044 455-34-07
Вход для партнеров

До уваги акціонерів ПАТ «Електроприладпостач»!

До уваги акціонерів ПАТ «Електроприладпостач»!

 

Публічне акціонерне товариство «Електроприладпостач», місцезнаходження якого:
м. Київ, вул. Радищева, буд. 3, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори).

Загальні збори відбудуться 19 квітня 2016 року в приміщенні Правління ПАТ «Електроприладпостач» за адресою:  вул. Радищева, буд. 3, корп. «А». Початок Загальних зборів о 10.00 год.

Реєстрація акціонерів та їхніх представників проводитиметься з 9.40 до 9.45 за адресою проведення Загальних зборів, зазначеною вище.

Дата, на яку складається перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 13.04.2016 р.

 

Порядок денний Загальних зборів:

  1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
  2. Затвердження Голови та обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
  3. Заслуховування звіту Правління про фінансово-господарську діяльність товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Заслуховування звіту Ревізійної комісії про роботу у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Заслуховування звіту Наглядової ради про роботу у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2015 рік.
  7. Розподілу прибутку і збитків товариства за 2015 рік.

 

Для участі у Загальних Зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства.

Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПАТ «Електроприладпостач» за адресою: вул. Радищева, буд. 3 корп. «А». у робочі дні та робочий час. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління ПАТ «Електроприладпостач» Лисенко Л.М.

 

Довідки за тел.: (044) 206-20-46

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015 рік (тис. грн.)*

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 56924 57045
Основні засоби 5923 6182
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 60 63
Сумарна дебіторська заборгованість 298 306
Грошові кошти та їх еквіваленти 58 22
Нерозподілений прибуток 2531 2344
Власний капітал 52452 52452
Статутний капітал 998 998
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 4472 4593
Чистий прибуток (збиток) 0 (97)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3990197 3990197
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 41 45

 

Правління