044 455-34-07
Вход для партнеров

До уваги акціонерів ПАТ «Електроприладпостач»!

Публічне акціонерне товариство «Електроприладпостач», місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Радищева, буд. 3, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори).

Загальні збори відбудуться 12 квітня 2017 року в приміщенні Правління ПАТ «Електроприладпостач» за адресою:  вул. Радищева, буд. 3, корп. «А». Початок Загальних зборів о 10.00 год.

Реєстрація акціонерів та їхніх представників проводитиметься з 9.40 до 9.45 за адресою проведення Загальних зборів, зазначеною вище.

Дата, на яку складається перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 06.04.2017 р.

 

Порядок денний Загальних зборів:

 1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
 2. Затвердження Голови та обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
 3. Заслуховування звіту Правління про фінансово-господарську діяльність товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Заслуховування звіту Ревізійної комісії про роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Заслуховування звіту Наглядової ради про роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2016 рік.
 7. Розподілу прибутку і збитків товариства за 2016 рік.
 8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 10. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщено за адресою: http://elpp.com.ua

Для участі у Загальних Зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства.

Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПАТ «Електроприладпостач» за адресою: вул. Радищева, буд. 3 корп. «А». у робочі дні та робочий час. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління ПАТ «Електроприладпостач» Лисенко Л.М.

Довідки за тел.: (044) 206-20-46

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік (тис. грн.)*

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 56885 56924
Основні засоби 5680 5923
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 53 60
Сумарна дебіторська заборгованість 319 298
Грошові кошти та їх еквіваленти 57 58
Нерозподілений прибуток 4125 2531
Власний капітал 53850 52452
Статутний капітал 998 998
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 3035 4472
Чистий прибуток (збиток) 1398 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3990197 3990197
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0

 

0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 40 41

 

Правління

 

 

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

 1. Обрати Лічильну комісію Зборів в наступному складі:

Голова Лічильної комісії:  Копаниця Н.В.; Члени комісії: Хромушина Г.С. та Пльонкіна Т.В.

 

 1. Затвердити головою Зборів Лисенко Л.М. та обрати секретарем Зборів Кебкала С.М.

 

 1. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році затвердити, роботу Правління визнати задовільною.

 

 1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про її роботу за 2016 рік та прийняти до уваги висновки по річному звіту і балансу Товариства за 2016 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

 

 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про її роботу у 2016 році. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

 

 1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

 

 1. Прибуток (збитки) Товариства між акціонерами Товариства не розподіляти.

 

 1. Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства.

 

9 (Б). Затвердити запропоновані умови договорів з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства Лисенко Л.М. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

 

10 (А). Відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі.