044 455-34-07
Вход для партнеров

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
До уваги акціонерів Акціонерного товариства «Електроприладпостач»!

Акціонерне товариство «Електроприладпостач» (код ЄДРПОУ 01882108; місцезнаходження: 03124, м. Київ, вул. Радищева, буд. 3; далі — Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори).
1) Дата, час та місце (із зазначенням № кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:
Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 грудня 2020 року.
Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 10.00 год.
Місце проведення загальних зборів: 03124, м. Київ, вул. Радищева, буд. 3, корп. «А».
2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 09:40 до 09:55. Час початку реєстрації акціонерів 09:40; Час закінчення реєстрації акціонерів 09:55.
3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
16 грудня 2020 року (станом на 24 годину).
4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:
Голова Лічильної комісії: Пльонкіна Т.В.; Члени комісії: Хромушина Г.С.; Бозу Г.М.
2. Затвердження Голови та обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Затвердити головою Зборів Лисенко Л.М. та обрати секретарем Зборів Кебкала С.М.
3. Заслуховування звіту Правління про фінансово-господарську діяльність товариства у 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 році затвердити, роботу Правління визнати задовільною.
4. Заслуховування звіту Ревізійної комісії про роботу у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про її роботу за 2019 рік та прийняти до уваги висновки по річному звіту і балансу Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.
5. Заслуховування звіту Наглядової ради про роботу у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про її роботу у 2019 році. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2019 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.
7. Розподілу прибутку і збитків товариства за 2019 рік.
Проект рішення: Прибуток (збитки) Товариства між акціонерами Товариства не розподіляти.

5) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»:
http:// http://elpp.com.ua
6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, у робочі дні, робочі години за адресою: 03124, м. Київ, вул. Радищева, буд. 3, корп. «А». Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Товариства Лисенко Ліна Миколаївна. Довідки за телефоном: (044) 206-20-46
7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.
8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера — фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

9) Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік (тис. грн.)*
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 57317 56938
Основні засоби 4667 5270
Довгострокові фінансові інвестиції — 0
Запаси 440 73
Сумарна дебіторська заборгованість 334 335
Грошові кошти та їх еквіваленти 134 21
Нерозподілений прибуток 4698 4503
Власний капітал 53859 53852
Статутний капітал 998 998
Довгострокові зобов’язання — 0
Поточні зобов’язання 3458 3086
Чистий прибуток (збиток) 7 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3990197 3990197
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) — 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду — 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 35 36

10) Інформація про кількість акцій: Станом на 13 листопада 2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 3 990 197 (три мільйони дев’ятсот дев’яносто тисяч сто дев’яносто сім) штук простих іменних акцій.
Станом на 13 листопада 2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 3 835 655 (три мільйони вісімсот тридцять п’ять тисяч шістсот п’ятдесят п’ять) штук простих іменних акцій. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Наглядова рада АТ «Електроприладпостач»

Повiдомлення збори 2020.11.17