044 455-34-07
Вход для партнеров

Повідомлення про виникнення особливої інформації

« Повідомлення про виникнення особливої інформації

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Електроприладпостач»
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 03680, Київ, Радищева, 3
4. Код за ЄДРПОУ 01882108
5. Міжміський код та телефон, факс 0442062046
6. Електронна поштова адреса postach_r@ukr.net
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://elpp.com.ua/
8. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст повідомлення

 

Наглядовою радою 09.08.2017 р. (протокол засідання наглядової ради № 2/17 від 09.08.17) прийнято наступні рішення:

— у зв’язку із заявою члена правління, припинено повноваження члена правління Копаниці Наталії Василівни (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа не володіє часткою в статутному капiталі товариства. Протягом останніх 5 років обiймала посади: головний бухгалтер, член правління товариства. Перебувала на посаді з 25.08.2010 р.

— обрано на посаду члена правління Пльонкіну Тетяну Валеріївну (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа володіє часткою 0,1712% в статутному капiталі товариства. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду: заступник Головного бухгалтера Товариства. Строк на який обрано — 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

— обрано на посаду голови наглядової ради Зеленського Юрія Володимировича (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа володіє часткою 0,0003% в статутному капiталі товариства. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: член наглядової ради, голова наглядової ради ПАТ «Електроприладпостач». Строк на який обрано — 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

ІІІ. Підпис

 

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
  2. Голова правління Лисенко Ліна Миколаївна. »