044 455-34-07
Вход для партнеров

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік.

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  
 
Голова правління       Лисенко Лiна Миколаївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
        21.04.2016
        (дата)
    М.П.    
 
 
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
 
I. Загальні відомості
 
1. Повне найменування емітента   ПАТ «Електроприладпостач»
 
2. Організаційно-правова форма   Публічне акціонерне товариство
 
3. Код за ЄДРПОУ   01882108
 
4. Місцезнаходження   03124, м. Київ, Солом’янський, м.Київ, Радiщева 3
 
5. Міжміський код, телефон та факс   // 044 206-20-46, 044 206-20-46
 
6. Електронна поштова адреса   postach_r@ukr.net
 
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
 
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   21.04.2016
    (дата)
2. Річна інформація  опублікована у   79 (2333), Бюлетень»Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»   25.04.2016
    (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на  сторінці в мережі Інтернет   elpp.com.ua   21.04.2016
    (адреса сторінки)   (дата)

 

Зміст

 

 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

 

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
 1. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
 1. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
 1. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3)  інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5)  інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
 1. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки

ЗМIСТ НЕ МIСТИТЬ:
1. Iнформацiї про одержанi лiцензiї-пiдприємство не займається лiцензiйною дiяльнiстю.
2. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об»єднань, п-во не входить до жодного з об»єднань.
3. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента стосовно нерезидента не включає інформацію про область, район та поштовий індекс згідно поштової системи класифікації країни-нерезидента.
4. Iнформацiї про випуски iпотечних облiгацiй-випуски не вiдбувалися.
5. Iнформацiї про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття- немає.
6. Основнi вiдомостi та iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН-вiдсутня.
7. Інформацію про собівартість реалізованої продукції — дохід (виручка) за рік менше 5 млн.грн.
8. Звіт про рух грошових коштів формується за прямим методом, а Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом у складі фінансової звітності не подається.
9. Згода на розкриття паспортних даних посадових осіб емітента не надана

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXVI
 

 

III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування ПАТ «Електроприладпостач»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 10731050011004215
3. Дата проведення державної реєстрації 15.03.1994
4. Територія (область)* 80000 — м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 997549,25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб) 41

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 46.69
10. Органи управління підприємства Органами управління і контролю Емітента
— Загальні збори акціонерів Товариства;
— Правління Товариства;
— Наглядова Рада Товариства;
— Ревізійна комісія Товариства.

 

 1. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
2) МФО банку 300614
3) поточний рахунок 26005001421001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
5) МФО банку 300614
6) поточний рахунок 26000001421501

 

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXVI
 

 

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд Держ майна України та органiзацiя орендарiв пiдприємство «КиївЕЛЕЗ»(нак№100 вiд 26.01.96 000000 Україна, 00000, м. Київ, Шевченківський, Київ, Т.Шевченка,50-Г 0,000000
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт * Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0,000000

 

* Заповнювати не обов’язково

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXVI
 

 

 1. Інформація про посадових осіб емітента
  1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) посада Голова правління
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лисенко Лiна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи згода на розкриття паспортних даних не надана,
4) рік народження** 1980
5) освіта** вища, Нацiональний унiверситет харчових технологiй
6) стаж роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ «IРВА», менеджер з оренди
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2013, 3 роки
9) опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ:
— забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
— без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях;
— укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів;
— реалізує основні напрямки діяльності Товариства;
вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, розрахунків та внутрішнього контролю;
— забезпечує кадрову політику Товариства;
— втановлює умови оплати праці;
— організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов’язань Товариства.
Матеріальна винагорода не нараховувалась і не виплачувалась.

 

1) посада Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Швець Лiлiя Євгенiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи згода на розкриття паспортних даних не надана,
4) рік народження** 1958
5) освіта** вища.Київський iнститут технологiй i дизайну
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ «НДI Фермаш», головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, 3 роки
9) опис Займає посаду заступника Голови правлiння ПАТ НДI «Ферммаш» за адресою:
м.Київ,вул,Дегтярiвська,62
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Голова ревізійної комісії:
— контролює фінансово-господарську діяльність правління;
— контролює виконання договірних зобов’язань Товариства;
— контролює виконання встановлених загальними зборами акціонерів планів та основних напрямків діяльності Товариства.
Винагорода в т.ч у натуральнiй формi не виплачувалась.

 

1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гром Сергiй Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи згода на розкриття паспортних даних не надана,
4) рік народження** 1963
5) освіта** вища,
Московський фiзико-технологiчний iнститут
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Термiнал-М» директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, 3 роки
9) опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член наглядової ради:
— приймає участь у засіданнях Наглядової ради та Правління;
— виконує дії, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Матеріальна винагорода в т.ч у натуральнiй формi не нараховувалась і не виплачувалась.

 

1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Школьнiков Олександр Аркадiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи згода на розкриття паспортних даних не надана,
4) рік народження** 1949
5) освіта** вища
Київський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)** 43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Термiнал», директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, 3 роки
9) опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член наглядової ради:
— приймає участь у засіданнях Наглядової ради та Правління;
— виконує дії, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Матеріальна винагорода в т.ч у натуральнiй формi не нараховувалась і не виплачувалась.

 

1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зеленський Юрiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи згода на розкриття паспортних даних не надана,
4) рік народження** 1968
5) освіта** вища
Нацiональний авiацiйний унiверситет
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** «Астра-Консалт», зам.директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, 3 роки
9) опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова наглядової ради:
— має право приймати участь у засіданнях Правління товариства;
— вирішує питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним;
— аналізує дії Правління, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
— розглядає звіти Правління.
Матеріальна винагорода в т.ч у натуральнiй формi не нараховувалась і не виплачувалась.

 

1) посада Член правління
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Копаниця Наталiя Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи згода на розкриття паспортних даних не надана,
4) рік народження** 1961
5) освіта** вища,
Київський iнститут народного господарства.
6) стаж роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ «Електроприладпостач», зам. головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2013, 3 роки
9) опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член правління:
— бере участь у роботі Товариства особисто;
— забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
— вирішує питання діяльності Товариства;
— контролює правильність витрачення фондів, встановлення посадових окладів, суворе дотримання штатної дисципліни;
— організовує і контролює виконання виробничих програм, договірних та інших зобов’язань Товариства.
Матеріальна винагорода не нараховувалась і не виплачувалась.

 

1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Панченко Ольга Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи згода на розкриття паспортних даних не надана,
4) рік народження** 1958
5) освіта** вища, Київський торгово-економічний інститут
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ «НДІ Ферммаш», заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, 3 роки
9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Член ревізійної комісії:
— контролює фінансово-господарську діяльність правління;
— контролює виконання договірних зобов’язань Товариства;
— контролює виконання встановлених загальними зборами акціонерів планів та основних напрямків діяльності Товариства.
Матеріальна виноагорода не нараховувалась і  не виплачувалась

 

1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шинкаренко Ніна Тимофіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи згода на розкриття паспортних даних не надана,
4) рік народження** 1954
5) освіта** вища, Київський Торгово-економічний інститут
6) стаж роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ «Електроприладпостач», заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, 3 роки
9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Член ревізійної комісії:
— контролює фінансово-господарську діяльність правління;
— контролює виконання договірних зобов’язань Товариства;
— контролює виконання встановлених загальними зборами акціонерів планів та основних напрямків діяльності Товариства.
Матеріальна виноагорода не нараховувалась і  не виплачувалась

 

1) посада Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вишняк Світлана Георгіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи згода на розкриття паспортних даних не надана,
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища, Київський інститут народного господарства
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Шаг», головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, 3 роки
9) опис ТОВ «Термінал-М», головний бухгалтер
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Член ревізійної комісії:
— контролює фінансово-господарську діяльність правління;
— контролює виконання договірних зобов’язань Товариства;
— контролює виконання встановлених загальними зборами акціонерів планів та основних напрямків діяльності Товариства.
Матеріальна виноагорода не нараховувалась і  не виплачувалась

 

1) посада Член правління
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ревіч Вадим Маркович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи згода на розкриття паспортних даних не надана,
4) рік народження** 1970
5) освіта** вища, Київський інженерно-будівельний інститут
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ «ІРВА», голова правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2013, 3 роки
9) опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член правління:
— бере участь у роботі Товариства особисто;
— забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
— вирішує питання діяльності Товариства;
— контролює правильність витрачення фондів, встановлення посадових окладів, суворе дотримання штатної дисципліни;
— організовує і контролює виконання виробничих програм, договірних та інших зобов’язань Товариства.
Матеріальна винагорода не нараховувалась і не виплачувалась.

 

1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шило Олена Віталіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи згода на розкриття паспортних даних не надана,
4) рік народження** 1969
5) освіта** Вища, Київський технологічний інститут легкої промисловості
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** бухгалтер ПП «Престо Сервіс»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, 3 роки
9) опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член наглядової ради:
— приймає участь у засіданнях Наглядової ради та Правління;
— виконує дії, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Матеріальна винагорода в т.ч у натуральнiй формi не нараховувалась і не виплачувалась.

 

1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Малишева Олена Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи згода на розкриття паспортних даних не надана,
4) рік народження** 1971
5) освіта** Вища, Київський Національний університет легкої промисловості
6) стаж роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** бухгалтер ПАТ «ІРВА»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, 3 роки
9) опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член наглядової ради:
— приймає участь у засіданнях Наглядової ради та Правління;
— виконує дії, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Матеріальна винагорода в т.ч у натуральнiй формi не нараховувалась і не виплачувалась.

 

1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковальова Вікторія Вікторівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи згода на розкриття паспортних даних не надана,
4) рік народження** 1964
5) освіта** Вища-технічна, Київський Державний університет ім. Т.Г. Шевченко
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний бухгалтер ТОВ «Торгтрейд-2005»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, 3 роки
9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Член ревізійної комісії:
— контролює фінансово-господарську діяльність правління;
— контролює виконання договірних зобов’язань Товариства;
— контролює виконання встановлених загальними зборами акціонерів планів та основних напрямків діяльності Товариства.
Матеріальна виноагорода не нараховувалась і  не виплачувалась

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXVI
 

 

 1. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
          прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правління Лисенко Лiна Миколаївна згода на розкриття паспортних даних не надана, 0 0,000000 0 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Швець Лiлiя Євгенiвна згода на розкриття паспортних даних не надана, 10 0,000251 10 0 0 0
Член Наглядової ради Гром Сергiй Валентинович згода на розкриття паспортних даних не надана, 21488 0,538520 21488 0 0 0
Член Наглядової ради Школьнiков Олександр Аркадiйович згода на розкриття паспортних даних не надана, 1200 0,030074 1200 0 0 0
Голова Наглядової ради Зеленський Юрiй Володимирович згода на розкриття паспортних даних не надана, 10 0,000251 10 0 0 0
Член Ревізійної комісії Панченко Ольга Миколаївна згода на розкриття паспортних даних не надана, 10 0,000251 10 0 0 0
Член Ревізійної комісії Шинкаренко Ніна Тимофіївна згода на розкриття паспортних даних не надана, 10 0,000251 10 0 0 0
Член Наглядової Ради Шило Олена Віталіївна згода на розкриття паспортних даних не надана, 0 0,000000 0 0 0 0
Член Наглядової Ради Малишева Олена Миколаївна згода на розкриття паспортних даних не надана, 0 0,000000 0 0 0 0
Член Ревізійної комісії Ковальова Вікторія Вікторівна згода на розкриття паспортних даних не надана, 0 0,000000 0 0 0 0
Член правління Копаниця Наталія Василівна згода на розкриття паспортних даних не надана, 0 0,000000 0 0 0 0
Заступник Голови Правління Ревіч Вадим Маркович згода на розкриття паспортних даних не надана, 0 0,000000 0 0 0 0
Член Ревізійної комісії Вишняк Світлана Георгіївна згода на розкриття паспортних даних не надана, 0 0,000000 0 0 0 0
Усього 22728 0,569596 22728 0 0 0

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXVI
 

 

 1. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
          прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
PRONTISSIMO LTD/Компанія Пронтіссімо ЛТД (Беліз) 60,738 Беліз, Belize-City, Barrack Road,35, Belize-City 1333225 33,412511 1333225 0 0 0
ТОВ «Термінал+» 30679746 Україна, 03151, м. Київ, Солом’янський, м. Київ, вул. Народного Ополчення,1 к.213 704872 17,665093 704872 0 0 0
ЗАТ «Термiнал-М» 24741801 Україна, 03151, м. Київ, Солом»янський, м.Київ, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення,1, к.213 684365 17,151158 684365 0 0 0
ДП «Логiс» 31245527 Україна, 03124, м. Київ, Солом»янський, м.Київ, 03124, м. Київ, вул. Радiщева,3 414615 10,390840 414615 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
        прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Усього 3137077 78,619602 3137077 0 0 0

 

* Зазначається: «фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.

 

** Не обов’язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXVI
 

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів чергові позачергові
(*) X  
Дата проведення 20.04.2015
Кворум зборів ** 96,780000
Опис Перелік питань:

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
2. Затвердження Голови та обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Заслуховування звіту Правління про фінансово-господарську діяльність товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Заслуховування звіту Ревізійної комісії про роботу у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Заслуховування звіту Наглядової ради про роботу у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.
7. Розподілу прибутку і збитків товариства за 2014 рік.
Результати розгляду питань:
1. Обрати Лічильну комісію Зборів в наступному складі: Голова Лічильної комісії: Копаниця Н.В.; члени комісії: Хромушина Г.С., Пльонкіна Т.В.;
2. Затвердити головою Зборів Лисенко Л.М. та обрати секретарем Зборів Кебкала С.М.;
3. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році затвердити, роботу Правління визнати задовільною;
4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про її роботу за 2014 рік та прийняти до уваги висновки по річному звіту і балансу Товариства за 2014 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною;
5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про її роботу у 2014 році. Роботу Наглядової ради визнати задовільною;
6. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік;
7. Прибуток (збитки) Товариства між акціонерами Товариства не розподіляти.

 

* Поставити помітку ‘Х’ у відповідній графі.

 

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXVI
 

 

VIII. Інформація про дивіденди

 

  За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував звітному
  за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
1 3 4 5 6
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів        
Дата виплати дивідендів        
Опис За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXVI
 

 

 1. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи ПАТ Українська фондова біржа
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14281095
Місцезнаходження Україна, 01034, м. Київ, Шевченківський р-н, м. Київ, пров. Рильський,10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серія АВ №581214
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державана комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011
Міжміський код та телефон 044-279-41-58
Факс 044-278-51-40
Вид діяльності Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
Опис Дії щодо допуску та перебування в біржовому списку УФБ за категорією позалістингових цінних паперів акцій Емітента

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи ПАТ «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, 01001, м. Київ, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Б.Грінченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044-377-72-65
Факс 044-377-79-43
Вид діяльності депозитарна діяльність
Опис Юридична особа здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14305909
Місцезнаходження Україна, 01011, м. Київ, Печерський р-н, м. Київ, вул. Лєскова, буд.9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №185162
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.10.2012
Міжміський код та телефон 044-499-15-11
Факс 044-490-87-26
Вид діяльності Депозитарна діяльність
Опис Юридична особа здійснює відкриття, закриття та обслуговування Рахунків Акцій Емітента на підставі Облікового Реєстру

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи «ЮВМ-аудит»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 20587317
Місцезнаходження Україна, 07400, Київська, Броварський, м. Бровари, вул. Черняхівського, 23-Б к.171
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №2488
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.11.2015
Міжміський код та телефон 044-574-50-28
Факс 044-574-50-28
Вид діяльності Аудиторськи послуги
Опис Аудитор (аудиторська фiрма) надає аудиторськi послуги емiтенту. Свідоцтво №0199 Про відповідність системи контролю якості, Рішення АПУ від 22.12.2011 №244/5 «Про результати зовнішніх перевірок системи контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами» — пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи ТОВ Аудиторська фірма «Порадник»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23509918
Місцезнаходження Україна, 01042, Київська, Печерський р-н, м. Київ, бульвар Дружби Народів,9 к.1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №0997
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 044-272-43-72
Факс 044-272-43-72
Вид діяльності Аудиторські послуги
Опис Аудитор (аудиторська фірма) надає аудиторські послуги емітенту. Свідоцтво про відповідальність контролю якості №286/4 від 19.12.2013р.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXVI
 

 

 1. Відомості про цінні папери емітента

 

 

 1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.10.2010 478/10/1/10 Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi UA 4000141097 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0,25 3990197 997549,25 100,000000
Опис Обiг ЦП на фондових бiржах не вiдбувався. Додаткової емiсiї не було. Лiстингу /делiстингу не було.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXVI
 

 

 1. Опис бізнесу

 

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

В 1949р. створено пiдприїмство «Електрозбут», в 1955р. реорганiзоване в «Електроприладпостач»,
перейменоване в «Київелез». В 1996р. перетворене в результатi приватизацiї в ВАТ «Електроприладпостач».
31.08.2010р. перейменовано в ПАТ «Електроприладпостач».

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Структура: правління, бухгалтерiя, експлуатацiйна дiльниця, бригада механізаторів, служба безпеки. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів немає.

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Фактично за перiод.
Середньооблiкова  чисельнiсть штатних працiвникiв облiковаого складу — 35
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсники — 6
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу — 5 чоловiк.

Фонд оплати працi — 833,7тис.грн.

Розмiр фонду оплати працi збільшився вiдносно попереднього року на 86,6 тис.грн., що обумовлено підвищенням заробітної плати працівників пiдприємства. Кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв  операцiйним потребам емiтента.
Згiдно кадрової програми пiдприємства проведено навчання з пiдвищення рiвня квалiфiкацiї — 4 особи.

 

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання, зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

Емітент не належить до будь-яких об’єднань підприємств

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємтсвами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

За звiтний перiод пропозицiй щодо реорганiзацiї пiдприємства з боку третiх осiб не надходило,

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Відповідно до спільного листа НБУ, МФУ та Державної служби статистики України від 07.12.2011 г. N 12-208/1757-14830|31-08410-06-5/30523|04/4-07/702  «Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» ПАТ «Електроприладпостач» обрало дату переходу на МСФЗ 01.01.2012р. Звітність за 2015 рік складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Порівняльною інформацією при підготовці цієї фінансової звітності є звітність за 2013 рік, та за 2014 рік, складеною за МСФЗ.
Фінансова звітність складається на підставі двох  основних припущень:
1. Метод нарахувань, згідно з яким  наслідки угод та інших подій визнаються в момент, коли вони відбуваються.
2. Безперервність діяльності.  (Фінансова звітність складається на підставі припущення про безперервність діяльності).
Облікова політика передбачає такі істотні моменти:
1. Визнання виручки.
Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод компанією оцінюється як імовірне, і якщо виручка може бути надійно оцінена, незалежно від часу здійснення платежу. Виручка оцінюється за справедливою вартістю винагороди, що отримана або підлягає отриманню, з урахуванням визначених у договорі умов платежу і за вирахуванням податків. Дохід від операційної оренди визнається на прямолінійній основі протягом відповідного періоду оренди.
2. Необоротні активи.
2.1.Основними засобами визнаються предмети вартістю від 2500 грн., термін використання яких перевищує 365 днів. Витрати, пов’язані з придбанням предметів вартістю нижче 2500, вважаються витратами поточного періоду.
2.2.Інвестиційною нерухомістю визнаються будівлі, які розташовуються на землі, утримуються переважно з метою отримання орендних платежів.
2.3.Основні засоби та інвестиційна нерухомість відображаються в балансі за справедливою вартістю.
2.4.Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують строк їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, які не відповідають наведеним вище критеріям капіталізації, відображаються у звіті про сукупні доходи і витрати в тому періоді, у якому були понесені.
2.5.Амортизація основних засобів та нематеріальних активів розраховується з використанням прямолінійного методу відповідно до затверджених строків корисного використання для груп основних засобів та нематеріальних активів.
2.6.Підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об’єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи основних засобів, до якої належить цей об’єкт.
3. Запаси.
Запаси відображаються за найменшою із двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Собівартість запасів при списанні розраховується з використанням методу ідентифікованої вартості.
4. Поточна дебіторська заборгованість  включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для створення резерву сумнівних боргів застосовується  метод абсолютної суми  сумнівної заборгованості  виходячи з платоспроможності окремих  дебіторів.
5.Забезпечення для відшкодування наступних платежів на оплату відпусток працівникам нараховується на підставі аналізу невикористаних відпусток.
6. Кредиторська поточна заборгованість обліковується за номінальною вартістю.
7.Зарахування до нерозподіленого прибутку перевищення сум попередніх дооцінок (індексацій) разом з сумою відновлення корисності над сумою зменшення корисності і попередніх уцінок залишкової вартості раніше переоцінених об’єктів основних засобів та нематеріальних активів  здійснювати :
Стосовно об’єктів інвестиційної нерухомості при їх вибутті;
Стосовно інших об’єктів на дату річного балансу у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, при вибутті цих об’єктів — на всю суму дооцінки, що залишилася несписаною по даному об’єкту.
8. Межа суттєвості інформації про господарські операції та події прийнята на рівні 3% від вартості всіх активів. Межа суттєвості інформації про господарські операції та події щодо доходів та витрат прийнята на рівні 0,2% від загальної суми доходів компанії.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами є: надання в оренду власних офісних та складських приміщень на внутрішньому ринку України. Залежності від сезонних змін немає. Основними клієнтами є торгові підприємства які орендують приміщення для зберігання товарів. Основні ризики: підвищення ціни на енергопостачання та оренду землі. Постачальник, що займає більше 10% від загального обсягу — один.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Придбання та вiдчуження активiв за останнi п»ять рокiв не було.Пiдприємство не планує iнвестицiй

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

Протягом звітного року правочини з членами наглядової ради, членами правління не укладались. З афілійованою особою ТОВ «Термінал-М» укладений договір оренди нежилого приміщення  №03/13 від 14.02.2013р. з сумою оренди на місяць 4500,00 грн., договір оренди нежилого приміщення №04/13 від 14.02.2013р. з сумою оренди на місяць 51045,00грн., договір оренди нежилого приміщення №04/14 від 29.01.2014р. з сумою оренди на місяць 27840,00грн., та договір оренди нежилого приміщення №01/15 від 23.03.2015р. з сумою оренди на місяць 6732,00грн.  Для визначення ціни оренди при укладанні договорів використовувалась методика вибору ціни на основі рівня поточних цін з урахуванням витратного методу. Умови договорів не відрізняються від умов з іншими орендарями. Операції з афілійованою особою не виходять за межі звичайних операцій.

 

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби, включаючи iнвестицiйну нерухомiсть, знаходяться на територiї пiдприємства за юридичною адресою: м. Київ, вул. Радищева, 3; використовуються в господарськiй дiяльностi для органiзацiї здавання в оренду офiсних та складських примiщень, надання вантажо-розвантажувальних послуг, забезпечення функцiонування, технiчної експлуатацiї основних засобiв, виконання профiлактичних i ремонтних робiт для утримання основних засобiв в належному станi та органiзацiї адмiнiстративно-управлiнської дiяльностi. В оперативну оренду зданi нежитловi примiщення площею 14454,3 кв. м, що складає 79,4% вiд загальної площi примiщень. Первiсна вартiсть групи будівлі та споруди — 12316 тис. грн., знос -6502 тис.грн., що складає — 52,8%, термiн експлуатацiї — 30 рокiв; первiсна вартiсть групи машини та обладнання — 932 тис. грн., знос — 827 тис.грн., що складає — 88,7%, термiн експлуатацiї — 10 рокiв; первiсна вартiсть групи транспортнi засоби — 21 тис. грн., знос — 21 тис.грн., що складає — 100%, термiн експлуатацiї — 5 рокiв; первiсна вартiсть групи iнструменти, прилади, iнвентар — 333 тис. грн., знос 329 тис.грн., що складає — 98,8%, термiн експлуатацiї — 4 роки.  Інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартiстю і складає — 50582 тис. грн.,  термiн експлуатацiї — 30 рокiв. Капітал в дооцінках зменшено на 187,2 тис.грн., та одночасно збільшено нерозподілений прибуток — в частині раніше проведеної дооцінки пропорційно нарахованій амортизації. Обмежень на використання основних засобiв немає. Капiтальне будiвництво не планується, а ремонт основних засобiв проводиться за власнi кошти пiдприємства. Пiдприємство не використовує стаціонарні джерела забруднення, тому не нараховує та не сплачує екологічний податок до держбюджету.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Не суттєва

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Виплат штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства в звiтному роцi не було.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

За рахунок власних ресурсiв.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але не виконаних договорiв немає.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Залучення iнвестицiй, збiльшення обiгових коштiв.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

За звiтний рiк пiдприємство не займалося дослiдженнями та розробками

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Немає

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Немає

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXVI
 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
  на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 3 4 5 6 7 8
1. Виробничого призначення: 6107 5853 0 0 6107 5853
будівлі та споруди 6010 5744 0 0 6010 5744
машини та обладнання 84 105 0 0 84 105
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 13 4 0 0 13 4
2. Невиробничого призначення: 75 70 0 0 75 70
будівлі та споруди 75 70 0 0 75 70
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 6182 5923 0 0 6182 5923
Опис Основнi засоби, включаючи iнвестицiйну нерухомiсть, знаходяться на територiї пiдприємства за юридичною адресою: м. Київ, вул. Радищева, 3; використовуються в господарськiй дiяльностi для органiзацiї здавання в оренду офiсних та складських примiщень, надання вантажо-розвантажувальних послуг, забезпечення функцiонування, технiчної експлуатацiї основних засобiв, виконання профiлактичних i ремонтних робiт для утримання основних засобiв в належному станi та органiзацiї адмiнiстративно-управлiнської дiяльностi. В оперативну оренду зданi нежитловi примiщення площею 14454,3 кв. м, що складає 79,4% вiд загальної площi примiщень. Первiсна вартiсть групи будівлі та споруди — 12316 тис. грн., знос -6502 тис.грн., що складає — 52,8%, термiн експлуатацiї — 30 рокiв; первiсна вартiсть групи машини та обладнання — 932 тис. грн., знос — 827 тис.грн., що складає — 88,7%, термiн експлуатацiї — 10 рокiв; первiсна вартiсть групи транспортнi засоби — 21 тис. грн., знос — 21 тис.грн., що складає — 100%, термiн експлуатацiї — 5 рокiв; первiсна вартiсть групи iнструменти, прилади, iнвентар — 333 тис. грн., знос 329 тис.грн., що складає — 98,8%, термiн експлуатацiї — 4 роки.  Інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартiстю і складає — 50582 тис. грн.,  термiн експлуатацiї — 30 рокiв. Капітал в дооцінках зменшено на 187,2 тис.грн. — перенесення до нерозподіленого прибутку раніше проведеної дооцінки пропорційно нарахованій амортизації. Обмежень на використання основних засобiв немає. Капiтальне будiвництво не планується, а ремонт основних засобiв проводиться за власнi кошти пiдприємства.

 

 1. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 52452 52452
Статутний капітал (тис. грн.) 998 998
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 998 998
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 51454 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 51454 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

 

 1. Інформація про зобов’язання емітента

 

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0,00 X X
у тому числі:        
дв   0,00 0,000000  
Зобов’язання за цінними паперами X 0,00 X X
у тому числі:        
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X
дв   0,00 0,000000  
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0,00 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X   X X
за векселями (всього) X 0,00 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0,00 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0,00 X X
дв   0,00 X  
Податкові зобов’язання X 307,00 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X
Інші зобов’язання X 4165,00 X X
Усього зобов’язань X 4472,00 X X
Опис Податковi зобов»язання складаються з короткострокових  зобов’язань на суму — 4472 тис.грн.

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXVI
 

 

 1. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
    у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 0 0,00 0,000000 послуга 5712,00 100,000000

 

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

 

** Фізична одиниця виміру (зазначити) — штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXVI
 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
18.04.2014 16.12.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXVI
 

 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «ЮВМ-аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 20587317
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Черняхівського 23-Б к.171
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 2488 26.11.2015
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  

 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Аудиторський висновок

У к р а ї н а                                                                                                                          Chernigivska  str.  №4
м. Київ, вул. Бажана, 34/24                                                                                                  Keiv region
м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171                                                            Brovary,  Ukraine
р/р№26004271769                                                           Ю   В   М             JS Postal Pensionary Bank AVAL             АТ  «Райффайзен                                                   А У Д И Т                           Swift: AVAL UA UK BRO
Банк АВАЛЬ»                                                                                                         ac. 017-001180319
Тел./факс: 044 574-50-28                     www.uvm-audit.org.ua

№    2-01
26/02/16

А У Д И Т О Р С Ь К И Й     В И С Н О В О К
(звіт  незалежного      аудитора)

незалежної аудиторської фірми
ТОВ «ЮВМ — аудит»

щодо      фінансової     звітності

Публічного акціонерного товариства
«Електроприладпостач»

станом на 31 грудня  2015 р.

м. Київ                                                                                                »  26″   лютого   2016 р.

Керівництву Публічного акціонерного товариства  «Електроприладпостач».

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Публічне акціонерне товариство » Електроприладпостач «.
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01882108.
Юридична та фактична адреси: 03124 м. Київ, вул. Радищева, 3.
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.03.1994р., 25.05.2005р.;  номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР №1 073 120 0000 004215. Дата видачі від 06.05.2014р.

Нами відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакції №140-V вiд 14.09.2006 р. зi змінами й доповненнями, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Закону України «Про бухгалтерський облік i фінансову звiтнiсть в Україні» №996-X1V вiд 16.07.99 р. зi змінами та доповненнями та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), проведено аудит повного комплекту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Електроприладпостач» (надалі Товариство).

Повний пакет фінансових звітів Товариства складається з:
1.            Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2015р,
валюта якого складає  56 924тис.грн.
2.            Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).
3.            Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015р .
4.            Звіту про власний  капітал за 2015р., а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток.

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-ХІV, Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Обсяг аудиторської перевірки
Нами проведено перевірку відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних Стандартів Аудиту та у відповідності до «Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку «.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Бухгалтерський облік товариства ведеться за журнально-ордерною формою обліку у відповідності із вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІУ від 16.07.1999р. та концептуальної основи. Дані бухгалтерських рахунків співставні в бухгалтерських регістрах, головній книзі і балансі та підтверджуються первинними документами.
Аудиторами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що перевірялася, та інформацією, що розкривається емітентом і подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Застосована товариством облікова політика є прийнятною і відповідає концептуальній основі фінансової звітності, передбаченій міжнародними стандартами фінансової звітності та чинним законодавством України. Облікові оцінки, зроблені управлінським персоналом, є прийнятними. Інформація, представлена у фінансових звітах, є відповідною, надійною, порівняльною та зрозумілою, що дозволяє користувачам зрозуміти вплив суттєвих операцій та подій на подану інформацію.
Структура та зміст фінансових звітів відповідають вимогам чинного законодавства України. А тому фінансові звіти товариства, підготовлені та представлені у відповідності до цих вимог, не містять суттєвих викривлень.
Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку товариства у відповідності до вимог чинного законодавства.  Інформація за видами активів розкрита в цілому повно і об’єктивно, що дає змогу вірно розуміти фінансовий стан товариства. Інформація за видами зобов’язань розкрита в цілому повно і об’єктивно, що дає змогу вірно розуміти фінансовий стан товариства. Інформація про власний капітал розкрита в цілому повно і об’єктивно, що дає змогу вірно розуміти фінансовий стан товариства.
Розмір чистих активів товариства відповідає вимогам п. 4 ст. 144 Цивільного Кодексу України.  Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, діючими на Україні, які вимагають розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.
Аудитор вважає за можливе підтвердити, що прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні.
На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.

Аудиторська думка
Звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Крім того, ми були призначені аудиторами компанії після 31 грудня 2015 року, ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією основних засобів та зобов’язань на початок і на кінець року (тому висловлення думки щодо вказаного базується на наявних документах бухгалтерського обліку) , що є обмеженням обсягу роботи, у зв’язку з чим нами висловлюється умовно-позитивна думка.
Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, діючими на Україні, які вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Аудиторська думка» фінансова звiтнiсть, відповідно до визначеної концептуальної основи фінансової звiтностi та прийнятої облікової політики Товариства, і вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України та Міжнародних стандартів фінансової звітності, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Електроприладпостач» станом на 31 грудня 2015 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштів та капіталу за 2015рiк.
Активи і зобов’язання враховуються на тій підставі, що Товариство зможе виконати свої зобов’язання і реалізувати активи в процесі звичайної діяльності як мінімум 12 місяців з дати складання перевіреної аудитором фінансової звітності. Проведені аудиторські процедури дають нам можливість підтвердити  припущення про безперервність діяльності Товариства. Річна фінансова звiтнiсть відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення дiяльностi на операції та фінансовий стан Товариства та не містить посилання, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому.
Проведений аналіз показників фінансового стану  товариства дає нам можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечує Товариству  середню платоспроможність та фінансову стійкість при вірогідності його безперервного функціонування,  як суб’єкта господарювання.
Станом на звітну дату Товариство не має в управлiннi активів недержавних пенсійних фондів.

Звіт включає __ 23 __ сторінки, підписаних аудитором.

Директор аудиторської фірми                                                                                    Холод В.І.
» Ю В М — а у д и т »                                                                         Сертифікат серії А №  003202 від 25.09.2011р.

Аудитор                                                                                                                                            Кузуб М.В.

Дата видачі аудиторського висновку        » 26″   лютого   2016 р.

І.   З В І Т

ПРО  ПЕРЕВІРКУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Публічного акціонерного товариства
«Електроприладпостач»

за період з 01.01. 2015р.  по  31.12.2015 р.

Зміст

1  Інформація про підприємство

2  Операційне середовище, ризики та економічні умови
Операційне середовище
Концентрація кредитного ризику
Стратегія управління фінансовим ризиком
Заява про відповідність
3  Облікова політика
Основа складання
Використання оцінок
Операції в іноземній валюті
Нематеріальні активи
Основні засоби
Грошові кошти
Дебіторська заборгованість
Запаси
Процентні кредити та позики
Витрати на позики
Непередбачені активи та непередбачені зобов’язання
Визнання доходів та витрат
Податок на прибуток
Внески до Державного пенсійного фонду

4  Ведення бухгалтерського обліку

5  Фінансова звітність

5.1 Роз’яснення до Балансу
A. Основні засоби
В. Оборотні активи
С. Власний капітал
D. Заборгованість

5.2 Дії, що виникли після дати Балансу

6  Операції з пов’язаними сторонами

7  Непередбачені зобов’язання

1  Інформація про Товариство

1.1 Публічне акціонерне товариство » Електроприладпостач «.
1.2.         Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01882108.
1.3.         Юридична та фактична адреси: 03124 м. Київ, вул. Радищева, 3.
1.4.         Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.03.1994р., 25.05.2005р.;  номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР №1 073 120 0000 004215. Дата видачі від 06.05.2014р.
1.5.         Банківські реквізити: п/р 26005001421001,  в ПАТ » КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»,  МФО 300614.
26003000453868, в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175.

Види діяльності за КВЕД згідно довідки комітету статистики України:
68.20 — Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
46.69 — Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням;
25.11 — Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
46.90 — Неспеціалізована оптова торгівля.
Кількість працівників станом на 31.12.2015р. 41 осіб.
Форма власності: приватна
Обіг цінних паперів проходив на вторинному неорганізованому ринку. Цінні папери не були включені до лістингу бірж.
Підприємство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об’єднань. Органом управління ПАТ є загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління та ревізійна комісія.
Структурних підрозділів та філій на Товаристві станом на 31.12.2015 р. не встановлено.
Служби внутрішнього контролю на Товаристві станом на 31.12.2015р. не встановлено.

Відповідальні особи:
Голова правління — Лисенко Ліна Миколаївна.
Головний  бухгалтер — Копаниця Наталія Василівна.

2 Операційне середовище, ризики та економічні умови

Операційне середовище
Українській економіці все ще притаманні ознаки ринку, що розвивається. Ці ознаки включають недостатньо розвинену ділову інфраструктуру та відсутність нормативної бази, що регулює діяльність підприємств, обмежену конвертованість національної валюти та водночас наявність численних засобів контролю валютних операцій, низький рівень ліквідності на ринках капіталу. Уряд вживає заходів для вирішення цих питань, однак до цього часу йому не вдалося запровадити реформи, необхідні для створення банківської, правової та регуляторної систем, що існують у країнах з більш розвиненою ринковою економікою. Внаслідок цього операціям в Україні притаманні ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків.
Крім того, на операційне середовище та ризики значно вплинули зміни в податковому законодавстві,  викликані при  прийнятті Податкового Кодексу. Крім того, Притаманні ризики в діяльності підприємств можливі внаслідок змін до Податкового Кодексу України ( суттєві зміни податкового обліку з 01.01.2015р.)

Концентрація кредитного ризику
Фінансові інструменти, що потенційно можуть призвести до концентрації кредитного ризику Підприємства, складаються, в основному, з дебіторської та кредиторської заборгованості за торговими операціями. Кредитний ризик, пов’язаний з дебіторською заборгованістю за торговими операціями, зменшується з огляду на обмежену базу місцевих клієнтів. Кредитний ризик, пов’язаний з кредиторською заборгованістю за торговими операціями, збільшується через отримання кредитів.

Стратегія управління фінансовим ризиком
Підприємство може наражатись на фінансові ризики у зв’язку зі зміною цін на певні види послуг. Підприємство не очікує на значне зниження цін на послуги у передбачуваному майбутньому. Підприємство переглядає перспективи щодо цін регулярно в ході розгляду необхідності активного управління фінансовим ризиком.

Заява про відповідність
Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства представлена в тисячах гривень. Операції Товариства  вимірюються в гривнях; таким чином, гривня є функціональною валютою. Всі операції в валютах інших, ніж гривня, розглядаються як операції в іноземній валюті.

3  Облікова політика

Основні допущення — принцип нарахування та безперервності.
Основні засоби відображаються за історичною або умовною вартістю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків вiд знецінення. На дату переходу до МСФЗ Товариство використало справедливу вартість в якості умовної вартості. З цією метою керівництво визначило справедливу вартість об’єктів основних засобів станом на дату переходу до МСФЗ. При цьому справедлива вартість визначалась як сума, на яку актив можна було б обміняти в операціях мiж добре обізнаними, незалежними одна вiд одної сторонами, які бажають здійснити таку операцію. Справедлива вартість активів, для яких існує ринок, визначалась за їхньою ринковою вартістю. Якщо для об’єкта основних засобів, через його спеціальне призначення, не існувало ринкових iндикаторiв справедливої вартості, і даний об’єкт рідко є предметом продажу, за виключенням випадків продажу як частини діючого господарського об’єкта, для оцінки справедливої вартості використовувався дохідний метод амортизованої вартості заміщення.
Відповідно МСБО 38 , критерієм признання  нематеріального активу є:
»              ідентифікованість;
»              контроль (ПАТ отримає дохід, а не треті особи);
»              принесе в майбутньому економічні вигоди чи зменшення витрат.
Сума, яка підлягає амортизації, становить первісну вартість або умовну вартість об’єкта основних засобів, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу — це очікувана сума, яку одержали б на даний момент від реалізації об’єкта основних засобів  після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того віку та стану, у якому, як можна очікувати, він буде перебувати наприкінці строку свого корисного використання.
Амортизація основних засобів нараховується з метою списання вартості відповідного активу протягом строку корисного використання і розраховується з використанням прямолінійного методу у діапазоні від 3 до 50 років.
Амортизація основних засобів,  нараховується із застосуванням прямолінійного методу.
Строки корисної експлуатації або норми амортизації, що застосовуються установлюється виходячи із судження.
Групи основних засобів Строки корисного використання
Будівлі 10 — 70 років
Обладнання        2 — 10 років
Транспортні засоби         5 — 10 років
Інструменти, прибори, меблі та інші основні засоби            1 — 10 років

Дата початку та закінчення амортизації: амортизація об’єкта починається з місяця, який настає за місяцем уведення об’єкта в експлуатацію. Амортизація об’єкта припиняється у місяці, який настає за місяцем вибуття об’єкта або переміщення на рахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»
Інвестиційною нерухомістю визнаються будівлі, які розташовуються на землі, утримуються переважно з метою отримання орендних платежів.
Інвестиційна нерухомість відображаються в балансі за справедливою вартістю. Амортизація не нараховується.
Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов’язані з поліпшенням основних засобів, включаючи відповідний розподіл накладних витрат, понесених безпосередньо під час будівництва. Незавершене будівництво не амортизується.
Нематеріальні активи в момент придбання оцінюються по первісній вартості. Їх облік ведеться по первісній вартості за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінювання. Амортизація нематеріальних активів розраховується з використанням прямолінійного методу.

Відповідно до МСБО 2, до запасів будуть відноситься активи, які відповідають наступним критеріям:
»              перебувають у процесі виробництва продукції (послуг) із метою продажу (готова продукція, напівфабрикати, незавершене виробництво);
»              утримуються для продажу за умов звичайної господарської діяльності (товари);
»              принесуть в майбутньому економічні вигоди;
»              будуть використані для господарської діяльності протягом 1 року;
»              можуть бути оцінені;
Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на сировину, прямі витрати на оплату праці та відповідні накладні витрати, понесені до доведення запасів до їхнього теперішнього місця розташування та стану. При переміщенні запасів з базових складів в підрозділи та при продажу запасів застосовувався метод ідентифікованої вартості оцінки відповідної одиниці запасів. При передачі запасів у виробництво їхня оцінка здійснюється з використанням методу середньозваженої вартості. Чиста вартість реалізації визначається виходячи з розрахункової ціни продажу, за вирахуванням всіх очікуваних витрат на завершення виробництва та реалізацію.
Класифікація запасів: Матеріали
Паливо-мастильні матеріали
Будівельні матеріали
Запасні частини
Швидкозношувані  предмети
Товари
Одиниця аналітичного обліку запасів — найменування.
Оцінка запасів: ідентифікація індивідуальної собівартості.       Цей метод застосовується для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів. Включення транспортно-заготівельних витрат до первісної вартості конкретних найменувань, груп, видів запасів при їх оприбуткуванні здійснювати у разі, якщо можна достовірно визначити суми таких витрат, які безпосередньо відносяться до придбаних запасів.   Для обліку транспортно-заготівельних витрат окремий субрахунок не застосовувати.

Відповідні резерви на покриття збитків від сумнівної заборгованості визнаються у складі прибутку або збитку, коли існують об’єктивні свідчення того, що актив знецінився.
Поточна дебіторська заборгованість за товари та послуги  включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для створення резерву сумнівних боргів застосовується  метод абсолютної суми  сумнівної заборгованості  виходячи з платоспроможності окремих  дебіторів.
Акціонерний капітал визнається за історичною вартістю, скоригованою на вплив від застосування МСФО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» для внесків, зроблених до 31 грудня 2000 року. Вплив від застосування МСФО 29 відображається в Балансі в складі додаткового капіталу.
Резерви визнаються, коли підприємство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання внаслідок минулої події, і при цьому існує ймовірність, що воно буде змушене погасити дане зобов’язання  і можна зробити достовірну оцінку зобов’язання. І відповідно МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи» створені непередбачені зобов’язання  відображаються у розділі IІI пасиву балансу «Поточні зобов’язання і забезпечення » по статті «Поточні забезпечення». До них відносять нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (податки, гарантійні зобов’язання, резервні відрахування на сплату майбутніх відпусток працівників тощо), величина яких на дату складання балансу визначається шляхом попередніх оцінок, а також суми цільового фінансування, витрати за якими на дату балансу також є розрахунковими.
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до фінансової звітності, окрім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди  є незначною.
Підприємство не має ніяких інших пенсійних програм, крім державної пенсійної системи України, що вимагає від роботодавця здійснення поточних внесків, які розраховуються як відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці витрати в звіті про прибутки та збитки відносяться до періоду, в якому нараховується заробітна плата.

Дохід ПАТ — це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає у ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу (згідно з МСБО 18).
Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації, отриманої в оплату або очікуваної до отримання. Доходи від реалізації зменшуються на очікувану суму повернутих клієнтам товарів та готової продукції.
Доходи від реалізації визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов:
»              Підприємство передало покупцю усі істотні ризики та вигоди.
»              Підприємство більше не бере участі в управлінні та не здійснює контроль за реалізованими товарами, готовою продукцією.
»              Сума доходів може бути достовірно визначена.
»              Існує вірогідність, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, будуть отримані підприємством.
»              Понесені витрати можуть бути достовірно оцінені.
При визначенні доходу використовується метод нарахування. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу,  для отримання якого вони були здійснені. В фінансовій звітності для відображення витрат використовується модель по функціям затрат.
Згідно МСФЗ 36 «Знецінення активів»  облік знецінення активів буде базуватися на принципі обачності, дотримання якого, зокрема, не допускає завищення їх (активів) оцінки. Під знеціненням мається на увазі зниження корисності активів, яке виражається у перевищенні їх балансової  вартості над відшкодовуванню сумою (§8 IAS 36). Тестування активів на знецінення, ПАТ проводитиме на основі вже виявлених ознак знецінення окремих об’єктів або генеруючих одиниць. Ознаки знецінення активів (зовнішні):
»              Значне зниження ринкової вартості активу;
»              Значні зміни в технологічному процесі;
»              Значне зростання відсоткових ставок, які впливають на рентабельність активів ПАТ;
»              Чисті активи ПАТ значно перевищують  його ринкову капіталізацію внутрішню;
»              Реструктуризація чи припинення деяких  видів діяльності;
»              Значне зниження грошових надходжень, очікуваних у процесі експлуатації активу.
»              Моральний та фізичний знос, що впливає  на актив.

Ознак знецінення   для тестування активів на знецінення   протягом року на Товаристві не було.

Витрати підприємства  відображаються з  використанням рахунків 9 «Витрати діяльності».
Усі Загальновиробничі витрати (рахунок 91) вважати  постійними. Розподіл фактичних загальновиробничих витрат здійснювати пропорційно доходу від окремих видів діяльності за звітний місяць та включати до собівартості реалізованих послуг.
Перелік статей загальновиробничих витрат:
1) затрати на опалення, освітлення, водопостачання й інші послуги з утримування приміщень;
2) основна заробітна плата;
3) додаткова заробітна плата;
4) відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
5) витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства;
6) витрати на страхування;
7) амортизація основних засобів загальновиробничого призначення;
8) витрати на утримання, експлуатацію й поточний ремонт  інвестиційної нерухомості та основних засобів загальновиробничого призначення, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані;
9) охорона об’єктів загальновиробничого призначення;
10) інші витрати загальновиробничого призначення.
Перелік робіт, що відносяться до поточного ремонту з метою включення їх вартості до загальногосподарських витрат поточного періоду, наводиться у додатку до цього наказу.
Перелік прямих витрат, які входять до складу  виробничої собівартості послуг, інших ніж надання в оренду та обслуговування приміщень (рахунок 23):
1) прямі матеріальні виробничі витрати;
2) основна заробітна плата;
3) додаткова заробітна плата;
4) відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
5) амортизація основних засобів виробничого призначення;
6) інші прямі витрати;
7) постійні розподілені загальновиробничі витрати.
Перелік статей адміністративних витрат:
1) амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;
2) амортизація основних засобів загальногосподарського використання;
3) основна заробітна плата адмінперсоналу;
4) додаткова заробітна плата адмінперсоналу;
5) відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
6) витрати на оплату послуг зв’язку;
7) витрати на консультаційні, інформаційні, аудиторські послуги;
8) витрати на утримання, експлуатацію й поточний ремонт основних засобів загальногосподарського використання, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані;
9) загальні корпоративні витрати;
10) послуги банків;
11) інші витрати загальногосподарського використання.
.Визначити період закриття рахунків 7-го та 9-го класів: щоквартально.

4  Ведення бухгалтерського обліку

Протягом 2015 року Товариство дотримувалася наступних принципів діяльності та складання фінансової звітності: автономність, безперервність, періодичність, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності та єдиного грошового вимірника.
Облікова політика на 2015 рік була затверджена наказом Голови Правління №4 від 05.01.2015р. Протягом 2015 року зміни до облікової політики не вносилися.
Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності до чинного законодавства України: Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», облікової політики та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.
Облікова політика Товариства — це сукупність методів, принципів, засобів організації бухгалтерського обліку, порядку відображення в обліку обставин, які впливають на фінансовий стан Компанії. Облікова політика базується на чинному законодавстві України, нормативних документах Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та рішеннях керівництва Компанії.
Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у національній грошовій одиниці України — гривнях.

Господарські операції здійснюються на основі первинних документів,  на основі  яких складають зведені облікові документи. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Облік ведеться в журнально — ордерній формі з застосуванням бухгалтерської програми «1-С» .

Інвентаризація основних засобів, запасів, грошових коштів та розрахунків проводилася  за період, що підлягав перевірці. Наказ №38 від 19.11.2015р. про проведення інвентаризацію активів і зобов’язань підприємства станом на 30.11.2015р.

Зберігання документів, регістрів та звітності здійснюється на протязі встановленого законодавством періоду.

5  Фінансова звітність
Оцінка статей балансу
Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і пасиви Компанії оприбутковуються та обліковуються за:
вартістю їх придбання чи виникнення — за історичною або первісною вартістю: активи — за сумою сплачених за них коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації; зобов’язання — за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі зобов’язання або сумою коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов’язань у процесі звичайної господарської діяльності;
справедливою (ринковою) вартістю: активи — за сумою, яку необхідно було б сплатити для придбання (обміну) таких активів; зобов’язання — за сумою, якою може бути погашене таке зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами; вираз «обізнані, зацікавлені та незалежні сторони» означає наявність добре поінформованого покупця, який має бажання купити, і добре поінформованого продавця, що має бажання продати, які є незалежними та діють у власних інтересах; приведення вартості активів у відповідність зі справедливою здійснюється шляхом їх переоцінки та класифікації на предмет зменшення корисності;
балансовою собівартістю — вартістю, за якою оцінюються фінансовий актив, фінансове зобов’язання, і яка складається із собівартості придбання (виникнення),  збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслідок зменшення корисності.
Окрім вказаних, в обліковій політиці Компанії залежно від характеру та змісту завдань різних складових облікової системи використовуються інші види оцінки окремих груп активів і зобов’язань.
Активи і зобов’язання Компанії оцінюються так, щоб створені під них резерви та вжиті заходи виключали можливість перенесення існуючих фінансових ризиків на майбутні звітні періоди.

5.1 Роз’яснення до Балансу

А.  Нематеріальні активи
Нематеріальні активи компанії враховуються і відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Первинна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2015 р., складала  24 тис. грн. Накопичена амортизація нематеріальних активів станом на 31.12.201521 р. складає  8 тис. грн.
Амортизація нараховувалася прямолінійним методом. Надходження підтвердженні первинними документами на придбання та оцінені за вартістю придбання.
Нематеріальні активи,  повністю з амортизовані, що не відповідають вимогам МСФО 38, обліковуються на позабалансовому рахунку 012, їх первісна вартість складає 8тис.грн

Основні засоби
Згідно облікової політики та відповідно п.29 МСБО 16, Товариство обрало  метод обліку основних засобів: модель собівартості за п. 30 «Після визнання активом, об’єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності».
Первинна вартість основних засобів, на балансі станом на 31.12.2015 р., складає 13 602тис. грн. Знос станом на 31.12.2015 р. складає 7679тис. грн., залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2015 р. становить 5923 тис. грн.
При відображенні у обліку руху основних засобів порушень не визначено.
Амортизація нараховується прямолінійним методом. Термін амортизації 2-3-5-10-70 років в залежності від технічної характеристики основного засобу. Амортизація нараховується з місяця, що слідує за місяцем вводу в експлуатацію об’єкта основних засобів. Надходження підтвердженні первинними документами на придбання та оцінені за вартістю придбання.

Інвестиційна нерухомість
Оцінка Інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2015 р. відповідно МСФЗ переоцінена та відображена в обліку по справедливій вартості.
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості — 50 582тис.грн.
Інвестиційною нерухомістю визнаються будівлі, які розташовуються на землі, утримуються переважно з метою отримання орендних платежів. Інвестиційна нерухомість відображаються в балансі за справедливою вартістю. Амортизація не нараховується.

Оцінка справедливої вартості станом на 31.12.2013р.  підтверджена ТОВ «Е.Р.С.Т.Е.», що діє згідно Сертифікату Фонду державного майна України від 12.08.2012р. №13758/12.

В. Оборотні активи

Виробничі запаси
Оцінка товарно-матеріальних цінностей відбувається, виходячи з первинних документів, за цінами та в кількості зазначених в них та при трансформації звітності в відповідності з обліковою політикою Товариства і в частині вимог п.9 та 10 МСБО 2. Порушень при веденні обліку руху товарно-матеріальних цінностей перевіркою не виявлено.
Протягом  року на Товаристві для оцінки вибуття запасів використовували метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, який залишався незмінним протягом перевіреного періоду. До складу малоцінних необоротних активів включалися активи вартістю до 2500 грн.
Інвентаризація запасів проводилася.
Облік товарно-матеріальних цінностей вівся на активному балансовому рахунку 20 «Виробничі запаси».
Станом на 31.12.2015 р. на балансі Товариства обліковується :        Тис. грн.
Виробничі запаси             60
Сировина й матеріали                    15
Паливо                                  4
Будівельні матеріали                       29
Запасні частини               8
Малоцінні та швидкозношувані предмети               1
Товари                 3

Дебіторська заборгованість
Визнання, класифікацію та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості компанія здійснює відповідно до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття», МСБО 1 «Подання фінансових звітів» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги станом на 31.12.2015 р. складає 12тис.грн. ( керівництвом, на підставі аналізу дебіторської заборгованості станом на 31.12.2015р., визнано за недоцільним створення резерву сумнівних боргів) .
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами — 146 тис.грн.

Інформація про дебіторську заборгованість для перевірки надавалась, але в аудиторському висновку не відображається в зв’язку з тим, що становить комерційну таємницю Товариства.
Підтвердження дебіторської заборгованості від сторонніх організацій надано для  перевірки  в  повному  обсязі.
Інвентаризація заборгованостей Товариства за 2015 рік проводилась за Наказом №38. На момент проведення інвентаризації в Товаристві аудитор присутній не був, так як дата проведення інвентаризації передувала даті проведення аудиторської перевірки. В зв’язку з цим, наш аудиторський висновок буде модифіковано відповідним чином.

Грошові кошти
Облік касових операцій ведеться згідно з «Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою НБУ № 72 від 19.02.2001р.
Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого законодавства. У наявності маються виписки банку з додатками до них, підібрані в хронологічному порядку.
Станом на 31.12.2015 року залишок грошових коштів в національній валюті становить 58тис. грн.

С. Власний капітал

В 1949 р. створено підприємство «Електрозбут», в 1955р. реорганізоване в «Електроприладпостач»,
перейменоване в «Київелез». В 1996р. перетворене в результаті приватизації в ВАТ «Електроприладпостач».
31.08.2010 р. ВАТ «Електроприладпостач» перейменовано в ПАТ «Електроприладпостач».
Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку в результатi здiйснення господарської дiяльностi, задоволення соцiально-економiчних потреб акцiонерiв Товариства та його працiвникiв. Злиття, подiлу, приєднання, видiлу  протягом року не вiдбувалось.
Згідно Статуту Товариства  затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів протокол №1/2011 від 26.04.2011р. та зареєстрованим Соломянською районною в місті Києві державною адміністрацією 29.04.2011р. за №1 073 105 0013 004215 Статутний капітал становить 997 549,25 грн.
Статутний капітал сформовано у повному обсязі з дотримання вимог:  Положення про порядок збільшення  (зменшення) розміру статутного капіталу  акціонерного товариства ( Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від  22.02.2007  N 387 ) та Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств  ( Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 30 грудня 1998 року N 221 із змінами і доповненнями). В звітному періоді до Установчих документів зміни не вносилися. Станом на 01.01.2016року Статутний капітал становить 997 549,25 грн. Кількість акцій, випущених емітентом: 3990197 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25грн. кожна.
Свідоцтво, видане Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi,  про реєстрацію випуску акцій №478/10/1/10; дата реєстрації 08.10.2010р..
Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN): UA 4000141097.

Облік Статутного капіталу ведеться підприємством на балансовому рахунку №40 «Статутний капітал». Залишки по цьому рахунку відповідають даним ГК та Статутному капіталу, зафіксованому в Установчих документах.
Акції оцінені по засновницькій вартості. Частка держави в Статутному капіталі ПАТ відсутня. Проведений аудит дає нам право підтвердити формування величини Статутного капіталу у розмірі   997 549,25 грн.
У відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність», «Про цінні папери і фондовий ринок», Статуту ПАТ , ми провели аудит достовірності бухгалтерського обліку наявності та руху власного капіталу Товариства шляхом перевірки як засновницьких документів, так і даних первинного, аналітичного і синтетичного обліку в розрізі його фактичної структури:
—              Зареєстрованого капіталу в розмірі 998 тис. грн.;
—              Капітал у дооцінках — 48 588тис.грн.;
—              Додатковий капітал — 185тис.грн.;
—              Резервний капітал — 150тис.грн.
—              Нерозподілений прибуток в  розмірі 2531тис.грн.
Проведений аудит дає нам право підтвердити правильність та адекватність визначення як загальної величини власного капіталу, його структури за переліченим вище призначення, так і достовірності його відображення у відповідних статтях Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2015року.

D. Заборгованість
Облік і визнання зобов’язань та резервів  Товариством здійснюється відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».
Зобов’язання компанії, класифікуються на довгострокові (строк погашення понад   12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).
Поточні зобов’язання станом на 31.12.2015 р. складають 4472тис. грн., в тому числі: кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 6тис.грн., кредиторська заборгованість перед бюджетом 307тис. грн., заборгованість зі страхування 8тис.грн., поточна заборгованість з оплати праці 25тис.грн., заборгованість з учасниками відсутня. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами — 625тис.грн. Поточні забезпечення ( резерв на виплати відпусток та резерв на відрахування на ЄСВ) -41 тис. грн. , Інші поточні зобов’язання 3460тис.грн.
Витрати з податку на прибуток не відображаються у фінансовій звітності компанії відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток». Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.

Поточні зобов’язання в тис.грн. за:             2015 рік
Примітки
короткострокові кредити банків               0
товари, роботи, послуги                      6
розрахунками з бюджетом                            307                                        Поточна
розрахунками зі страхування          8                                         Поточна
з оплати праці                                       25                                       Поточна
кредиторська заборгованість за одержаними авансами         625     Поточна
Поточні забезпечення                        41
розрахунками з учасниками             0
Інші поточні зобов’язання                                 3460
РАЗОМ:                                               4472,0

Інформація про поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, інші поточні зобов’язання для перевірки надавалась, але в аудиторському висновку не відображається в зв’язку з тим, що становить комерційну таємницю Товариства.
Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться згідно первинних документів. Перевіркою не встановлено порушень ведення обліку розрахунків з підзвітними особами.
Визначення, облік та оцінка зобов`язань відповідає, прийнятій на Товаристві політиці. Вибіркова перевірка дає змогу зробити висновок, що у всіх суттєвих аспектах зобов`язання Товариства у бухгалтерському обліку відображені у повному обсязі та відповідають розміру визнаних засобів чи витрат.

5.2 Дії, що виникли після дати Балансу
За період з 01.01.2016 р. по 25.02.2016р. не пройшли події, що могли суттєво вплинути на фінансову звітність Публічного акціонерного товариства.
Протягом звітного періоду не відбувалось ні купівлі, ні продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов’язану з основною діяльністю.
Інформація про зміни в організаційній структурі ПАТ за звітний період: змін не було.
Протягом звітного періоду створення нових дочірніх підприємств емітента та набуття підприємством статусу залежного від емітента не відбувалось.
Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками.
Товариство для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:
— регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;
— забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
— обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
— здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
— рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.

6 Операції з пов’язаними сторонами

Протягом звітного року правочини з членами наглядової ради, членами правління не укладались.
З афілійованою особою ТОВ «Термінал-М» укладений договір оренди нежилого приміщення №03/13 від 14.02.2013р. з сумою оренди на місяць 4500,00 грн., договір оренди нежилого приміщення №04/13 від 14.02.2013р. з сумою оренди на місяць 51045,00грн., договір оренди нежилого приміщення №04/14 від 29.01.2014р. з сумою оренди на місяць 27840,00грн. та договір оренди нежилого приміщення №01/15 від 23.03.2015р. з сумою оренди на місяць 6732,00грн.
Для визначення ціни оренди при укладанні договорів використовувалась методика вибору ціни на основі рівня поточних цін з урахуванням витратного методу. Умови договорів не відрізняються від умов з іншими орендарями.
Операції з афілійованою особою не виходять за межі звичайних операцій.

7 Непередбачені зобов’язання

Податкові та юридичні питання
Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здійснення операцій, продовжує розвиватися як наслідок переходу до ринкової економіки. Положення законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, регіональних і центральних органів державної влади та інших урядових інститутів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання не співпадають. Керівництво вважає, що діяльність Товариства здійснювалась відповідно до законодавства, і всі передбачені законодавством податки були нараховані.

Травматизм
За період, що підлягав перевірці, на Товаристві не зафіксовані випадки виробничого травматизму чи професійного захворювання, що є позитивним фактором. Відповідно, виплат сум компенсацій втрат від нещасних випадків на виробництві та від професійних захворювань протягом періоду — не було.

Оподаткування
Внаслідок наявності в українському  законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Підприємства, можливо, що Підприємство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи, пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Підприємство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

Економічне середовище
Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність  Підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення.

Цілі та політика управління фінансовими ризиками.
Основні фінансові інструменти підприємства включають кредиторську заборгованість. Основною ціллю фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій Підприємства. Також Підприємство має інші фінансові інструменти, такі як дебіторська заборгованість, грошові кошти.
Основні ризики включають кредитний ризик , ризик ліквідності та валютний ризик.
Політика управління ризиками включає наступне:
Кредитний ризик. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередніх оплат. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, пов’язаного з іншими фінансовими інструментами, які включають фінансові інвестиції, доступні для продажу, та фінансові інвестиції до погашення, ризик пов’язаний з можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту.
В області управління капіталом керівництво Товариства ставить своєю метою гарантувати Товариству можливість ведення безперервної діяльності для забезпечення доходів акціонерам та вигід іншим зацікавленим сторонам, а також підтримка оптимальної структури капіталу з метою зниження витрат на його залучення .
Для підтримки структури капіталу та його корегування Товариство може коригувати суму дивідендів, які сплачуються акціонерам, провести повернення капіталу акціонерам, випустити нові акції чи продати активи для зниження заборгованості.

ІІ.  Звіт

щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Публічного акціонерного товариства
«Електроприладпостач»

станом на 31 грудня  2015р.

Розкриття інформації  статті 41.
В результаті проведення аудиторських процедур нами не були встановлені факти про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» своєчасно  оприлюднюється товариством та  надається користувачам звітності.

Інша допоміжна інформація.
Звіт щодо результатів виконання додаткових вимог, визначених  п. 2.7 «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)».
»              відповідно Постанов №1967-ЦД-1-Е, №1969-ЦД-1-Е та 1968-ЦД-1-Е  про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів на Товариство накладено штрафи за  неподання особливої інформації,  не опублікування особливої інформації та  нерозміщення особливої інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних

»              Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.
Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств», затверджених рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р. Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на  31.12.2015 р. більша від статутного капіталу Товариства та нормативного  і складають 52452 тис. грн.  Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Показник  2014р.
Статутний капітал, тис. грн. 998
Вартість чистих активів, тис. грн.  52452
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом, тис. грн.            +51454
Чистий прибуток, тис. грн.            -97

Показник  2015р.
Статутний капітал, тис. грн. 998
Вартість чистих активів, тис. грн.  52452
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом, тис. грн.            +51454
Чистий прибуток, тис. грн.            0

»              Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.
Під час виконання завдання аудитор  здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту  та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».
В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» своєчасно  оприлюднюється товариством та  надається користувачам звітності.
Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, щодо  наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів (Товариством) та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

»              Виконання значних правочинів
Значний  правочин — правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова  вартість  майна  (робіт,  послуг),  що  є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості  активів  товариства,  за  даними останньої  річної фінансової звітності.
Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону: п.1-5 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства».
Товариство у 2015 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності).

»              Відповідність стану корпоративного управління,  у тому числі стану  внутрішнього аудиту відповідно до  Закону України «Про акціонерні товариства»
Аудитор здійснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо:
1)            відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,
2)            достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у розділі «Інформація про стан корпоративного управління» річного звіту акціонерного товариства.
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту.
Аудитором виконані аудиторські процедури щодо перевірки звіту про корпоративне управління, який є складовою частиною Річної інформації емітента цінних паперів Товариства за 2015 рік.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту,  відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

»              Ідентифікації  та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури,  необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.
Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства за 2015 рік  внаслідок шахрайства.

Аналіз та оцінка фінансових показників .
Аналіз та економічна оцінка платоспроможності та фінансової стійкості Товариства здійснені на основі даних фінансових звітів, шляхом розрахунків системи показників — коефіцієнтів про ліквідність і фінансову стійкість та на основі перевірки даних первинного, аналітичного та синтетичного обліку. Для складання довідки були надані: Фінансові звіти за 2014р та   2015р., оборотно — сальдові відомості по рахунках.
Коефіцієнт швидкої ліквідності. Аналіз  ліквідності дозволяє визначити спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов’язання. Коефіцієнт швидкої ліквідності  обчислюється як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов’язань Товариства. Він відображає платіжні можливості Товариства щодо сплати поточних зобов’язань за умовами своєчасного проведення розрахунків, тобто показує, скільки ліквідних коштів припадає на 1грн. поточної заборгованості, і становить 0,08. Що не відповідає  оптимальному значенню (0,6-0,8).
Товариство зможе виконати свої зобов’язання перед  кредиторами, якщо вони одночасно зажадають від Товариства повернення боргів на 8%.
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань Товариства, та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Орієнтовне позитивне значення показника 1-2. Розрахований коефіцієнт не вищий за оптимальне значення. Так, значення цього показника за даними балансу Товариства на кінець періоду  становить 0,09.
Це свідчить про те, що Товариство за рахунок наявних коштів, мобілізації боргів на свою користь та реалізації запасів і інших активів в змозі одночасно задовольнити вимоги кредиторів на 9%.
Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення цього показника на кінець року становить 0,92. Це свідчить про те, що Товариство не здійснює свою діяльність за рахунок позичкового капіталу лише на  8%.

ІІІ.  Інші елементи.
Основні відомості про аудиторську фірму.
Аудиторську перевірку проведено незалежною аудиторською фірмою ТОВ «ЮВМ — аудит».
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р., рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р., рішення Аудиторської Палати України № 224/3 від 23.12.2010р. та рішення Аудиторської Палати України № 317/4 від 26.11.2015р.
Свідоцтво № 0199 Про відповідність системи контролю якості, Рішення АПУ від 22.12.2011 № 244/5 «Про результати зовнішніх перевірок системи контролю якості,  створених аудиторськими фірмами та аудиторами»  — пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг.

Реквізити ТОВ «ЮВМ -аудит » :    адреса : м. Київ, вул. Бажана 34/24   т/ф. 574-50-28.
(юридична) м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171.
р/р № 26004271769  КРД  «Райффайзен Банк АВАЛЬ»   МФО 322904,  код 20587317.
Директор аудиторської фірми — Холод Віктор Іванович. Сертифікат аудитора серії А  № 003202 рішення Аудиторської Палати України № 58  від 25.09.1997р.,  №103 від 28.09.2006р., №166/4 від 25.09.2011р. та №239/2 від 25.09.2011р.
Аудитор — Кузуб Михайло Віталійович. Сертифікат аудитора серії А  № 004416 рішення Аудиторської Палати України № 96  від 30.11.2000р.,  №140 від 29.10.2004р., №207/2 від 29.10.2009р. та  № 300/2 від 25 вересня 2014р.

Завдання аудиторської фірми  ТОВ «ЮВМ — аудит» на проведення  аудиту  відповідно договору  за  №2-01 від   08.02.2016р. Перевірку розпочато 08.02.2016р., перевірку закінчено 25.02.2016р.
Місце проведення аудиту: м. Київ, вул. Радищева, 3.
Основні умови договору: аналіз та підтвердження достовірності  та повноти фінансової звітності, правильність класифікації та оцінки активів в бухгалтерському обліку, відповідність розмірів зобов’язань за період з   «_01_»   __січня__2015р. по  «_31_» __грудня__2015р.

Директор аудиторської фірми                                                                                    Холод В.І.
» Ю В М — а у д и т »                                                                         Сертифікат серії А №  003202 від 25.09.2011р.

Аудитор                                                                                                                                            Кузуб М.В.

Дата видачі аудиторського висновку        »  _26_»_  лютого _»      2016р.

Цей аудиторський  висновок  складено в трьох оригінальних примірниках. З яких перший та другий примірник отримано замовником  » _26_»   _____02_____ 2016р. Третій примірник аудиторського висновку знаходиться у справах аудиторської фірми «ЮВМ — аудит».
Керівництво  прийняло всі зауваження та рекомендації до уваги і претензій до аудитора не має.

Керівник                              ________________________

Головний бухгалтер        _________________________

 

 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXVI
 

 

 

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 1  
2 2013 1  
3 2014 1  

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так (*) Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка «Х» у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так (*) Ні (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

* Ставиться помітка «Х» у відповідній клітинці.

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так (*) Ні (*)
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка «Х» у відповідній клітинці.

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

  Так (*) Ні (*)
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка «Х» у відповідній клітинці.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

 

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб  

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

  Так (*) Ні (*)
Складу   X
Організації   X
Діяльності   X
Інші (запишіть)  

* Ставиться помітка «Х» у відповідній клітинці.

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань  
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так (*) Ні (*)
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інше (запишіть)  
Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка «Х» у відповідній клітинці.

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності  
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так (*) Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка «Х» у відповідній клітинці.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так (*) Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка «Х» у відповідній клітинці.

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так (*) Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка «Х» у відповідній клітинці.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб) 5
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

* Ставити «так» або «ні» у відповідній клітинці.

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так (*) Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка «Х» у відповідній клітинці.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні

* Ставити «так» або «ні» у відповідній клітинці.

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так (*) Ні (*)
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

* Ставиться помітка «Х» у відповідній клітинці.

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

  Так (*) Ні (*)
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка «Х» у відповідній клітинці.

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено аудитора?

  Так (*) Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови угоди з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Закінчився термін дії Свідоцтва на аудиторськи послуги

* Ставиться помітка «Х» у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

  Так (*) Ні (*)
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка «Х» у відповідній клітинці.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так (*) Ні (*)
З власнї ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка «Х» у відповідній клітинці.

 

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

 

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так (*) Ні (*)
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка «Х» у відповідній клітинці.

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились Х

* Ставиться помітка «Х» у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так
Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:  
яким органом управління прийнятий:  
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні
укажіть яким чином його оприлюднено:  
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року  

 

Звіт про корпоративне управління*

 

 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

 

 

 1. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб — прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

 

 

 1. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

 

 

 1. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

 

 

 1. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

 

 

 1. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 

 

 1. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

 

 

 1. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

 

 

 1. Вкажіть інформацію про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

 

 

 1. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

 

 

 1. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові).

 

 

 1. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

 

 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

 

 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

 

 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

 

 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п’яти років

 

 

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

 

 

 1. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

 

 

прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

 

 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

 

 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

 

 

 

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXVI
 

 

  коди
Дата (рік, місяць, число) 16 01 01
Підприємство ПАТ «Електроприладпостач» за ЄДРПОУ 01882108
Територія   за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників, осіб (1) 41    
Адреса, телефон: 03124, м.Київ, Радiщева 3 // 044 206-20-46

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

 

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності v  

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

 

На 31.12.2015

  Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи        
Нематеріальні активи 1000 4 3 6
первісна вартість 1001 24 24 19
накопичена амортизація 1002 (20) (21) (13)
Незавершені капітальні інвестиції 1005      
Основні засоби 1010 6182 5923 2702
первісна вартість 1011 13405 13602 7656
знос 1012 (7223) (7679) (4954)
Інвестиційна нерухомість 1015 50468 50582 51906
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 50468 50582 51906
Знос інвестиційної нерухомості 1017      
Довгострокові біологічні активи 1020      
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021      
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1022      
Довгострокові фінансові інвестиції:        
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030      
інші фінансові інвестиції 1035      
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040      
Відстрочені податкові активи 1045      
Гудвіл 1050      
Відстрочені аквізиційні витрати 1060      
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065      
Інші необоротні активи 1090      
Усього за розділом I 1095 56654 56508 54614
II. Оборотні активи        
Запаси 1100 63 60 50
— виробничі запаси 1101 62 57 48
— незавершене виробництво 1102      
— готова продукція 1103      
— товари 1104 1 3 2
Поточні біологічні активи 1110      
Депозити перестрахування 1115      
Векселі одержані 1120      
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 16 12 4
Дебіторська заборгованість за розрахунками:        
за виданими авансами 1130 148 146 202
з бюджетом 1135      
— у тому числі з податку на прибуток 1136      
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140      
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145      
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 142 140 9
Поточні фінансові інвестиції 1160      
Гроші та їх еквіваленти 1165 22 58 2
— готівка 1166      
— рахунки в банках 1167 22 58 2
Витрати майбутніх періодів 1170      
Частка перестраховика у страхових резервах 1180      
— в резервах довгострокових зобов’язань 1181      
— в резервах збитків або резервах належних виплат 1182      
— в резервах незароблених премій 1183      
— в інших страхових резервах 1184      
Інші оборотні активи 1190      
Усього за розділом II 1195 391 416 267
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200      
Баланс 1300 57045 56924 54881
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал        
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 998 998 998
Капітал у дооцінках 1405 48775 48588  
Додатковий капітал 1410 185 185 49223
— емісійний дохід 1411      
— накопичені курсові різниці 1412      
Резервний капітал 1415 150 150 150
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2344 2531 711
Неоплачений капітал 1425      
Вилучений капітал 1430      
Інші резерви 1435      
Усього за розділом I 1495 52452 52452 51082
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення        
Відстрочені податкові зобов’язання 1500      
Пенсійні зобов’язання 1505      
Довгострокові кредити банків 1510      
Інші довгострокові зобов’язання 1515      
Довгострокові забезпечення 1520      
— довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521      
Цільове фінансування 1525      
— благодійна допомога 1526      
Страхові резерви 1530      
— резерв довгострокових зобов’язань 1531      
— резерв збитків або резерв належних виплат 1532      
— резерв незароблених премій 1533      
— інші страхові резерви 1534      
Інвестиційні контракти 1535      
Призовий фонд 1540      
Резерв на виплату джек-поту 1545      
Усього за розділом II 1595      
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення        
Короткострокові кредити банків 1600      
Векселі видані 1605      
Поточна кредиторська заборгованість за:        
довгостроковими зобов’язаннями 1610      
товари, роботи, послуги 1615 5 6 2
розрахунками з бюджетом 1620 174 307 136
— у тому числі з податку на прибуток 1621 7    
розрахунками зі страхування 1625 19 8 8
розрахунками з оплати праці 1630 29 25 21
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 506 625 391
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640      
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645      
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650      
Поточні забезпечення 1660   41  
Доходи майбутніх періодів 1665      
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670      
Інші поточні зобов’язання 1690 3860 3460 3241
Усього за розділом IІІ 1695 4593 4472 3799
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700      
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800      
Баланс 1900 57045 56924 54881

 

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

Звіт підготовлений у відповідності до принципів та вимог, встановлених МСФЗ та на основі єдиної облікової політики Товариства

 

 

  Керівник     Лисенко Лiна Миколаївна

 

  Головний бухгалтер     Копаниця Наталiя Василiвна
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXVI
 

 

  коди
Дата (рік, місяць, число) 16 01 01
Підприємство ПАТ «Електроприладпостач» за ЄДРПОУ 01882108
  найменування    

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

 

За 2015 р.

  Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

 

І. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5712 4780
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011    
Премії, передані у перестрахування 2012    
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013    
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014    
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (3075) (2693)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070    
Валовий:      
прибуток 2090 2637 2087
збиток 2095    
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105    
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110    
— зміна інших страхових резервів, валова сума 2111    
— зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112    
Інші операційні доходи 2120 375 18
— дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121    
— дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122    
Адміністративні витрати 2130 (752) (701)
Витрати на збут 2150    
Інші операційні витрати 2180 (2260) (1493)
— витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181    
— витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182    
Фінансовий результат від операційної діяльності:      
прибуток 2190    
збиток 2195   (89)
Дохід від участі в капіталі 2200    
Інші фінансові доходи 2220    
Інші доходи 2240    
— дохід від  благодійної допомоги 2241    
Фінансові витрати 2250    
Втрати від участі в капіталі 2255    
Інші витрати 2270   (1)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275    
Фінансовий результат до оподаткування:      
прибуток 2290    
збиток 2295   (90)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300   -7
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305    
Чистий фінансовий результат:      
прибуток 2350    
збиток 2355   (97)
 1. Сукупний дохід
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400    
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405    
Накопичені курсові різниці 2410    
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415    
Інший сукупний дохід 2445    
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455    
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 -97

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 2205 1888
Витрати на оплату праці 2505 867 748
Відрахування на соціальні заходи 2510 270 269
Амортизація 2515 485 489
Інші операційні витрати 2520 2260 1493
Разом 2550 6087 4887

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття Код рядка За звітній період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 3990197 3990197
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3990197 3990197
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610   (0,02)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615   (0,02)
Дивіденди на одну просту акцію 2650    

 

Примітки:

Звіт підготовлений у відповідності до принципів та вимог, встановлених МСФЗ та на основі єдиної облікової політики Товариства

 

 

  Керівник     Лисенко Лiна Миколаївна

 

  Головний бухгалтер     Копаниця Наталiя Василiвна
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXVI
 

 

  коди
Дата (рік, місяць, число) 16 01 01
Підприємство ПАТ «Електроприладпостач» за ЄДРПОУ 01882108
  найменування    

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

 

За 2015 р.

  Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності      
Надходження від:      
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 6072 4979
Повернення податків і зборів 3005    
у тому числі податку на додану вартість 3006    
Цільового фінансування 3010    
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011    
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 955 685
Надходження від повернення авансів 3020 4 11
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025    
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035    
Надходження від операційної оренди 3040    
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045    
Надходження від страхових премій 3050    
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055    
Інші надходження 3095 29 278
Витрачання на оплату:      
Товарів (робіт, послуг) 3100 (747) (585)
Праці 3105 (699) (649)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (304) (289)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (2859) (2002)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 (7) (9)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 (713) (546)
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 (2139) (1447)
Витрачання на оплату авансів 3135 (2318) (2133)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140   (40)
Витрачання на оплату цільових внесків 3145    
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150    
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155    
Інші витрачання 3190 (56) (276)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 77 (21)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності      
Надходження від реалізації:      
фінансових інвестицій 3200    
необоротних активів 3205    
Надходження від отриманих:      
відсотків 3215    
дивідендів 3220    
Надходження від деривативів 3225    
Надходження від погашення позик 3230    
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235    
Інші надходження 3250    
Витрачання на придбання:      
фінансових інвестицій 3255    
необоротних активів 3260 (41) (4)
Виплати за деривативами 3270    
Витрачання на надання позик 3275    
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280    
Інші платежі 3290    
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (41) (4)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності      
Надходження від:      
Власного капіталу 3300    
Отримання позик 3305    
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310    
Інші надходження 3340    
Витрачання на:      
Викуп власних акцій 3345    
Погашення позик 3350    
Сплату дивідендів 3355    
Витрачання на сплату відсотків 3360    
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365    
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370    
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375    
Інші платежі 3390    
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 36 (25)
Залишок коштів на початок року 3405 22 47
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410    
Залишок коштів на кінець року 3415 58 22

 

Примітки:

Звіт про рух грошових коштів формується за прямим методом, а Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом у складі фінансової звітності не подається

 

 

  Керівник     Лисенко Лiна Миколаївна

 

  Головний бухгалтер     Копаниця Наталiя Василiвна
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXVI
 

 

  коди
Дата (рік, місяць, число) 16 01 01
Підприємство ПАТ «Електроприладпостач» за ЄДРПОУ 01882108
  найменування    

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

 

За 2015 р.

  Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
    надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500        
Коригування на:          
амортизацію необоротних активів 3505   X   X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510        
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515        
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520        
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521        
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522        
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523        
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524        
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526        
Фінансові витрати 3540 X   X  
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550        
— збільшення (зменшення) запасів 3551        
— збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552        
— збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553        
— зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554        
— зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556        
— зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557        
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560        
— збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561        
— збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562        
— збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563        
— збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564        
— збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566        
— збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567        
Грошові кошти від операційної діяльності 3570        
Сплачений податок на прибуток 3580 X   X  
Сплачені відсотки 3585 X   X  
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195        
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          
Надходження від реалізації:          
фінансових інвестицій 3200   X   X
необоротних активів 3205   X   X
Надходження від отриманих:          
відсотків 3215   X   X
дивідендів 3220   X   X
Надходження від деривативів 3225   X   X
Надходження від погашення позик 3230        
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235        
Інші надходження 3250   X   X
Витрачання на придбання:          
фінансових інвестицій 3255 X   X  
необоротних активів 3260 X   X  
Виплати за деривативами 3270 X   X  
Витрачання на надання позик 3275   X   X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280   X   X
Інші платежі 3290 X   X  
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295        
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          
Надходження від:          
Власного капіталу 3300   X   X
Отримання позик 3305   X   X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310   X   X
Інші надходження 3340   X   X
Витрачання на:          
Викуп власних акцій 3345 X   X  
Погашення позик 3350 X   X  
Сплату дивідендів 3355 X   X  
Cплату відсотків 3360 X   X  
Cплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X   X  
Придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X   X  
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X   X  
Інші платежі 3390 X   X  
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395        
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400        
Залишок коштів на початок року 3405   X   X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410        
Залишок коштів на кінець року 3415        

 

Примітки:

У складі фінансової звітності не подається.

 

 

  Керівник     Лисенко Лiна Миколаївна

 

  Головний бухгалтер     Копаниця Наталiя Василiвна
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXVI
 

 

  коди
Дата (рік, місяць, число) 16 01 01
Підприємство ПАТ «Електроприладпостач» за ЄДРПОУ 01882108
  найменування    

 

Звіт про власний капітал

 

За 2015 р.

  Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

 

Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 998 48775 185 150 2344     52452
Коригування:                  
Зміна облікової політики 4005               0
Виправлення помилок 4010               0
Інші зміни 4090               0
Скоригований залишок на початок року 4095 998 48775 185 150 2344 0 0 52452
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100         0     0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110               0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111               0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112               0
Накопичені курсові різниці 4113               0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114               0
Інший сукупний дохід 4116               0
Розподіл прибутку:                  
Виплати власникам (дивіденди) 4200               0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205               0
Відрахування до резервного капіталу 4210               0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215               0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220               0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225               0
Внески учасників:                  
Внески до капіталу 4240               0
Погашення заборгованості з капіталу 4245               0
Вилучення капіталу:                  
Викуп акцій (часток) 4260               0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265               0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270               0
Вилучення частки в капіталі 4275               0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280               0
Інші зміни в капіталі 4290   (187)     187     0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291               0
Разом змін у капіталі 4295 0 (187) 0 0 187 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 998 48588 185 150 2531 0 0 52452

 

Примітки:

Звіт підготовлений у відповідності до принципів та вимог, встановлених МСФЗ та на основі єдиної облікової політики Товариства

 

 

  Керівник     Лисенко Лiна Миколаївна

 

  Головний бухгалтер     Копаниця Наталiя Василiвна
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXVI
 

 

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

 

 

Публічне акціонерне товариство
» Електроприладпостач»

ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Публічного акціонерного товариства
» Електроприладпостач»
за 2015 рік станом на 31.12.2015 року,
складеної у відповідності до
Міжнародних стандартів фінансової звітності

Україна, м. Київ, 2016 р.

ПРИМІТКИ ДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПАТ » Електроприладпостач»
за 2015 рік станом на 31.12.2015 року, складеної у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)

Повний комплект фінансової звітності ПАТ » Електроприладпостач» (надалі за текстом — ПАТ) за 2015 рік, станом на 31.12.2015 року,  складається з наступних компонентів:

1.            ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНС).
2.            ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД).
3.            ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ.
4.            ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ.
5.            ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.

Фінансова звітність ПАТ » Електроприладпостач» підготовлена у відповідності до принципів та вимог, встановлених Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Фінансова звітність ПАТ підготовлена за 2015 рік станом на 31.12.2015 року на основі єдиної облікової політики товариства.

Розділ І Представлення товариства

Інформація про Товариство

1.1 Публічне акціонерне товариство » Електроприладпостач «.
1.2.         Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01882108.
1.3.         Юридична та фактична адреси: 03124 м. Київ, вул. Радищева, 3.
1.4.         Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.03.1994р., 25.05.2005р.;  номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР №1 073 120 0000 004215. Дата видачі від 06.05.2014р.
1.5.Банківські реквізити: п/р 26005001421001,  в ПАТ » КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»,  МФО 300614.
26003000453868, в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175.

Види діяльності за КВЕД згідно довідки комітету статистики України:
68.20 — Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
46.69 — Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням;
25.11 — Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
46.90 — Неспеціалізована оптова торгівля.
Кількість працівників станом на 31.12.2015р. 41 осіб.
Форма власності: приватна
Обіг цінних паперів проходив на вторинному неорганізованому ринку. Цінні папери не були включені до лістингу бірж.
Підприємство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об’єднань. Органом управління ПАТ є загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління та ревізійна комісія.

Відповідальні особи:
Голова правління — Лисенко Ліна Миколаївна.
Головний  бухгалтер — Копаниця Наталія Василівна.

Валюта представлення — українська гривня, одиниця виміру — тисяча гривень (тис. грн.).

Керівництво в своїх оцінках, представлених у фінансовій звітності ПАТ, керується очікуванням подальшої безперервної діяльності товариства.
Фінансова звітність ПАТ підготовлена (крім Звіту про рух грошових коштів) за методом нарахування, з врахуванням концепції співвідношення, як цього вимагають МСФЗ (МСФЗ 1).
На думку керівництва складений повний комплект фінансової звітності ПАТ    достовірно представляє фінансовий стан, фінансові результати діяльності та рух грошових коштів ПАТ та відповідає МСФЗ в усіх суттєвих аспектах.

Розділ II  Інформація про облікову політику

Основнi допущення — принцип нарахування та безперервностi.
Дана Облiкова полiтика розкриває основи, стандарти, правила й процедури облiку, якi застосовуються АТ при веденнi облiку i складаннi фiнансової звiтностi. Вона встановлює принципи визнання та оцiнки об’єктiв облiку, визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi пiдприємства.
Керiвництво пiдприємства визначає i приймає полiтику таким чином, щоб у фiнансовiй звiтностi була представлена iнформацiя, що:
доречна для потреб користувачiв при прийняттi рiшень;
вiрогiдно представляє результати i фiнансовий стан пiдприємства;
вiдображає економiчний змiст подiй i операцiй, а не тiльки їхню юридичну форму.
У своїй дiяльностi пiдприємство будує прогнози та формує свої очiкування щодо майбутнiх подiй i умов. Такi прогнози називаються облiковими оцiнками. Наприклад, застосування облiкової оцiнки потрiбно для визначення:
величини резерву сумнiвних боргiв;
ступеня знецiнення запасiв;
справедливої вартостi фiнансових активiв i зобов’язань;
термiну корисного використання основних засобiв.
Пiдприємство переглядає облiковi оцiнки при змiнi обставин, на яких базувалися данi оцiнки, або при одержаннi нової iнформацiї.
Змiна облiкової оцiнки — це корегування балансової вартостi активу/ зобов’язання, або строку використання активу/погашення зобов’язання, що є результатом змiни очiкувань можливих майбутнiх вигiд або збиткiв, пов’язаних з таким активом/зобов’язанням. Перегляд оцiнки не пов’язаний з попереднiми перiодами i не є виправленням помилки.
Змiна оцiнки приймається до уваги при пiдготовцi фiнансової звiтностi, починаючи з того перiоду, коли вона була зроблена, i продовжує враховуватися при пiдготовцi фiнансової звiтностi в наступних перiодах.
Метою фiнансової звiтностi є надання такої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi i грошових потокiв пiдприємства, що була б корисна користувачам при прийняттi економiчних рiшень.
Обмеження при досягненнi доречностi та надiйностi iнформацiї
Своєчаснiсть. У випадку невиправданої затримки в поданнi iнформацiї можлива втрата її доречностi. Для своєчасного подання iнформацiї часто буває необхiдно звiтувати до з’ясування всiх аспектiв операцiї або iншої подiї господарської дiяльностi, тим самим знижуючи надiйнiсть iнформацiї що надається. I навпаки, якщо звiтнiсть затримана до з’ясування всiх аспектiв, iнформацiя може виявитися надзвичайно надiйною, але мало корисною для користувачiв, якi повиннi були приймати рiшення вчасно. У досягненнi балансу мiж доречнiстю й надiйнiстю, превалюючим мiркуванням є достатнiсть iнформацiї для ухвалення економiчного рiшення.
Баланс мiж вигодами та витратами. Спiввiдношення мiж вигодами та витратами — це принципове обмеження, а не якiсна характеристика. Вигоди вiд iнформацiї повиннi перевищувати витрати на її одержання.
Достовiрне та об’єктивне подання. Фiнансова звiтнiсть повинна забезпечувати достовiрне та об’єктивне подання фiнансового становища, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi пiдприємства. Застосування основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об’єктивне складання фiнансової звiтностi.
Сфера застосування облiкової полiтики:
Дана облiкова полiтика розроблена з метою ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi вiдповiдно до МСБО / МСФЗ, а також податкової звiтностi на пiдставi облiкових даних.
Ведення бухгалтерського облiку покладається на бухгалтерiю та пiдлеглi їй пiдроздiли, пiд керiвництвом Головного бухгалтера. Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку та iнших нормативних актiв, що регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi.
Основний пiдхiд до переведення фiнансової звiтностi з П(С)БО на МСФЗ — це Трансформацiя Фiнансової звiтностi:
Перiодична трансформацiя на кожну звiтну дату;
Ведення облiку за П(С)БО.
Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється по єдиному робочому плану рахункiв, затверджуваному Головним бухгалтером. Для складання звiтностi вiдповiдно до податкового законодавства України пiдприємство використовує данi бухгалтерського облiку.
Ця облiкова полiтика є обов’язковою для застосування всiма особами, задiяними у формуваннi активiв та зобов’язань пiдприємства та здiйсненнi господарських операцiй, що впливають на фiнансовий стан пiдприємства, це:
— керiвництво пiдприємства;
— керiвники структурних пiдроздiлiв;
— працiвники служб i вiддiлiв, вiдповiдальних за своєчасну розробку, перегляд i доведення нормативно довiдкової iнформацiї до пiдроздiлiв-виконавцiв;
— працiвники всiх служб i пiдроздiлiв, вiдповiдальнi за своєчасне надання первинних документiв у бухгалтерiю;
— працiвники бухгалтерiї, вiдповiдальнi за своєчасне та якiсне здiйснення всiх облiкових процедур та складання всiх видiв звiтностi.
Порядок документообiгу на пiдприємствi:
Первиннi документи складаються працiвниками пiдроздiлу, вiдповiдального за здiйснення господарської операцiї безпосередньо в момент її здiйснення, якщо це неможливо — протягом двох днiв пiсля її закiнчення. Для облiку господарських операцiй первиннi документи здаються в бухгалтерiю не пiзнiше трьох днiв з моменту їхнього оформлення. При одержаннi послуг вiд стороннiх органiзацiй, по яким акт виконаних робiт (рахунок-фактура) надається за повний мiсяць (послуги зв’язку, електроенергія ) документи надавати в бухгалтерiю не пiзнiше 7 числа мiсяця, наступного за звiтним.
Первиннi документи, форми яких не затвердженi нормативно-правовими актами, повиннi мiстити наступнi реквiзити:
-назва документа;
-дату й мiсце його складання (пiдписання);
-найменування пiдприємства (пiдприємств), вiд iменi якого (яким) складений документ;
-змiст, обсяг i одиницю вимiру господарської операцiї;
-посади осiб, вiдповiдальних за здiйснення господарської операцiї та правильнiсть її оформлення;
-особистi пiдписи, прiзвища та iнiцiали осiб, вiдповiдальних за здiйснення господарської операцiї та правильнiсть її оформлення.
Керiвники пiдроздiлiв i служб пiдприємства, що оформлюють первиннi документи повиннi забезпечувати дотримання порядку їхнього заповнення вiдповiдно до вимог даного наказу. У випадку несвоєчасного складання первинних документiв, недостовiрного вiдображення в них даних, або оформлення з порушенням законодавства та нормативних вимог, вiдповiдальнiсть покладається на посадових осiб що склали (пiдписали) первинний документ.
Первиннi документи, складенi iноземною мовою надаються в Головну бухгалтерiю з автентичним перекладом.
Облiковi аспекти:
Критерiї визнання елементiв фiнансової звiтностi:
Активи — ресурси, контрольованi пiдприємством у результатi подiй минулих перiодiв, вiд яких пiдприємство очiкує одержання економiчної вигоди в майбутньому.
Зобов’язання — заборгованiсть пiдприємства, що виникла в результатi подiй минулих перiодiв, урегулювання якої приведе до вiдтоку ресурсiв пiдприємства, що мiстять економiчну вигоду.
Капiтал — частка, що залишається в активах пiдприємства пiсля вирахування всiх її зобов’язань.
Дохiд — збiльшення економiчних вигiд протягом звiтного перiоду, у формi притоку (або збiльшення) активiв або зменшення зобов’язань, що приводить до збiльшення капiталу, не пов’язаному iз внесками власникiв.
Видатки — зменшення економiчних вигiд протягом звiтного перiоду, що вiдбувається у формi вiдтоку активiв або збiльшення зобов’язань, що ведуть до зменшення капiталу, не пов’язаного з його розподiлом мiж власниками (акцiонерами).
Визнанню у фiнансовiй звiтностi пiдлягають тi елементи, якi вiдповiдають вище перерахованим визначенням, у вiдношеннi яких iснує ймовiрнiсть одержання або вiдтоку майбутнiх економiчних вигiд, пов’язаних з таким об’єктом, а також такий об’єкт має вартiсть або оцiнку, що може бути вiрогiдно визначена.
Станом на 31 грудня 2015р. вважати всi активи, якi перебувають у власностi пiдприємства, контрольованими та вiрогiдно оцiненими на пiдставi первiсної вартостi, зазначеної в первинних документах на момент їхнього визнання або на момент їхньої переоцiнки.
Вважати активами тi об’єкти, якi не використовуються в основнiй дiяльностi, але вiд яких очiкується одержання економiчних вигiд у випадку їхньої реалiзацiї третiм особам.
З метою ведення облiку та складання фiнансової звiтностi, видiляють три види використовуваних валют:
1.Функцiональна валюта — валюта основного економiчного середовища, у якiй веде свою дiяльнiсть пiдприємство. Ця валюта значно впливає на визначення вартостi товарiв та послуг i може вiдрiзнятися вiд валюти контрактiв. Пiдприємство веде бухгалтерський облiк у функцiональнiй валютi.
2.Валюта подання — валюта, у якiй представляються данi у фiнансовiй звiтностi.
3.Валюта операцiї — валюта, у якiй здiйснюється операцiя.
Основними функцiональними валютами пiдприємства є:
Українськi гривнi (UAH);
Метою фiнансової звiтностi є подання iнформацiї про фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi, змiн у власному капiталi та руху грошових коштiв пiдприємства, корисної для широкого кола користувачiв при прийняттi економiчних рiшень. Фiнансова звiтнiсть також показує результати керування ресурсами, довiреними керiвництву пiдприємства. Для досягнення цiєї мети фiнансова звiтнiсть забезпечує iнформацiю про наступнi показники пiдприємства:
активах;
зобов’язаннях;
власному капiталi;
доходах та витратах, включаючи прибутки та збитки;
русi грошових коштiв.
Перекручування та помилки у фiнансовiй звiтностi:
Помилки, допущенi в попереднiх звiтних перiодах — це неповне або перекручене вiдображення даних у фiнансовiй звiтностi за попереднi звiтнi перiоди, що виникло в результатi некоректного використання або неповного вiдображення iнформацiї, що:
була доступна при пiдготовцi фiнансової звiтностi за той звiтний перiод;
очiкувалося, що буде отримана та прийнята до уваги при пiдготовцi фiнансової звiтностi.
До помилок вiдносяться:
арифметичнi помилки,
неправильне застосування Облiкової полiтики,
пропуск або неправильне трактування операцiй.
Помилки можуть виникнути при визнаннi, оцiнцi, поданнi або розкриттi елементiв фiнансової звiтностi.
При виявленнi несуттєвих помилок, що вiдносяться до попереднiх звiтних перiодiв, пiдприємство виправляє їх у перiодi виявлення шляхом вiднесення на фiнансовий результат поточного перiоду.
При виявленнi iстотних помилок попереднiх перiодiв пiдприємство виправляє їх шляхом вiднесення на фiнансовий результат попереднього перiоду.
Вартiсний критерiй iстотностi встановлюється на рiвнi 3% вiд балансової вартостi всiх активiв пiдприємства за станом на 31 грудня року, що передує поточному.
Пiдприємство представляє оборотнi i необоротнi активи i поточнi i довгостроковi зобов’язання як окремi роздiли в балансi.
Актив повинен класифiкуватися як оборотний у тому випадку, коли вiн задовольняє кожному з наступних критерiїв:
його передбачається використовувати для цiлей продажу або споживання при звичайних умовах операцiйного циклу пiдприємства;
вiн призначений головним чином для цiлей продажу;
вiн являє собою кошти або еквiваленти коштiв, крiм випадкiв, коли його заборонено використовувати для господарської дiяльностi протягом, щонайменше, дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Всi iншi активи повиннi класифiкуватися як необоротнi.
Забов’язання повинне класифiкуватися як поточне, коли воно задовольняє кожному з наступних критерiїв:
»              його передбачається погасити в рамках звичайного операцiйного циклу;
»              воно пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати;
»              або у пiдприємства немає безумовного права вiдкладати погашення вiдповiдного зобов’язання протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Всi iншi зобов’язання повиннi класифiкуватися як довгостроковi.
Необоротнi активи.
Основнi засоби
Пiдприємство видiляє наступнi групи основних засобiв:
»              група 3 — будинки, споруди, передатнi устрої
»              група 4 — машини й устаткування
»              у тому числi:
»              електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов’язанi з ними кошти зчитування або друку iнформацiї, пов’язанi з ними комп’ютернi програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, i/або програм, якi визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та кошти для їхнього пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (у тому числi стiльниковi), мiкрофони та рацiї, вартiсть яких перевищує 2500 гривень
»              група 5 — транспортнi засоби
»              група 6 — iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
»              група 9 — iншi основнi засоби
»              група 11 — малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
Собiвартiсть об’єкта основних засобiв пiдлягає визнанню як актив тiльки в тому випадку, якщо:
iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство одержить пов’язанi з даним об’єктом майбутнi економiчнi вигоди;
собiвартiсть даного об’єкта може бути вiрогiдно оцiнена.
Об’єкт основних засобiв, що може бути визнаний як актив, пiдлягає оцiнцi за собiвартiстю.
Собiвартiсть об’єкта основних засобiв мiстить у собi:
покупну цiну за винятком торговельних знижок i повернень;
iмпортнi мита;
податки, що не вiдшкодовуються;
будь-якi прямi витрати, якi вiдносяться до доставки активу в мiсце його використання та приведенню в стан, що забезпечує його функцiонування вiдповiдно до намiрiв керiвництва пiдприємства;
Всi об’єкти основних засобiв, придбанi, отриманi або зробленi самостiйно, але не введенi в експлуатацiю, вiдображаються на рахунках капiтального будiвництва та придбання (виготовлення) основних засобiв. Пiсля фактичного введення в експлуатацiю об’єкти або їхнiх компонентiв, що входять до складу пускового комплексу, переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв. До введення в експлуатацiю об’єкти (компоненти) визнаються квалiфiкацiйними активами за умови, що перiод їхнього створення перевищує 365 днiв. У такому випадку до складу собiвартостi основних засобiв вiдповiдно до вимог П(С)БО включаються фiнансовi видатки, пов’язанi зi створенням такого квалiфiкацiйного активу.
Об’єкти основних засобiв, якi були придбанi (побудованi) з метою продажу, класифiкуються як товари для перепродажу й враховуються вiдповiдно до роздiлу Облiкової полiтики.
Наступнi витрати, що вiдносяться до об’єкта основних засобiв, що вже був визнаний, збiльшують його балансову вартiсть, якщо передбачається одержання майбутнiх економiчних вигiд, що перевищують спочатку розрахованi нормативнi показники iснуючого об’єкта основних засобiв.
Пiдприємство роздiляє витрати, пов’язанi з основними засобами, на наступнi види:
»              утримування та техобслуговування;
»              поточний ремонт;
»              капiтальний ремонт;
»              модернiзацiя.
Утримування та техобслуговування
Видатки на утримання та техобслуговування основних засобiв пов’язанi з пiдтримкою об’єкта в справному працездатному станi i не зачiпають процедури ремонту, вiдновлення та замiни. Данi витрати не капiталiзуються й зiзнаються як видатки перiоду.
Поточний ремонт
Поточний ремонт є основним видом ремонту, спрямованим на пiдтримку працездатностi об’єктiв основних засобiв. Поточний ремонт виконується для забезпечення або вiдновлення працездатностi об’єкта основних засобiв i полягає в замiнi або вiдновленнi окремих його частин. Поточний ремонт здатний забезпечити безвiдмовну роботу об’єкта основних засобiв протягом усього мiжремонтного перiоду i дозволяє тривалий час не прибiгати до дорогого капiтального ремонту.
Витрати на поточний ремонт основних засобiв включають, в основному, витрати працi та вартiсть видаткових матерiалiв, але можуть також включати й вартiсть невеликих частин (компонентiв). Витрати, понесенi в ходi таких ремонтiв, вiдносяться на видатки перiоду по мiрi їхнього виникнення. Пiдприємство не визнає в складi балансової вартостi об’єктiв основних засобiв витрати на їхнiй поточний ремонт.
Капiтальний ремонт
Капiтальний ремонт — це ремонт устаткування iз заздалегiдь установленим мiжремонтним перiодом, при якому, як правило, проводиться повне розбирання агрегату, замiна й вiдновлення всiх зношених деталей, вузлiв та iнших елементiв конструкцiї, складання, вивiрка, регулювання та випробування устаткування вхолосту i пiд навантаженням.
До складу робiт з капiтального ремонту можуть входити роботи з модернiзацiї.
Модернiзацiя
Модернiзацiя об’єкта основних засобiв приводять до:
Пiдвищенню продуктивностi об’єкта основних засобiв;
Збiльшенню строку корисного використання такого активу (у порiвняннi iз строком, певним при первiсному визнаннi такого об’єкта);
Скороченню видаткiв на утримання, технiчне обслуговування та ремонт такого активу;
Доведенню характеристик об’єкта основних засобiв до рiвня, установленого вимогами чинного законодавства.
Амортизацiя основних засобiв
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, встановленими технiчним персоналом пiдприємства.
Використання прямолiнiйного методу припускає, що економiчнi вигоди вiд використання основних засобiв розподiляються рiвномiрно в кожний перiод нарахування амортизацiї.
Нарахування амортизацiї на придбаний актив починається з наступного мiсяця з моменту введення активу в експлуатацiю.
Амортизація основних засобів нараховується з метою списання вартості відповідного активу протягом строку корисного використання і розраховується з використанням прямолінійного методу у діапазоні від 2 до 50 років.
Амортизація основних засобів,  нараховується із застосуванням прямолінійного методу.
Строки корисної експлуатації або норми амортизації, що застосовуються установлюється виходячи із судження.
Групи основних засобів Строки корисного використання
Будівлі 10 — 70 років
Обладнання        2 — 10 років
Транспортні засоби         5 — 10 років
Інструменти, прибори, меблі та інші основні засоби            1 — 10 років

Дата початку та закінчення амортизації: амортизація об’єкта починається з місяця, який настає за місяцем уведення об’єкта в експлуатацію. Амортизація об’єкта припиняється у місяці, який настає за місяцем вибуття об’єкта або переміщення на рахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»
На об’єкти, що вiдносяться до малоцiнних необоротних активiв , нараховується амортизацiя в розмiрi 100% у момент їхнього введення в експлуатацiю.
Пiдприємство припиняє визнання балансової вартостi об’єкта основних засобiв:
по вибуттi;
коли вiд його експлуатацiї або вибуття не очiкується яких-небудь майбутнiх економiчних вигiд.
Нематерiальнi активи
Для цiлей формування фiнансової звiтностi видiляються наступнi групи нематерiальних активiв:
програмнi продукти для ПЕВМ.
Об’єкт може бути визнаний як нематерiальний актив у випадку, якщо такий об’єкт вiдповiдає:
визначенню нематерiального активу;
наступним критерiям визнання:
-iснує ймовiрнiсть того, що Пiдприємство одержить пов’язанi з даним активом майбутнi економiчнi вигоди; i
-собiвартiсть даного активу може бути вiрогiдно оцiнена.
Нематерiальний актив спочатку оцiнюється за собiвартiстю придбання. Всi нематерiальнi активи, придбанi, отриманi або створенi, але не введенi в експлуатацiю, вiдображаються на рахунку капiтальних iнвестицiй у придбання (створення) нематерiальних активiв. Пiсля початку їхнього фактичного використання нематерiальнi активи вiдображаються на рахунку нематерiальних активiв.
Собiвартiсть нематерiального активу при його покупцi включає:
»              покупну цiну, за винятком торговельних знижок;
»              iмпортнi мита;
»              податки, що не вiдшкодовуються;
»              витрати на винагороди працiвникам, що виникають безпосередньо у зв’язку iз приведенням активу в його робочий стан;
»              витрати на оплату професiйних послуг, що виникають безпосередньо у зв’язку iз приведенням активу в його робочий стан;
»              витрати на перевiрку належної роботи активу.
У випадку, коли нематерiальнi активи придбанi в обмiн на негрошовi активи, або на комбiнацiю грошових i негрошових активiв, їхня собiвартiсть оцiнюється по справедливiй вартостi, за винятком випадкiв, коли операцiя обмiну не має комерцiйного втримування, або справедлива вартiсть i отриманого, i переданого активу не пiддається достовiрнiй оцiнцi. Якщо придбаний актив не можна оцiнити по справедливiй вартостi, його собiвартiсть визначається по балансовiй вартостi переданого активу.
Для амортизацiї нематерiальних активiв використовується метод прямолiнiйного нарахування протягом строку їхньої корисної служби. Амортизацiйнi вiдрахування за кожний перiод визнаються видатком, крiм випадкiв, коли вони повиннi включатися в балансову вартiсть iншого активу. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiального активу з обмеженим термiном корисної служби приймається рiвної нулю.
Нематерiальний актив з необмеженим термiном корисної служби не пiдлягає амортизацiї. На дату звiтностi такий актив пiдлягає оцiнцi на предмет знецiнювання (зменшення корисностi). Нематеріальний актив списується при продажу або коли від його майбутнього використання чи вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу, включається до звіту про сукупні доходи та витрати в момент списання.
Визнання запасiв
Запаси визнаються пiдприємством, якщо вони належать йому i:
iснує велика ймовiрнiсть одержання економiчної вигоди вiд їхнього використання в майбутньому;
їхня вартiсть може бути вiрогiдно оцiнена.
Пiдставою для включення (списання) матерiальних цiнностей в (з) склад (у) запасiв є передача ризикiв i вигiд, пов’язаних з володiнням запасами.
Поточне мiсцезнаходження запасiв на дату складання звiтностi не є визначальним чинником для пiдприємства при визнаннi запасiв i вiднесеннi їх до активiв. Пiдприємство визнає активами придбанi запаси на пiдставi переходу майнових ризикiв, навiть якщо такi запаси фiзично не доставляються на пiдприємство.
Запаси в обов’язковому порядку повиннi оцiнюватися за собiвартiстю. На дату звiтностi запаси пiдлягають уцiнцi до чистої вартостi реалiзацiї, якщо така вартiсть на 50% менше собiвартостi, або якщо запаси не використовувалися бiльше 5 рокiв.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi для того, щоб доставити запаси до мiсця їхнього справжнього знаходження й стану.
У собiвартiсть придбання запасiв включаються наступнi витрати:
суми, якi оплачуються вiдповiдно до договору постачальниковi, за винятком непрямих податкiв;
суми мит при ввозi;
суми непрямих податкiв у зв’язку iз придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству;
транспортно-заготiвельнi витрати — витрати на заготiвлю запасiв, оплата тарифiв (фрахту) за вантажно-розвантажувальнi роботи та транспортування запасiв всiма видами транспорту до мiсця їхнього використання, включаючи витрати на страхування ризикiв транспортування запасiв;
iншi витрати, якi безпосередньо пов’язанi iз придбанням запасiв i приведенням їх до стану, придатному для використання в запланованих цiлях.
Торговельнi й iншi знижки вiднiмаються при визначеннi собiвартостi придбаних запасiв.
Витрати, якi не включаються у вартiсть запасiв i вiдносяться на видатки в перiодi їхнього виникнення:
витрати на складування запасiв, якщо тiльки це не передбачено технологiчним процесом виробництва продукцiї;
адмiнiстративнi витрати i видатки на збут;
витрати по кредитах (вiдсотки), отриманим для придбання запасiв.
Велика частина запасів представлена витратними запасними частинами і матеріалами, що використовуються для обслуговування та ремонту основних засобів. Запаси відображаються за найменшою із двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Собівартість розраховується з використанням методу ідентифікованої вартості.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть — це договiрнi вимоги, пред’явленi покупцям i iншим особам на одержання коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (одержання очiкується протягом поточного року або операцiйного

циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, що не може бути класифiкована як поточна).
Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торговельна дебiторська заборгованiсть (що виникає за реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари й послуги) i неторгова (iнша) дебiторська заборгованiсть.
Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється по справедливiй вартостi переданих активiв.
У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображається по чистiй вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарiв i безнадiйної заборгованостi.
Для вiдображення сумнiвної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi
створюється резерв сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв нараховується виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв. Критерiями вiднесення дебiторської заборгованостi до сумнiвної:
— строк позовної давностi по заборгованостi минає ранiше, нiж через 12 мiсяцiв зi звiтної дати;
— пiдприємство — боржник вiдсутнiй за адресою, зазначеному в документах;
— пiдприємство-боржник оголошений банкрутом.
Дебiторська заборгованiсть боржника, виключеного з ЄДРПОУ, визнається безнадiйною i пiдлягає списанню.
Кошти i їхнi еквiваленти
Кошти пiдприємства включають кошти в банках, готiвка коштiв в касах, грошовi документи i еквiваленти коштiв, не обмеженi у використаннi.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складається в нацiональнiй валютi  України (гривнi).
Господарськi операцiї в iноземнiй валютi не проводились.
Зобов’язання i резерви
Зобов’язання зiзнаються пiдприємством, якщо їхня оцiнка може бути вiрогiдно визначена й iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок їхнього погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнанi зобов’язання не пiдлягають погашенню, то їхнi суми включаються до складу доходiв звiтного перiоду.
На пiдприємствi нараховується резерв майбутнiх витрат на виплату вiдпусток працiвникам. Резерви на гарантiйне обслуговування, на виплату щорiчної винагороди за вислугу рокiв й iнше не створювалися.
Визнання доходiв i видаткiв
Доходи пiдприємства зiзнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а сума доходу може бути вiрогiдно визначена.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї зiзнається, тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане).
Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї готової продукцiї вiдповiдно до полiтики пiдприємства не передбачено.
При наданнi пiдприємством послуг i виконанню робiт, обумовлених контрактом, протягом погодженого часу, дохiд зiзнається в тiм звiтному перiодi, у якому наданi послуги, i розраховуються на основi вартостi контракту або виконаного етапу. Документальним пiдтвердженням прийняття Замовником результатiв виконаних пiдприємством робiт i наданих послуг є пiдписаний обома сторонами акт.
Процентний дохiд зiзнається в тiм перiодi, до якого вiн ставиться виходячи  iз принципу нарахування.
Дохiд вiд дивiдендiв зiзнається, коли виникає право акцiонерiв на одержання платежу.
Видатки по податку на прибуток
Витрати по податку на прибуток, вiдображенi у звiтi про фiнансовi результати, складаються iз  поточного податку на прибуток.
З 01.01.2015 року набрала чинності нова редакція розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України. Відповідно до змін в  2015 році об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.
ПАТ «Електроприладпостач» в 2015р. скористалося правом, наданим відповідно до  абзацу 8 п. 134.1.1 п.134.1 ст.134 ПКУ, згідно з яким  для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років). Оскільки дохід від усіх видів діяльності за 2015р. не досягає 20000000 грн., керівництво компанії прийняло рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років). Від’ємне значення  об’єкта оподаткування минулих податкових  років відсутнє.
База оподаткування податком на прибуток, розрахована за правилами бухгалтерського обліку,  дорівнює об’єкту  оподаткування , визначеному за правилами ПКУ. У зв’язку з цим тимчасові різниці не виникають.
Власний капiтал
Статутний капiтал, мiстить у собi вартiсть майна, отриманого пiдприємством у результатi приватизацiї. Порядок розподiлу накопиченого прибутку встановлюється Зборами акцiонерiв.
Зміни до статутного капіталу та його структури не вносились.
Додатковий капітал станом на 31.12.2015р. представлений окремо як капітал у дооцінках 48588 тис. грн. та додатковий капітал 185 тис. грн. Капітал у дооцінках зменшився за рахунок зарахування до нерозподіленого прибутку сум попередніх дооцінок (індексацій) об’єктів основних засобів  пропорційно нарахованій амортизації на 187 тис. грн.
Інший додатковий капітал представлений фондом розвитку виробництва, протягом року змін не зазнав.
Фiнансова звiтнiсть, що надається, грунтується на принципах i способах розкриття iнформацii, якi регулюються Мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi.
Основнi допущення — принцип нарахування та безперервностi.
Основнi засоби вiдображаються за iсторичною або умовною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. На дату переходу до МСФЗ товариство використала справедливу вартiсть в якостi умовноi вартостi. З цiєю метою керiвництво використало оцiнки, зробленi незалежними квалiфiкованими професiйними оцiнювачами для визначення справедливоi вартостi об’єктiв основних засобiв станом на дату переходу до МСФЗ. При цьому справедлива вартiсть визначалась як сума, на яку актив можна було б обмiняти в операцiях мiж добре обiзнаними, незалежними одна вiд одноi сторонами, якi бажають здiйснити таку операцiю. Справедлива вартiсть активiв, для яких iснує ринок, визначалась за iхньою ринковою вартiстю. Якщо для об’єкта основних засобiв, через його спецiальне призначення, не iснувало ринкових iндикаторiв справедливої вартостi, i даний об’єкт рiдко є предметом продажу, за виключенням випадкiв продажу як частини дiючого господарського об’єкта, для оцiнки справедливої вартостi використовувався дохiдний метод амортизованої вартостi замiщення.
Вiдповiдно МСБО 38 , критерiєм признання нематерiального активу є:
»              iдентифiкованiсть;
»              контроль (ПАТ отримає дохiд, а не третi особи);
»              принесе в майбутньому економiчнi вигоди чи зменшення витрат.
Сума, яка пiдлягає амортизацiї, становить первiсну вартiсть або умовну вартiсть об’єкта основних засобiв, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу — це очiкувана сума, яку одержали б на даний момент вiд реалiзацiї об’єкта основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того вiку та стану, у якому, як можна очiкувати, вiн буде перебувати наприкiнцi строку свого корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв нараховується з метою списання вартостi вiдповiдного активу протягом строку корисного використання i розраховується з використанням прямолiнiйного методу у дiапазонi вiд 2 до 50 рокiв.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов’язанi з будiвництвом  основних засобiв, включаючи вiдповiдний розподiл накладних витрат, понесених безпосередньо пiд час будiвництва. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у мiсцi та станi, який забезпечує їхню експлуатацiю вiдповiдно до намiрiв керiвництва.
Нематерiальнi активи в момент придбання оцiнюються по первiснiй вартостi. Їх облiк ведеться по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнювання. Амортизацiя нематерiальних активiв розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються та перевiряються на предмет знецiнювання на кожну звiтну дату.
Необоротнi активи та групи вибуття для продажу облiковуються по найменшiй вартостi — балансовiй вартостi або справедливiй за вирахуванням витрат на продаж. Такi активи не пiдлягають амортизацiї, повиннi бути доступними до негайного продажу та їх продаж повинен бути високо вiрогiдним. Дiяльнiсть, що припиняється — це компонент пiдприємства, який або вибув, або класифiкується, як < призначений для продажу> та уявляє собою або окрему лiнiю бiзнесу, або географiчний сегмент, або дочiрнє пiдприємство, придбане виключно з цiллю перепродажу.
Вiдповiдно до МСБО 2, до запасiв будуть вiдноситься активи, якi вiдповiдаєть наступним критерiям:
перебувають у процесi виробництва продукцiї (послуг) iз метою продажу (готова продукцiя, напiвфабрикати, незавершене виробництво);
утримуються для продажу за умов звичайної господарської дiяльностi (товари);
принесуть в майбутньому економiчнi вигоди;
будуть використані для господарської дiяльностi протягом 1 року;
можуть бути оцiнені;
Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв включає витрати на сировину, прямi витрати на оплату працi та вiдповiднi накладнi витрати, понесенi до доведення запасiв до їхнього теперiшнього мiсця розташування та стану. При перемiщеннi запасiв з базових складiв в пiдроздiли та при продажу запасiв застосовувався метод iдентифiкованої вартостi оцiнки вiдповiдної одиницi запасiв. При передачi запасiв у виробництво їхня оцiнка здiйснюється з використанням методу середньозваженої вартостi. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається виходячи з розрахункової цiни продажу, за вирахуванням всiх очiкуваних витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
Фiнансовi активи представленi дебiторською заборгованiстю та грошовими коштами. Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлi фiнансових активiв i визначається на момент первiсного визнання.
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть з фiксованими платежами або платежами, якi можна визначити, яка не має котирування на активному ринку, класифiкується як дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням збитку вiд знецiнення. Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання вiдсоткiв не буде мати iстотного впливу.
Короткострокова дебiторська заборгованiсть, на яку не нараховуються вiдсотки, вiдображається за номiнальною вартiстю.
Вiдповiднi резерви на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi визнаються у складi прибутку або збитку, коли iснують об’єктивнi свiдчення того, що актив знецiнився.
Акцiонерний капiтал визнається за iсторичною вартiстю, скоригованою на вплив вiд застосування МСФО 29 для внескiв, зроблених до 31 грудня 2000 року. Вплив вiд застосування МСФО 29 вiдображається в Балансi в складi додаткового капiталу.
Резерви визнаються, коли пiдприємство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання внаслiдок минулої подii, i при цьому iснує ймовiрнiсть, що воно буде змушене погасити дане зобов’язання i можна зробити достовiрну оцiнку зобов’язання. I вiдповiдно МСБО 37 «Забезпечення, непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи» створенi непередбаченi зобов’язання вiдображаються у роздiлi II пасиву балансу»3абезпечення наступних витрат i платежiв» по статтi «Iншi забезпечення». До них вiдносять нарахованi у звiтному перiодi майбутнi витрати та платежi (податки, гарантiйнi зобов’язання, резервнi вiдрахування на сплату майбутнiх вiдпусток працiвникiв тощо), величина яких на дату складання балансу визначається шляхом попереднiх оцiнок, а також суми цiльового фiнансування, витрати за якими на дату балансу також є розрахунковими.
Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, окрiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди,є незначною.
Дохiд ПАТ — це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає у ходi звичайної дiяльностi суб’єкта господарювання, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв власного капiталу (згiдно з МСБО 18).
Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої в оплату або очiкуваної до отримання.
Доходи вiд реалiзацiї зменшуються на очiкувану суму повернутих клiєнтам товарiв та готової продукцiї.
Доходи вiд реалiзацiї визнаються за умови виконання всiх наведених нище умов:
— Пiдприємство передало покупцю усi iстотнi ризики та вигоди.
— Пiдприємство бiльше не бере участi в управлiннi та не здiйснює контроль за реалiзованими товарами, готовою продукцiєю.
— Сума доходiв може бути достовiрно визначена.
— Iснує вiрогiднiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, будуть отриманi пiдприємством.
— Понесенi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
При визначеннi доходу використовується метод нарахування. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. В фiнансовiй звiтностi для вiдображення витрат використовується модель по функцiям затрат.
Згiдно МСФЗ 36 » Знецiнення активiв» облiк знецiнення активiв буде базуватися на принципi обачностi, дотримання якого, зокрема, не допускає завищення їх (активiв) оцiнки. Пiд знецiненням мається на увазi зниження корисностi активiв, яке виражається у перевищеннi їх балансовою вартiстю над вiдшкодовуваною сумою (§8 IAS 36). Тестування активiв на знецiнення, ПАТ проводитиме на основi вже виявлених ознак знецiнення окремих об’єктiв або генеруючих одиниць.
Ознаки знецiнення активiв (зовнiшнi):
-Значне зниження ринкової вартостi активу;
-Значнi змiни в технологiчному процесi;
-Значне зростання вiдсоткових ставок, якi впливають на рентабельнiсть активiв ПАТ;
-Реструктуризацiя чи припинення деяких видiв дiяльностi;
-Значне зниження грошових надходжень, очiкуваних у процесi експлуатацiї активу.
Моральний та фiзичний знос, що впливає на актив.
Ознак знецінення, для тестування активів на знецінення, протягом року на Товаристві не було.
Податкові та юридичні питання
Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здійснення операцій, продовжує розвиватися як наслідок переходу до ринкової економіки. Положення законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, регіональних і центральних органів державної влади та інших урядових інститутів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання не співпадають. Керівництво вважає, що діяльність Товариства здійснювалась відповідно до законодавства, і всі передбачені законодавством податки були нараховані або сплачені.
Захворювання
За період, що підлягав перевірці, на Товаристві не зафіксовані випадки виробничого травматизму чи професійного захворювання, що є позитивним фактором. Відповідно, виплат сум компенсацій втрат від нещасних випадків на виробництві та від професійних захворювань протягом періоду — не було.
Оподаткування
Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Підприємства, можливо, що Підприємство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи, пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Підприємство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
Економічне середовище
Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність  Підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення.
Цілі та політика управління фінансовими ризиками.
Основні фінансові інструменти підприємства включають торгову кредиторську заборгованість, банківські кредити, цінні папери, оперативну оренду. Основною ціллю даних фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій Підприємства. Також Підприємство має інші фінансові інструменти, такі як торгова дебіторська заборгованість, грошові кошти та короткострокові депозити.
Основні ризики включають кредитний ризик , ризик ліквідності та валютний ризик.
Політика управління ризиками включає наступне:
Кредитний ризик. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередніх оплат. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, пов’язаного з іншими фінансовими інструментами, які включають фінансові інвестиції, доступні для продажу, та фінансові інвестиції до погашення, ризик пов’язаний з можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту.
В області управління капіталом керівництво Товариства ставить своєю метою гарантувати Товариству можливість ведення безперервної діяльності для забезпечення доходів акціонерам та вигід іншим зацікавленим сторонам, а також підтримка оптимальної структури капіталу з метою зниження витрат на його залучення .
Для підтримки структури капіталу та його коригування Товариство може коригувати суму дивідендів, які сплачуються акціонерам, провести повернення капіталу акціонерам, випустити нові акції чи продати активи для зниження заборгованості.

Розділ III.  Основні бухгалтерські судження , оцінки та припущення

Підготовка фінансової звітності Товариства вимагає від її керівництва на кожну звітну дату винесення суджень, визначення оціночних значень і припущень, які впливають на суми виручки, витрат, активів і зобов’язань, що зазначаються у звітності, а також на розкриття інформації про умовні зобов’язання. Однак невизначеність стосовно цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які можуть вимагати у майбутньому суттєвих коригувань балансової вартості активу або зобов’язання, стосовно яких робляться такі припущення та оцінки.

Запаси. Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. В Балансі (Звіті про фінансовий стан) запаси відображаються за найменшою із двох величин: первісною вартістю або вартістю реалізації. Зменшення вартості запасів (уцінки) відображаються з одночасним визнаннями збитків. Вартість готової продукції і незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі накладні витрати, розраховані на підставі нормативної виробничої потужності. Вартість рекламних запасів  відноситься на витрати в момент придбання. Собівартість одиниць запасів визначається шляхом використання конкретної ідентифікації їх індивідуальної собівартості.

Винагороди працівникам. Зарплата, внески до Державного пенсійного фонду і фонди соціального страхування відносно співробітників товариства, щорічні відпускні і лікарняні, преміальні нараховуються в тому періоді, в якому відповідні послуги надаються працівниками товариства.

Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базі оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства. База оподаткування податком на прибуток, розрахована за правилами бухгалтерського обліку,  дорівнює об’єкту  оподаткування, визначеному за правилами ПКУ.

Розділ IV.  Нові МСБО і МСФЗ та правки до них
МСБО і МСФЗ та правки до них, що можуть бути застосовані достроково у фінансовій звітності за 2015р.

Стандарти та правки до них        Основні вимоги Ефективна дата                 Довгострокове застосування       Застосування у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2015р.                       Вплив поправок
МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» щодо професійного судження при прийнятті рішень про відображення інформації у фінансовій звітності Фактор суттєвості повинен застосовуватися щодо всієї звітності в цілому, і додаткове включення несуттєвої інформації не тільки не приносить користі, а й може, навпаки, завдати шкоди. Професійне судження повинно застосовуватися компаніями для визначення того, де саме в звітах і в якій послідовності їм найкраще розкрити інформацію.        01.01.2016р.       Так         Не застосовуються          Поправка прийнята до уваги, але не впливає на фінансову звітність  2015 р.
МСБО (IAS) 16 «Основні засоби» щодо амортизації (п.62А)             Забороняється застосування методу амортизації на основі виручки щодо об’єктів основних засобів, так як метод відображає характер економічних вигод, що генерується активом, а не споживання майбутніх економічних вигід від цього активу    01.01.2016р.       Так (перспективно)          Не застосовуються Поправка прийнята до уваги, але не впливає на фінансову звітність  2015 р.
МСБО (IAS)16 «Основні засоби» щодо строку корисного використання (п.56с)        Очікуване майбутнє зменшення ціни продажу продукції, виробленої з використанням активу, може вказувати на  комерційний знос активу, що, в свою чергу, може свідчити про змкншення майбутніх економічних вигод, втілених в даному активі.        01.01.2016р.       Так (перспективно)   Не застосовуються          Поправка прийнята до уваги, але не впливає на фінансову звітність  2015 р.
МСБО (IAS) 16 «Основні засоби» щодо сільськогосподарських активів (п.6,37)        Плодоносна рослина — це жива рослина, яка:     1) використовується для виробництва або постачання сільськогосподарської продукції;     2) буде плодоносити, як очікується, більше одного звітного періоду;                                    3) Має низьку ймовірність продажу в якості сільськогосподарської продукції, за винятком побічного продажу відходів.                              Додано нову групу об’єктів основних засобів — плодоносні рослини.   01.01.2016р.       Так         Не застосовуються          Поправка прийнята до уваги, але не впливає на фінансову звітність  2015 р.
МСБО (IAS) 19 «Винагороди працівникам» щодо визначення ставки дисконту на регіональному ринку (п.83)             Ставка, яка використовується для дисконтування зобов’язань за планом виплат по закінченні трудової діяльності ( як фінансовим, так і нефінансовим), визначається на основі ринкової прибутковості високоякісних корпоративних облігацій за станом на кінець звітного періоду. Для валют, відносно яких відсутній достатньо розвинений ринок такого роду високоякісних корпоративних облігацій. використовується ринкова прибутковість (на кінець звітного періоду) державних облігацій, номинованих в цій валюті. Валюта та умови корпоративних або державних облігацій повинні відповідати валюті та розрахунковим умовам зобов’язань за планом виплат по закінченні трудової діяльності      01.01.2016р.       Так (Зміни потрібно застосовувати з початку найбільш раннього періоду, представленого у фінансовій звітності,).        Не застосовуються Поправка прийнята до уваги, але не впливає на фінансову звітність  2015 р.
МСБО (IAS) 27 «Окрема фінансова звітність»щодо застосування методу участі в капіталі в окремій фінансовій звітності                Дозволено компаніям використовувати дольовий метод для обліку інвестицій у дочірні, спільні та асоційовані компанії в окремій фінансовій звітності     01.01.2016р.       Так         Не застосовуються          Поправка прийнята до уваги, але не впливає на фінансову звітність  2015 р.
МСБО (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність» щодо розкриття інформації в інших компонентах проміжної фінансової звітності (п. 16а)                Інформація повинна розкриватися в проміжних фінансових звітах або проміжні фінансові звіти повинні містити посилання на будь-який інший зві (наприклад, звіт керівництва або звіт про ризики). При цьому такий звіт повинен бути доступний користувачам фінансової звітності на тих же умовах і в той же час, що і проміжні фінансові звіти.                01.01.2016р.       Так         Не застосовуються          Поправка прийнята до уваги, але не впливає на фінансову звітність  2015 р.
МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні активи» щодо амортизації (п.98А, 98В, 98С)             Забороняється застосування методу амортизації на основі виручки щодо об’єктів нематеріальних активів, крім двох випадків: коли нематеріальний актив виражається як міра виручки, а також коли виручка і споживання економічних вигід від використання нематеріального активу тісно взаємопов’язані        01.01.2016р.       Так (перспективно)          Не застосовуються          Поправка прийнята до уваги, але не впливає на фінансову звітність  2015 р.
МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні активи» щодо строку корисного використання (п. 92)           Зважаючи на швідкі зміни, що відбуваються в області технологій, комп’ютерне програмне забезпечення та багато інших нематеріальних активів схильні до технологічного старіння. Таким чином, найчастіше їх строк корисного використання буде коротким. Очікуване майбутнє зменшення ціни продажу продукції, виробленої з використанням нематеріального активу, може вказувати на очікуваний моральний або комерційний знос активу, що, в свою чергу, може свідчити про зменшення майбутніх економічних вигод, укладених в даному активі.    01.01.2016р.       Так ( перспективно)         Не застосовуються                Поправка прийнята до уваги, але не впливає на фінансову звітність  2015 р.
МСФЗ(IFRS) 5 «Довгострокові активи, призначені для продажу. Та припинення діяльності» (п.26, 26А)         Рекласифікація (замість продажу-розподіл на користь власників або навпаки) не повинні розглядатися як відмова від плану продти або розподілити на користь власників активів (ліквідаційної групи).Зміна способу відчуження не перериває і не змінює спочатку певний термін виконання плану відчуження.       01.01.2016р.       Так ( перспективно)         Не застосовуються                Поправка прийнята до уваги, але не впливає на фінансову звітність  2015 р.
МСФЗ(IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» щодо контактів на обслуговування фінансових активів (п.30а)   У випадках, коли компанія після передачі фінансового активу іншій особі зберігає за собою право обслуговувати такий актив. Необхідно оцінити. Чи припускає договір на обслуговування цього активу наявність подальшої участі. Зокрема, компанія. Що обслуговує фінансовий актив, матиме подальшу участь у такому фінансовому активі. якщо її винагорода залежить від суми отриманих від боржника грошових коштів або від термінів отримання грошей з фінансового активу. Також компанія матиме подальшу участь і в тому випадку, коли, відповідно до умов контракту. фінансова сума винагороди не виплачується їй у повному обсязі, якщо боржник з фінансового активу не виконує свої зобов’язання.                01.01.2016р.       Так( перспективно)          Не застосовуються          Поправка прийнята до уваги, але не впливає на фінансову звітність  2015 р.
МСФЗ(IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» щодо розкриття інформації в скороченій проміжній фінансовій звітності (п.44г)            Інформація про згортання фінансових активів та зобовязань в загальному випадку не потрібно розкривати у всіх проміжних періодах, але розкриття такої інформації повинно відповідати вимогам МСБО (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність»             01.01.2016р.       Так         Не застосовуються          Поправка прийнята до уваги, але не впливає на фінансову звітність  2015 р.
МСФЗ(IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність щодо звільнення від складання консолідованої фінансової звітності                Звільнення від підготовки консолідованої фінансової звітності для материнської компанії, яка є дочірньою для інвестиційної компанії, навіть якщо компанія оцінює інвестиції в усі свої дочірні компанії за справедливою вартістю                01.01.2016р.       Так         Не застосовуються          Поправка прийнята до уваги, але не впливає на фінансову звітність  2015 р.
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність» щодо послуг, пов’язаних з інвестиційною діяльністю материнської компанії               Фінансовий результат від надання таких послуг не повинен консолідуватися. Якщо сама дочірня компанія є інвестиційною 01.01.2016р.       Так         Не застосовуються          Поправка прийнята до уваги, але не впливає на фінансову звітність  2015 р.
МСБО(IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» щодо застосування методу участі в капіталі неінвестиційною компанією інвестора до інвестиційної компанії емітента  При застосуванні методу участі у капіталі до асоційованого або спільного підприємства неінвестиційна компанія-інвестор може зберігати оцінки за справедливою вартістю, застосовувані асоційованими або спільними підприємствами до їхніх часток у дочірніх компаніях                01.01.2016р.       Так         Не застосовуються          Поправка прийнята до уваги, але не впливає на фінансову звітність  2015 р.
МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність» щодо обліку придбання частки участі у спільній діяльності, коли така діяльність є окремим бізнесом             Набувач частки участі в спільній діяльності, що є окремим бізнесом за МСФЗ (IFRS) 3, повинен застосувати всі принципи об’єднання компаній, наведені в МСФЗ (IFRS) 3 та інших МСФЗ, за винятком тих, які суперечать МСФЗ (IFRS) 11. Таким чином, набувач таких часток повинен:                                                                                 -оцінювати більшість ідентифікованих активів і зобов’язань за справедливою вартістю;                                                                     -списувати пов’язані з придбанням витрати (за винятком витрат на фінансування);                                                                                        -визнавати відкладені податки;                                                                        -визнавати гудвіл;                                                                             -проводити тест на знецінення для одиниць, що генерують грошові кошти, до яких було віднесено гудвіл;                                               -розкривати інформацію, що має відношення до об’єднання бізнесу.                                                                           01.01.2016р.                Так (перспективно)          Не застосовуються          Поправка прийнята до уваги, але не впливає на фінансову звітність  2015 р.
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про участь в інших підприємствах» щодо вимог до розкриття інформації                Інвестиційні компанії, що оцінюють свої дочірні компанії за справедливою вартістю, повинні розкривати інформацію, що стосується інвестиційних організацій, відповідно до МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток»                01.01.2016р.       Так         Не застосовуються          Поправка прийнята до уваги, але не впливає на фінансову звітність  2015 р.
МСФЗ (IFRS) 14 «Відкладені рахунки, що регулюються»  Стандарт встановлює порядок обліку залишків на відкладених рахунках тарифного регулювання. Дія стандарту поширюється тільки на організації, що вперше застосовують стандарти МСФЗ та раніше визнавали залишки на відкладених рахунках тарифного регулювання згідно національних стандартів обліку. Дозволяє зберігати застосовану раніше облікову політику, пов’язану з регульованими тарифами.     01.01.2016р.                Так         Не застосовуються          Поправка прийнята до уваги, але не впливає на фінансову звітність  2015 р.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка від контактів з клієнтами»         Введено пятиступеневу модель визнання виручки. Величина виручки визначається у сумі очікуваної оплати за переданий товар або надану послугу ( а не за справедливою вартістю відшкодування). 01.01.2017р.       Так         Не застосовуються          Поправка прийнята до уваги, але не впливає на фінансову звітність  2015 р.
МСФз (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»   Нова класифікація та вимоги до оцінки фінансових активів та зобов’язань, поліпшення модель обліку операцій хеджування, нова модель знецінення фінансових інструментів на основі очікуваних збитків  01.01.2018р.       Так         Не застосовуються          Поправка прийнята до уваги, але не впливає на фінансову звітність  2015 р.

Розділ V.  Розкриття фінансової інформації

5.1. Розкриття даних у фінансовій звітності
Примітка № 1

ПАТ визнає в Звіті про фінансовий стан (балансі) нематеріальні активи, які є немонетарними активами, що не мають фізичного втілення за умови, що їх можна ідентифікувати, контролювати, отримати майбутні економічні вигоди від використання та надійно оцінити вартість. Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації (МСФО 38).
Первинна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2015 р., складала  24 тис. грн. Накопичена амортизація нематеріальних активів станом на 31.12.201521 р. складає  21 тис. грн.
Амортизація нараховувалася прямолінійним методом. Надходження підтвердженні первинними документами на придбання та оцінені за вартістю придбання.

Розшифровка інформації щодо нематеріальних активів

Станом на 31.12.2015                     Тис. грн.
СТАТТІ               2015 рік
Первісна вартість на початок року            24,0
Накопичена амортизація               (21,0)
Балансова вартість нематеріальних активів           3,0

Примітка № 2

Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу (МСФО 16).
До складу основних засобів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких перевищує 2500 грн., відповідно Наказу «Про облікову політику» №4 від 05.01.2015р.
Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом очікуваного строку використання об’єкту основних засобів.
До складу малоцінних необоротних активів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких менша 2500 грн.
Нарахування зносу за такими необоротними активами здійснюється у розмірі 100% у першому місяці їх використання.
Згідно облікової політики та відповідно п.29 МСБО 16, Товариство обрало  метод обліку основних засобів: модель собівартості за п. 30 «Після визнання активом, об’єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності».
Первинна вартість основних засобів, на балансі станом на 31.12.2015 р., складає 13 602 тис. грн. Знос станом на 31.12.2015 р. складає 7679 тис. грн., залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2015 р. становить 5923 тис. грн.
Амортизація нараховується прямолінійним методом. Термін амортизації 2-3-5-20-50 років в залежності від технічної характеристики основного засобу. Амортизація нараховується з місяця, що слідує за місяцем вводу в експлуатацію об’єкта основних засобів.
Основні засоби,  повністю з амортизовані, що не відповідають вимогам МСФО 16, обліковуються рахунку 10. Надходження підтвердженні первинними документами на придбання та оцінені за вартістю придбання.

Примітка 3

Оцінка Інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2015 р. відповідно МСФЗ переоцінена та відображена в обліку по справедливій вартості.
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості — 50 582 тис.грн.
Інвестиційною нерухомістю визнаються будівлі, які розташовуються на землі, утримуються переважно з метою отримання орендних платежів. Інвестиційна нерухомість відображаються в балансі за справедливою вартістю. Амортизація не нараховується.
Оцінка справедливої вартості станом на 31.12.2013р.  підтверджена ТОВ «Е.Р.С.Т.Е.», що діє згідно Сертифікату Фонду державного майна України від 12.08.2012р. №13758/12.

Примітка 4

Оцінка товарно-матеріальних цінностей відбувається, виходячи з первинних документів, за цінами та в кількості зазначених в них та при трансформації звітності в відповідності з обліковою політикою Товариства і в частині вимог п.9 та 10 МСБО 2. Порушень при веденні обліку руху товарно-матеріальних цінностей перевіркою не виявлено.
Протягом  року на Товаристві для оцінки вибуття запасів використовували метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, який залишався незмінним протягом перевіреного періоду. До складу малоцінних необоротних активів включалися активи вартістю до 2500 грн.
Інвентаризація запасів проводилася.
Облік товарно-матеріальних цінностей вівся на активному балансовому рахунку 20 «Виробничі запаси».
Станом на 31.12.2015 р. на балансі Товариства обліковується :
Тис. грн.
Виробничі запаси                            60
Сировина й матеріали                    15
Паливо                                                   4
Будівельні матеріали                       29
Запасні частини                                                  8
Малоцінні та швидкозношувані предмети               1
Товари  3

Примітка 5

Визнання, класифікацію та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості компанія здійснює відповідно до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття», МСБО 1 «Подання фінансових звітів» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги станом на 31.12.2015 р. складає 12 тис.грн. (керівництвом, на підставі аналізу дебіторської заборгованості станом на 31.12.2015р., визнано недоцільним створення резерву сумнівних боргів) .
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами — 146 тис.грн.
Облік касових операцій ведеться згідно з «Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою НБУ № 637 от 15.12.2004р.
Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого законодавства. У наявності маються виписки банку з додатками до них, підібрані в хронологічному порядку.
Станом на 31.12.2015 року залишок грошових коштів в національній валюті становить 58 тис. грн.

Примітка 6

В 1949 р. створено підприємство «Електрозбут», в 1994р. перейменоване в «Київелез». В 1996р. перетворене в результаті приватизації в ВАТ «Електроприладпостач».
31.08.2010 р. ВАТ «Електроприладпостач» перейменовано в ПАТ «Електроприладпостач».
Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку в результатi здiйснення господарської дiяльностi, задоволення соцiально-економiчних потреб акцiонерiв Товариства та його працiвникiв. Злиття, подiлу, приєднання, видiлу  протягом року не вiдбувалось.
Згідно Статуту Товариства  затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів протокол №1/2011 від 26.04.2011р. та зареєстрованим Соломянською районною в місті Києві державною адміністрацією 29.04.2011р. за №1 073 105 0013 004215 Статутний капітал становить 997 549,25 грн.
Статутний капітал сформовано у повному обсязі з дотримання вимог:  Положення про порядок збільшення  (зменшення) розміру статутного капіталу  акціонерного товариства (Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від  22.02.2007  N 387 ) та Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств  ( Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 30 грудня 1998 року N 221 із змінами і доповненнями). В звітному періоді до Установчих документів зміни не вносилися. Станом на 01.01.2016року Статутний капітал становить 997 549,25 грн. Кількість акцій, випущених емітентом: 3990197 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн кожна.
Свідоцтво, видане Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi,  про реєстрацію випуску акцій №478/10/1/10; дата реєстрації 08.10.2010р..
Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN): UA 4000141097.
Облік Статутного капіталу ведеться підприємством на балансовому рахунку №40 «Статутний капітал». Залишки по цьому рахунку відповідають даним ГК та Статутному капіталу, зафіксованому в Установчих документах.
Акції оцінені по засновницькій вартості. Частка держави в Статутному капіталі ПАТ відсутня. Проведений аудит дає нам право підтвердити формування величини Статутного капіталу у розмірі   997 549,25 грн.
У відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність», «Про цінні папери і фондовий ринок», Статуту ПАТ структура власного капіталу:
—              Зареєстрованого капіталу в розмірі 998 тис. грн.;
—              Капітал у дооцінках — 48 588 тис.грн.;
—              Додатковий капітал — 185 тис.грн.;
—              Резервний капітал — 150 тис.грн.
—              Нерозподілений прибуток в  розмірі 2531тис.грн.
Дані про структуру власного капіталу, з урахуванням даних на початок періоду, співставні в регістрах обліку: балансі, звіті про фінансові результати та звіті про власний капітал.

Примітка 7

Облік і визнання зобов’язань та резервів  Товариством здійснюється відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».
Зобов’язання компанії, класифікуються на довгострокові (строк погашення понад   12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).
Поточні зобов’язання станом на 31.12.2015 р. складають 4472 тис. грн., в тому числі: кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 6тис.грн., кредиторська заборгованість перед бюджетом 307 тис. грн., заборгованість зі страхування 8 тис.грн., поточна заборгованість з оплати праці 25 тис. грн., заборгованість з учасниками відсутня. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами — 625 тис. грн. Поточні забезпечення ( резерв на виплати відпусток та резерв на відрахування на ЄСВ) — 41 тис. грн. Інші поточні зобов’язання 3460 тис.грн.
Витрати з податку на прибуток не відображаються у фінансовій звітності компанії відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток». Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.

Поточні зобов’язання  тис. грн. за:              2015 рік
Примітки
короткострокові кредити банків  0
товари, роботи, послуги                  6
розрахунками з бюджетом                             307                                         Поточна
розрахунками зі страхування         8                                            Поточна
з оплати праці                                      25                                          Поточна
кредиторська заборгованість за одержаними авансами     625          Поточна
Поточні забезпечення                          41
розрахунками з учасниками              0
Інші поточні зобов’язання                                 3460
РАЗОМ:                                                                  4472,0

В Товаристві зроблено розрахунок резерву відрахування на сплату майбутніх відпусток, що відповідає МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи».

Примітка 8

Фінансовий результат.
Основною дiяльнiстю ПАТ є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна i надання рiзноманiтних послуг.
Чистий дохід від реалізації за 2015 рік складає 5712 тис. грн. Розподіл доходу за складом:
— дохід від оренди — 4819 тис. грн, що становить  84,4% від чистого доходу;
— дохід від реалізації робіт, послуг, товарів — 893 тис. грн, що становить  15,6% від чистого доходу.
Інший операційний дохід складає 375 тис. грн., з якого:
23 тис. грн. — сума отриманих штрафів;
4 тис. грн. — дохід від реалізації інших  активів;
348 тис. грн. — дохід від безоплатно отриманих оборотних активів.
Інші операційні витрати складають 2257 тис. грн., з яких 222 тис. грн. — податок на майно, 1816 тис. грн. — оренда землі, 96 тис. грн. — податок на землю.
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про фінансові результати. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов’язань, що приводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.
Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного законодавства України.
За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у «Звіті про фінансові результати» відображається в момент надходження активу або погашення зобов’язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства.
За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у «Звіті про фінансові результати» в момент вибуття активу або збільшення зобов’язання.
Звіт складено за призначенням витрат.

Примітка 9
Відомості про рух грошових коштів
Звіт грошових коштів за 2015 рік складено за вимогами національних стандартів у відповідності з МСБО 7 за прямим методом. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної та інвестиційної діяльності.

Примітка 10
Звіт про власний капітал
Статутний капітал сплачений у повному обсязі.
Права, привілеї, обмеження, в тому числі обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу, статутом не передбачені.

Примітка 11
Події після дати балансу
Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що потребують коригування активів та зобов’язань підприємства відсутні.

5.2. Фактори ризику

ПАТ  розкривало річну інформацію відповідно до цього Порядку. З огляду на це наводиться інформація про істотні зміни у факторах ризику емітента, які були попередньо висвітлені в річній інформації:

5. 2.1. Істотні зміни у факторах ризику емітента
Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.
Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану:
— НЕРЕНТАБЕЛЬНІСТЬ:
Даний фактор є істотним для Товариства, оскільки на погіршення рентабельності можуть вплинути зовнішні фактори.  У випадку суттєвого зменшення доходів від реалізації,  управлінські рішення будуть спрямовані на мінімізацію витрат відповідно до визначених пріоритетів їх здійснення.
— КОНКУРЕНТИ — в умовах зростаючої конкуренції емітенту може не вистачити ресурсів для збільшення своєї частки на ринку, що негативно позначиться на його операціях та прибутках.
Цей ризик не є істотним для фінансово-господарського статусу Товариства, оскільки Товариство здійснює довгострокове планування своєї діяльності та аналізує необхідні ресурси для забезпечення ефективної діяльності.
— СОБІВАРТІСТЬ — ризик зростання витрат може призвести до зниження доходу Товариства.
На зростання собівартості впливає зростання цін, зростання податкового навантаження, інфляційні процеси в країні. Зазначений ризик компанія мінімізує шляхом оптимізації витрат згідно чинного законодавства України .

— НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ — емітент має високий коефіцієнт співвідношення позикового до власного капіталу і має або може мати проблеми з нестачею грошових коштів, необхідних для обслуговування боргу.
На сьогодні даний фактор не є істотним для Товариства: управління фінансовими ризиками здійснюється централізовано, стосовно такого співвідношення встановлені досить жорсткі ліміти як самим Товариством, так і зовнішніми кредиторами, дотримання цих лімітів відстежується топ-менеджментом Товариства.

— ПРОБЛЕМИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ КОШТІВ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Товариство у звітному періоді користувалось фінансовою допомогою.

— ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ — ризики, пов’язані зі шкідливим впливом діяльності Товариства на навколишнє середовище та застосуванням заходів впливу з боку державних органів, які здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища.
Даний фактор не є істотним для Товариства

5.2.2. Політичні та макроекономічні ризики:
— ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ:
Цей фактор є притаманним для Товариства. Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку. Основним нормативним документом, що регламентує діяльність емітента у податковому просторі, є Податковий Кодекс України. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

— НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ:
У зв’язку із достатнім рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства, зазначений ризик є значним. Несвоєчасна підготовка роз’яснювальних документів з окремих питань при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб’єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

— ПОЛІТИЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ:
Товариство є мало залежним від політичної нестабільності, а тому зазначений ризик є незначним. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

— РЕЦЕСІЯ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ:
Зниження темпів економічного розвитку приведе в першу чергу до зменшення обсягів виробництва, що матиме наслідком зменшення доходів Товариства. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

— ЗРОСТАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ВПЕВНЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ У МАЙБУТНЬОМУ:
Зазначений ризик є незначним. У фінансовий план витрати складаються з урахуванням коефіцієнтів інфляції. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

— НЕЕФЕКТИВНА СУДОВА СИСТЕМА:
До таких ризиків відноситься:
— суб’єктивне оцінювання судом доказів по справі;
— неоднозначне трактування судами різних інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права;
— зміна судової практики.
Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

— ОБМЕЖЕННЯ НА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ:
Вплив валютного ризику на Товариство обмежений, так як Товариство надає послуги і несе витрати в національній валюті. Валютний ризик виникає переважно відносно боргових зобов’язань. Даний ризик, як й усі інші фінансові ризики, управляється централізовано й підлягає пильному моніторингу з боку топ-менеджменту Товариства. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

5.2.3. Інформацію стосовно системи оцінки та управління ризиками (за наявності).
Товариство для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:
— регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;
— забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
— обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
— здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
— рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.

5.3. Інформація про господарську діяльність емітента

Основною дiяльнiстю ПАТ  є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна i надання рiзноманiтних послуг. Основними клiєнтами ПАТ «Електроприладпостач» є компанії, які винаймають офісні та складські приміщення для ведення господарчої діяльності. Найбiльш впливовим конкурентом в галузi є пiдприємства аналогiчного профiлю.

Коефіцієнт швидкої ліквідності. Аналіз  ліквідності дозволяє визначити спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов’язання. Коефіцієнт швидкої ліквідності  обчислюється як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов’язань Товариства. Він відображає платіжні можливості Товариства щодо сплати поточних зобов’язань за умовами своєчасного проведення розрахунків, тобто показує, скільки ліквідних коштів припадає на 1 грн. поточної заборгованості, і становить 0,08. Що не відповідає  оптимальному значенню (0,6-0,8).
Товариство зможе виконати свої зобов’язання перед  кредиторами, якщо вони одночасно зажадають від Товариства повернення боргів на 8%.
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань Товариства, та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Орієнтовне позитивне значення показника 1-2. Розрахований коефіцієнт не вищий за оптимальне значення. Так, значення цього показника за даними балансу Товариства на кінець періоду  становить 0,09.
Це свідчить про те, що Товариство за рахунок наявних коштів, мобілізації боргів на свою користь та реалізації запасів і інших активів в змозі одночасно задовольнити вимоги кредиторів на 9%.
Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення цього показника на кінець року становить 0,92. Це свідчить про те, що Товариство не здійснює свою діяльність за рахунок позичкового капіталу лише на  8%.

5.4. Інформація про працівників емітента

Сплачено трудовому колективу   у 2015 р. — 693 тис. грн.
Усього нараховано фонду оплати праці — 834 тис. грн.
Середньоспискова чисельнність — 41 чол.
Середньомісячна зарплата на 1 працюючого — 1695 грн.
Інформація про будь-які правочини чи зобов’язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному капіталі: правочини не укладались, рішення про виникнення зобов’язань не приймались.

Розділ VІ  Інша інформація

Дії, що виникли після дати Балансу
Події після дати балансу
За період з 01.01.2016 р. по 26.02.2016 р. не пройшли події, що могли суттєво вплинути на фінансову звітність Публічного акціонерного товариства.
Протягом звітного періоду не відбувалось ні купівлі, ні продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов’язану з основною діяльністю.
Інформація про зміни в організаційній структурі ПАТ за звітний період: змін не було.
Протягом звітного періоду створення нових дочірніх підприємств емітента та набуття підприємством статусу залежного від емітента не відбувалось.
Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками.
Товариство для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:
— регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;
— забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
— обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
— здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
— рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.
Операції з пов’язаними сторонами

У даній фінансовій звітності пов’язаними вважаються сторони, одна з яких контролює організацію або контролюється нею, або разом з організацією є об’єктом спільного контролю. Пов’язані сторони можуть вступати в угоди, які не проводилися б між незв’язаними сторонами, ціни і умови таких угод можуть відрізнятися від угод і умов між незв’язаними сторонами.
Пов’язані сторони включають:
— засновників;
— ключовий керуючий персонал і близьких членів їх сімей.
Протягом звітного року правочини з членами наглядової ради, членами правління не укладались.
З афілійованою особою ТОВ «Термінал-М» укладений договір оренди нежилого приміщення №03/13 від 14.02.2013р. з сумою оренди на місяць 4500,00 грн., договір оренди нежилого приміщення №04/13 від 14.02.2013р. з сумою оренди на місяць 51045,00 грн., договір оренди нежилого приміщення №04/14 від 29.01.2014р. з сумою оренди на місяць 27840,00 грн. та договір оренди нежилого приміщення №01/15 від 23.03.2015р. з сумою оренди на місяць 6732,00 грн.
Для визначення ціни оренди при укладанні договорів використовувалась методика вибору ціни на основі рівня поточних цін з урахуванням витратного методу. Умови договорів не відрізняються від умов з іншими орендарями.
Операції з афілійованою особою не виходять за межі звичайних операцій.

Непередбачені зобов’язання
Податкові та юридичні питання
Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здійснення операцій, продовжує розвиватися як наслідок переходу до ринкової економіки. Положення законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, регіональних і центральних органів державної влади та інших урядових інститутів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання не співпадають. Керівництво вважає, що діяльність Товариства здійснювалась відповідно до законодавства, і всі передбачені законодавством податки були нараховані або сплачені.

Захворювання
За період, що підлягав перевірці, на Товаристві не зафіксовані випадки виробничого травматизму чи професійного захворювання, що є позитивним фактором. Відповідно, виплат сум компенсацій втрат від нещасних випадків на виробництві та від професійних захворювань протягом періоду — не було.

Оподаткування
Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Підприємства, можливо, що Підприємство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи, пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Підприємство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
Економічне середовище
Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність  Підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення.

Голова правління_____________________ Лисенко Ліна Миколаївна.

Головний  бухгалтер ___________________________ Копаниця Наталія Василівна.

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXVI