044 455-34-07
Вход для партнеров

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік.

Титульний аркуш

29.12.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення)

Голова правління Лисенко Лiна Миколаївна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента АТ «Електроприладпостач»

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 01882108

4. Місцезнаходження 03124, м. Київ, Солом’янський, м.Київ, Радiщева 3

5. Міжміський код, телефон та факс // 044 206-20-46, 044 206-20-46

6. Адреса електронної пошти postach_r@ukr.net

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) 22.12.2020, рішення загальних зборів акціонерів

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) Державна установа «Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA, DR/000

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA, DR/000

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку elpp.com.ua 29.12.2020
(URL-адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу | X |
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | X |
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента | X |
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
11. Звіт керівництва (звіт про управління): | X |
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
2) інформація про розвиток емітента | X |
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | X |
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
4) звіт про корпоративне управління: | X |
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
інформація про наглядову раду | X |
інформація про виконавчий орган
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
повноваження посадових осіб емітента | X |
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | X |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | X |
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
3) інформація про зобов’язання емітента | X |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | X |
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки
ЗМIСТ НЕ МIСТИТЬ:
1. Iнформацiї про одержанi лiцензiї-пiдприємство не займається лiцензiйною дiяльнiстю.
2. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об»єднань, п-во не входить до жодного з об»єднань.
3. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента стосовно нерезидента не включає інформацію про область, район та поштовий індекс згідно поштової системи класифікації країни-нерезидента.
4. Iнформацiї про випуски iпотечних облiгацiй-випуски не вiдбувалися.
5. Iнформацiї про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття- немає.
6. Основнi вiдомостi та iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН-вiдсутня.
7. Звіт про рух грошових коштів формується за прямим методом, а Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом у складі фінансової звітності не подається.
8. Згода на розкриття паспортних даних посадових осіб емітента не надана.
9. Емітент не є фінансовою установою.
10. Товариство — за формою і розміщенням акцій — не
зобов’язане проводити обов’язковий аудит —
наш звіт — це Звіт незалежного аудитора
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3
статті 40′ Закону України «Пpo цінні папери та фондовий ринок» у
Звіті про корпоративне управління
Ця форма звіту не має видів: позитивний, умовно-позитивний, негативний, тощо.
11. Дата рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг інформація відсутня
12. . Номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг інформація відсутня
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування АТ «Електроприладпостач»
2. Скорочене найменування (за наявності) АТ «Електроприладпостач»
3. Дата проведення державної реєстрації 15.03.1994
4. Територія (область)* 80000 — м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 997549,25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб) 35

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 46.69

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
2) IBAN UA323006140000026005001421001
3) поточний рахунок UA323006140000026005001421001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) IBAN
6) поточний рахунок
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Структура: правління, бухгалтерiя, експлуатацiйна дiльниця, бригада механізаторів, служба безпеки. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів немає.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Фактично за перiод.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiковаого складу — 32
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсники — 4
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу — 4 чоловiк.

Фонд оплати працi — 1948,2тис.грн.

Розмiр фонду оплати працi збільшився вiдносно попереднього року на 126,1 тис.грн., що обумовлено підвищенням заробітної плати працівників пiдприємства. Кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
Згiдно кадрової програми пiдприємства проведено навчання з пiдвищення рiвня квалiфiкацiї — 2 особи.

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання, зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання
Емітент не належить до будь-яких об’єднань підприємств

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності
Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємтсвами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
За звiтний перiод пропозицiй щодо реорганiзацiї пiдприємства з боку третiх осiб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Відповідно до спільного листа НБУ, МФУ та Державної служби статистики України від 07.12.2011 г. N 12-208/1757-14830|31-08410-06-5/30523|04/4-07/702 «Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» АТ «Електроприладпостач» обрало дату переходу на МСФЗ 01.01.2012р. Звітність за 2019 рік складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Порівняльною інформацією при підготовці цієї фінансової звітності є звітність за 2018 рік, складеною за МСФЗ.
Фінансова звітність складається на підставі двох основних припущень:
1. Метод нарахувань, згідно з яким наслідки угод та інших подій визнаються в момент, коли вони відбуваються.
2. Безперервність діяльності. (Фінансова звітність складається на підставі припущення про безперервність діяльності).
Облікова політика передбачає такі істотні моменти:
1. Визнання виручки.
Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод компанією оцінюється як імовірне, і якщо виручка може бути надійно оцінена, незалежно від часу здійснення платежу. Виручка оцінюється за справедливою вартістю винагороди, що отримана або підлягає отриманню, з урахуванням визначених у договорі умов платежу і за вирахуванням податків. Дохід від операційної оренди визнається на прямолінійній основі протягом відповідного періоду оренди.
2. Необоротні активи.
2.1.Основними засобами визнаються предмети вартістю від 6000 грн., термін використання яких перевищує 365 днів. Витрати, пов’язані з придбанням предметів вартістю нижче 6000, вважаються витратами поточного періоду.
2.2.Інвестиційною нерухомістю визнаються будівлі, які розташовуються на землі, утримуються переважно з метою отримання орендних платежів.
2.3.Основні засоби та інвестиційна нерухомість відображаються в балансі за справедливою вартістю.
2.4.Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують строк їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, які не відповідають наведеним вище критеріям капіталізації, відображаються у звіті про сукупні доходи і витрати в тому періоді, у якому були понесені.
2.5.Амортизація основних засобів та нематеріальних активів розраховується з використанням прямолінійного методу відповідно до затверджених строків корисного використання для груп основних засобів та нематеріальних активів.
2.6.Підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об’єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи основних засобів, до якої належить цей об’єкт.
3. Запаси.
Запаси відображаються за найменшою із двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Собівартість запасів при списанні розраховується з використанням методу ідентифікованої вартості.
4. Поточна дебіторська заборгованість включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для створення резерву сумнівних боргів застосовується метод абсолютної суми сумнівної заборгованості виходячи з платоспроможності окремих дебіторів.
5.Забезпечення для відшкодування наступних платежів на оплату відпусток працівникам нараховується на підставі аналізу невикористаних відпусток.
6. Кредиторська поточна заборгованість обліковується за номінальною вартістю.
7.Зарахування до нерозподіленого прибутку перевищення сум попередніх дооцінок (індексацій) разом з сумою відновлення корисності над сумою зменшення корисності і попередніх уцінок залишкової вартості раніше переоцінених об’єктів основних засобів та нематеріальних активів здійснювати :
Стосовно об’єктів інвестиційної нерухомості при їх вибутті;
Стосовно інших об’єктів на дату річного балансу у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, при вибутті цих об’єктів — на всю суму дооцінки, що залишилася несписаною по даному об’єкту.
8. Межа суттєвості інформації про господарські операції та події прийнята на рівні 3% від вартості всіх активів. Межа суттєвості інформації про господарські операції та події щодо доходів та витрат прийнята на рівні 0,2% від загальної суми доходів компанії.

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основними видами є: надання в оренду власних офісних та складських приміщень на внутрішньому ринку України. Залежності від сезонних змін немає. Основними клієнтами є торгові підприємства які орендують приміщення для зберігання товарів. Основні ризики: підвищення ціни на енергопостачання та оренду землі. Постачальник, що займає більше 10% від загального обсягу — один.

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Придбання та вiдчуження активiв за останнi п»ять рокiв не було.Пiдприємство не планує iнвестицiй

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби, включаючи iнвестицiйну нерухомiсть, знаходяться на територiї пiдприємства за юридичною адресою: м. Київ, вул. Радищева, 3; використовуються в господарськiй дiяльностi для органiзацiї здавання в оренду офiсних та складських примiщень, надання вантажо-розвантажувальних послуг, забезпечення функцiонування, технiчної експлуатацiї основних засобiв, виконання профiлактичних i ремонтних робiт для утримання основних засобiв в належному станi та органiзацiї адмiнiстративно-управлiнської дiяльностi. В оперативну оренду зданi нежитловi примiщення площею 16 903,0 кв. м, що складає 92,9% вiд загальної площi примiщень. Первiсна вартiсть групи будівлі та споруди — 12 740 тис. грн., знос — 8 404 тис.грн., що складає — 66%, термiн експлуатацiї — 30 рокiв; первiсна вартiсть групи машини та обладнання — 1 272 тис. грн., знос — 1 050 тис.грн., що складає — 82,5%, термiн експлуатацiї — 10 рокiв; первiсна вартiсть інших необоротних матеріальних активів — 86 тис. грн., знос — 33 тис.грн., що складає — 38,4%, термiн експлуатацiї — 5 рокiв; первiсна вартiсть групи iнструменти, прилади, iнвентар — 392 тис. грн., знос 337 тис.грн., що складає — 86%, термiн експлуатацiї — 4 роки. Інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартiстю і складає — 51 741 тис. грн., термiн експлуатацiї — 30 рокiв. Інвестиційна нерухомість збільшилась на 441 тис.грн. за рахунок модернізациї та ремонту ОС. Капітал в дооцінках зменшено на 187,8 тис.грн., та одночасно збільшено нерозподілений прибуток — в частині раніше проведеної дооцінки пропорційно нарахованій амортизації. Обмежень на використання основних засобiв немає. Капiтальне будiвництво не планується, а ремонт основних засобiв проводиться за власнi кошти пiдприємства. Пiдприємство не використовує стаціонарні джерела забруднення, тому не нараховує та не сплачує екологічний податок до держбюджету.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Не суттєва

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
За рахунок власних ресурсiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але не виконаних договорiв немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Залучення iнвестицiй, збiльшення обiгових коштiв.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік
За звiтний рiк пiдприємство не займалося дослiдженнями та розробками

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Немає
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п Посада Прізвище, ім’я, по батькові Рік народження Освіта Стаж роботи (років) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1 Голова правління Лисенко Лiна Миколаївна 1980 вища, Нацiональний унiверситет харчових технологiй 16 ПАТ «Електроприлпдпостач», згода не надана, ВАТ «IРВА», менеджер з оренди 11.04.2019, 3 роки
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ:
— забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
— без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях;
— укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів;
— реалізує основні напрямки діяльності Товариства;
вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, розрахунків та внутрішнього контролю;
— забезпечує кадрову політику Товариства;
— втановлює умови оплати праці;
— організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов’язань Товариства.
Матеріальна винагорода не нараховувалась і не виплачувалась. Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних.
2 Голова ревiзiйної комiсiї Швець Лiлiя Євгенiвна 1958 вища.Київський iнститут технологiй i дизайну 26 інформація не надана, згода не надана, ВАТ «НДI Фермаш», головний бухгалтер 23.04.2019, 3 роки
Опис Займає посаду заступника Голови правлiння ПАТ НДI «Ферммаш» за адресою:
м.Київ,вул,Дегтярiвська,62
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Голова ревізійної комісії:
— контролює фінансово-господарську діяльність правління;
— контролює виконання договірних зобов’язань Товариства;
— контролює виконання встановлених загальними зборами акціонерів планів та основних напрямків діяльності Товариства.
Винагорода в т.ч у натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних.
3 Член Наглядової ради Гром Сергiй Валентинович 1963 вища,
Московський фiзико-технологiчний iнститут 34 інформація не надана, згода не надана, ТОВ «Термiнал-М» директор 23.04.2019, 3 роки
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член наглядової ради:
— приймає участь у засіданнях Наглядової ради та Правління;
— виконує дії, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Матеріальна винагорода в т.ч у натуральнiй формi не нараховувалась і не виплачувалась. Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних.
4 Член Наглядової ради Школьнiков Олександр Аркадiйович 1949 вища
Київський полiтехнiчний iнститут 47 інформація не надана, згода не надана, ТОВ «Термiнал», директор 23.04.2019, 3 роки
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член наглядової ради:
— приймає участь у засіданнях Наглядової ради та Правління;
— виконує дії, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Матеріальна винагорода в т.ч у натуральнiй формi не нараховувалась і не виплачувалась. Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних.
5 Голова Наглядової ради Зеленський Юрiй Володимирович 1968 вища
Нацiональний авiацiйний унiверситет 25 інформація не надана, згода не надана, «Астра-Консалт», зам.директора 23.04.2019, 3 роки
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова наглядової ради:
— має право приймати участь у засіданнях Правління товариства;
— вирішує питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним;
— аналізує дії Правління, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
— розглядає звіти Правління.
Матеріальна винагорода в т.ч у натуральнiй формi не нараховувалась і не виплачувалась. Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних.
6 Член Ревізійної комісії Панченко Ольга Миколаївна 1958 вища, Київський торгово-економічний інститут 19 інформація не надана, згода не надана, ВАТ «НДІ Ферммаш», заступник головного бухгалтера 23.04.2019, 3 роки
Опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Член ревізійної комісії:
— контролює фінансово-господарську діяльність правління;
— контролює виконання договірних зобов’язань Товариства;
— контролює виконання встановлених загальними зборами акціонерів планів та основних напрямків діяльності Товариства.
Матеріальна виноагорода не нараховувалась і не виплачувалась. Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних.
7 Член Ревізійної комісії Шинкаренко Ніна Тимофіївна 1954 вища, Київський Торгово-економічний інститут 23 інформація не надана, згода не надана, ВАТ «Електроприладпостач», заступник головного бухгалтера 23.04.2019, 3 роки
Опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Член ревізійної комісії:
— контролює фінансово-господарську діяльність правління;
— контролює виконання договірних зобов’язань Товариства;
— контролює виконання встановлених загальними зборами акціонерів планів та основних напрямків діяльності Товариства.
Матеріальна виноагорода не нараховувалась і не виплачувалась. Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних.
8 Член ревізійної комісії Вишняк Світлана Георгіївна 1964 вища, Київський інститут народного господарства 27 інформація не надана, згода не надана, ТОВ «Шаг», головний бухгалтер 23.04.2019, 3 роки
Опис ТОВ «Термінал-М», головний бухгалтер
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Член ревізійної комісії:
— контролює фінансово-господарську діяльність правління;
— контролює виконання договірних зобов’язань Товариства;
— контролює виконання встановлених загальними зборами акціонерів планів та основних напрямків діяльності Товариства.
Матеріальна виноагорода не нараховувалась і не виплачувалась. Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних.
9 Член правління Ревіч Вадим Маркович 1970 вища, Київський інженерно-будівельний інститут 27 інформація не надана, згода не надана, ВАТ «ІРВА», голова правління 11.04.2019, 3 роки
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член правління:
— бере участь у роботі Товариства особисто;
— забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
— вирішує питання діяльності Товариства;
— контролює правильність витрачення фондів, встановлення посадових окладів, суворе дотримання штатної дисципліни;
— організовує і контролює виконання виробничих програм, договірних та інших зобов’язань Товариства.
Матеріальна винагорода не нараховувалась і не виплачувалась. Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних.
10 Член Наглядової Ради Шило Олена Віталіївна 1969 Вища, Київський технологічний інститут легкої промисловості 14 інформація не надана, згода не надана, бухгалтер ПП «Престо Сервіс» 23.04.2019, 3 роки
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член наглядової ради:
— приймає участь у засіданнях Наглядової ради та Правління;
— виконує дії, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Матеріальна винагорода в т.ч у натуральнiй формi не нараховувалась і не виплачувалась. Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних.
11 Член Наглядової Ради Малишева Олена Миколаївна 1971 Вища, Київський Національний університет легкої промисловості 17 інформація не надана, згода не надана, бухгалтер ПАТ «ІРВА» 23.04.2019, 3 роки
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член наглядової ради:
— приймає участь у засіданнях Наглядової ради та Правління;
— виконує дії, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Матеріальна винагорода в т.ч у натуральнiй формi не нараховувалась і не виплачувалась. Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних.
12 Член Ревізійної комісії Ковальова Вікторія Вікторівна 1964 Вища-технічна, Київський Державний університет ім. Т.Г. Шевченко 14 інформація не надана, згода не надана, головний бухгалтер ТОВ «Торгтрейд-2005» 23.04.2019, 3 роки
Опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Член ревізійної комісії:
— контролює фінансово-господарську діяльність правління;
— контролює виконання договірних зобов’язань Товариства;
— контролює виконання встановлених загальними зборами акціонерів планів та основних напрямків діяльності Товариства.
Матеріальна виноагорода не нараховувалась і не виплачувалась. Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних.
13 Член правління Пльонкіна Тетяна Валеріївна 1976 вища, Національний університет харчових технологій 23 ПАТ «Електроприладпостач», згода не надана, ПАТ «Електроприладпостач», заступник Головного бухгалтера 11.04.2019, 3 роки
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член правління:
— бере участь у роботі Товариства особисто;
— забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
— вирішує питання діяльності Товариства;
— контролює правильність витрачення фондів, встановлення посадових окладів, суворе дотримання штатної дисципліни;
— організовує і контролює виконання виробничих програм, договірних та інших зобов’язань Товариства.
Матеріальна винагорода не нараховувалась і не виплачувалась. Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за типами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6
Голова правління Лисенко Лiна Миколаївна 0 0,000000 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Швець Лiлiя Євгенiвна 10 0,000251 10 0
Член Наглядової ради Гром Сергiй Валентинович 21488 0,538520 21488 0
Член Наглядової ради Школьнiков Олександр Аркадiйович 1200 0,030074 1200 0
Голова Наглядової ради Зеленський Юрiй Володимирович 10 0,000251 10 0
Член Ревізійної комісії Панченко Ольга Миколаївна 10 0,000251 10 0
Член Ревізійної комісії Шинкаренко Ніна Тимофіївна 10 0,000251 10 0
Член Наглядової Ради Шило Олена Віталіївна 0 0,000000 0 0
Член Наглядової Ради Малишева Олена Миколаївна 0 0,000000 0 0
Член Ревізійної комісії Ковальова Вікторія Вікторівна 0 0,000000 0 0
Член правління Копаниця Наталія Василівна 0 0,000000 0 0
Заступник Голови Правління Ревіч Вадим Маркович 0 0,000000 0 0
Член Ревізійної комісії Вишняк Світлана Георгіївна 0 0,000000 0 0
Член правління Пльонкіна Тетяна Валеріївна 6833 0,171245 6833 0
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)*

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд Держ майна України та органiзацiя орендарiв пiдприємство «КиївЕЛЕЗ»(нак№100 вiд 26.01.96 000000 Україна, 00000, м. Київ, Шевченківський, Київ, Т.Шевченка,50-Г 0,000000
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0,000000

* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб — вказується їх загальна кількість та загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
А. Перспективи подальшого розвитку емітента
Повна назва: Акціонерне товариство » Електроприладпостач «.
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01882108.
Юридична адреса: Юридична та фактична адреси: 03124 м. Київ, вул. Радищева, 3.
Дата державної реєстрації: Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.03.1994р., 25.05.2005р.; номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР №1 073 120 0000 004215. Дата видачі від 06.05.2014р.
Розрахунковий рахунок:
п/р UA323006140000026005001421001, в АТ » КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614.
Основні види діяльності за КВЕД:
68.20 — Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
46.69 — Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням;
25.11 — Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
46.90 — Неспеціалізована оптова торгівля.
Форма власності: приватна
Обіг цінних паперів проходив на вторинному неорганізованому ринку. Цінні папери не були включені до лістингу бірж.
Підприємство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об’єднань. Органом управління АТ є загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління та ревізійна комісія.

Відповідальні особи::
Голова правління — Лисенко Ліна Миколаївна.
Головний бухгалтер — Пльонкіна Тетяна Валеріївна.
кількість штатних працівників: 32 осіб

Товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.
Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.
Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов’язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
Товариство створене з метою здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Вищим органом Товариства.

Основною діяльністю підприємства є надання в оренду власного майна (Офісно-складські приміщення). З моменту створення підприємство не змінювало вид діяльності, поступово розширювало виробничі потужності та чисельність персоналу. Процеси злиття та поглинання відсутні.

На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пошуком нових платоспроможних клiєнтiв, розробкою нової маркетингової стратегії ціноутворення, гнучкий пiдхiд до кожного клієнта.

Валюта балансу в порівнянні з 2018 роком збільшилася на 379тис.грн.:
тис.грн.
Назва / рік 2018 2019
1 2 3
I. Необоротні активи
Усього 56509 56409
II. Оборотні активи
Усього 429 908
РАЗОМ : 56938 57317
До складу основних засобiв товариством вiднесено матерiальнi необоротнi активи строком використання бiльше 12 мiсяцiв, первiсна вартiсть яких перевищує 6000 грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку використання об’єкту основних засобiв. До складу малоцiнних необоротних активiв товариством вiднесено матерiальнi необоротнi активи строком використання бiльше 12 мiсяцiв, первiсна вартiсть яких менша 6000 грн. Нарахування зносу за такими необоротними активами здiйснюється у розмiрi 100% у першому мiсяцi їх використання. Терміни використання основних засобів: Виробничого призначення: а) машини та обладнання — 5 років. Всі основні засоби знаходяться у власності емітента. Орендовані основні засоби емітентом в 2019р. не використовувалися. Ступiнь зносу основних засобiв: 586 %. Ступiнь використання основних засобiв: Основні засоби використовуються на 100%, Первісна вартість основних засобів: 66 231 тис.грн, нарахована амортизацiя: 9824 тис. грн. Обмежень у використанні основних засобів немає.
Групи основних засобів 2019р. в порівнянні з 2018 роком.:
грн.
Код Назва 2018 2019
10 Основні засоби 65 666 008,65 66 145 179,69
100 Інвестиційна нерухомість 51 300 246,00 51 740 741,07
103 Будинки та споруди 12 740 194,15 12 740 194,15
104 Машини та обладнання 1 264 604,79 1 272 422,27
106 Інструменти, прилади 360 963,71 391 822,20

Товариством здійснюється обробка персональних даних з метою: реалізації трудових відносин; відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом; адміністративно-правових (у т. ч. відносин у сфері державного управління); податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; господарсько-правових відносин; відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; відносин у сфері охорони здоров’я; відносин у сфері безпеки, включаючи питання приватних розслідувань, побудови системи приватної безпеки та приватної охорони; відносин у сфері транспорту; відносин у сфері науки, історичних досліджень та статистики; інших відносин, що вимагають обробки персональних даних.

Рік у рік зростає матеріальне заохочення працівників:
тис.грн.
Назва / рік 2019 2018
1 2 3
Витрати на оплату праці 1948 1822
Відрахування на соціальні заходи 410 388

Керівництво в своїх оцінках, представлених у фінансовій звітності АТ, керується очікуванням подальшої безперервної діяльності товариства.

Динаміка фінансового результату
тис.грн.
Назва / рік 2019 2018
1 2 3
Чистий дохід від реалізації продукцiї (послуг) 14385 10213
Собівартість реалізованої продукцiї (послуг) 7674 5280
Інші операційні доходи 2 309
Інші операційні витрати 4887 3850
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 9 1
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат:
прибуток 9 1
збиток

АТ «Електроприладпостач» представляє собою єдине ціле підприємство без створення дочірніх підприємств, філій та представництв.
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня.

Акціонерне товариство «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» (надалі — «Товариство») є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Електроприладпостач», заснованого відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 26 січня 1996 року № 100 та загальних зборів організації орендарів від 22 січня 1996 року шляхом перетворення Орендного підприємства «КиївЕЛЕЗ» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про господарські товариства», Декрету Кабінету Міністрів України «Про приватизацію цілісних майнових комплексів та їх структурних підрозділів, зданих в оренду» від 20 травня 1997 року № 57-93, постанови Кабінету Міністрів України «Про перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства» від 07 грудня 1992 року № 686, інших нормативних актів України.
Місцезнаходження Товариства: Україна, 03124, м. Київ, вул. Радіщева, буд. 3.

Товариство здійснює наступні види діяльності:
» надання послуг з оренди нежилих та жилих приміщень, у тому числі з правом суборенди;
» надання послуг з оренди майна, у тому числі з правом суборенди;
» надання послуг з оренди землі, що належить Товариству на праві власності або на праві тимчасового користування, у тому числі з правом суборенди;
» здійснення інноваційної діяльності. Оцінка інноваційних та бізнес-проектів;
» діяльність в галузі інвестування;
» здійснення маркетингової, лізингової, брокерської, дилерської діяльності;
» здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та інших робіт у галузі будівництва і реконструкції будівель і споруд;
» транспортні та побутові послуги;
» здійснення комерційно-посередницької, у відповідності з чинним законодавством України;
» інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством.

В перспективі підприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi.
Перспективність подальшого розвитку емiтента залежить вiд нестабiльностi та неузгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв, вона пов’язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможності підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента
Б. Інформацію про розвиток емітента
Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності, а також отримання акціонерами дивідендів.
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
» зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
» забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.
Динаміка Власного капіталу
тис.грн.
Пасив 2018 2019
1 2 3
Зареєстрований капітал 998 998
Капітал у дооцінках 48016 47828
Додатковий капітал 185 185
Резервний капітал 150 150
Нерозподілений прибуток 4503 4698
Усього Власний капітал 53852 53859
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, та погашення існуючих позик.
Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення.
На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пошуком нових платоспроможних клiєнтiв, розробкою нової маркетингової стратегії ціноутворення, гнучкий пiдхiд до кожного клієнта. Основною метою на 2019 рік менеджмент компанії ставить підняття ефективності всіх показників дiяльностi
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх нормативних актiв Товариства. Приватне акцiонерне товариство є господарським товариством, має органiзацiйно-правову форму акцiонерного товариства. Тип акцiонерного товариства — приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрацiї. Товариство створене на невизначений строк.
Товариством на постійній основі проводиться робота щодо покращення своїх внутрішніх організаційних умов діяльності. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення підприємства, підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності, підвищення умов їх праці та покращення матеріально-технічної бази виробничої діяльності. Проводиться регулярні курси з підвищення кваліфікації працівників.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
В. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан, доходи та витрати.

Судові справи емітента. Судових справ у звітному 2019 році не було.

Штрафні санкції емітента. Штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами державної влади не застосовувались.

Основні показники, що характеризують економічний потенціал нашого Товариства
показники дані звітності 2018 р 2019р. норматив
1. Аналіз майнового стану підприємства
Коефіцієнт зносу основних засобів Баланс: ряд.1012 / ряд. 1011 0,64 0,68 зменшення
Коефіцієнт придатності основних засобів 1 «-» коефіцієнт зносу основних засобів 0,39 0,36 збільшення

2. Аналіз ліквідності підприємства
Коефіцієнт покриття Баланс: ряд.1195 / ряд. 1695 0,14 0,26 >1
Коефіцієнт швидкої ліквідності Баланс: ряд.(1195-1100) / ряд.1695 0,12 0,14 0,6 — 0,8
Коефіцієнт абсолютної ліквідності Баланс: ряд.(1160+1165) / ряд.1695 0,01 0,04 >0
Чистий оборотний капітал (тис. грн.) Баланс: ряд.1195 — ряд. 1695
—2657,00 -2550,00 >0

3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
Коефіцієнт платоспроможності (автономії) Баланс: ряд.1495 / ряд. 1900 0,95 0,94 >0,5
Коефіцієнт фінансування Баланс: ряд.(1595+1695+17000) / ряд.1495 0,06 0,06 0,5 — 1 зменшення
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами Баланс: ряд.(1195-1695) / ряд.1695 -0,86 -0,74 >0,1
Коефіцієнт маневреності власного капіталу Баланс: ряд.(1195-1695) / ряд.1495 -0,05 -0,05 >0 збільшення

4. Аналіз ділової активності підприємства
Коефіцієнт оборотності активів Звіт про фін.рез-т ряд.2000 / Баланс: (ряд.1300(3)+1300(4))/2 0,25 >0 збільшення
Коефіцієнт заборгованості Баланс: ряд.(1595+1695) / ряд.1495 0,06 0,5 — 0,7
Коефіцієнт оборотності основних засобів Звіт про фін.рез-т ряд.2000 / Баланс: (ряд.1011(3)+1011(4))/2 0,72 >0 збільшення
Коефіцієнт оборотності власного капіталу Звіт про фін.рез-т ряд.2000 / Баланс: (ряд.1495(3)+1495(4))/2 0,19 >0 збільшення

5. Аналіз рентабельності підприємства
Коефіцієнт рентабельності активів Звіт про фін.рез-т ряд.2465 / Баланс: (ряд.1011(3)+1011(4))/2 0,000 >0 збільшення
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу Звіт про фін.рез-т ряд.2465 / Баланс: (ряд.1495(3)+1495(4))/2 0,000 >0 збільшення
Коефіцієнт рентабельності діяльності Звіт про фін.рез-т ряд.2465 / Звіт про фін.рез-т ряд.2000 0,000 >0 збільшення

Коефіцієнт швидкої ліквідності. Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов’язання. Коефіцієнт швидкої ліквідності обчислюється як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов’язань Товариства. Він відображає платіжні можливості Товариства щодо сплати поточних зобов’язань за умовами своєчасного проведення розрахунків, тобто показує, скільки ліквідних коштів припадає на 1грн. поточної заборгованості, і становить 0,12. Що не відповідає оптимальному значенню (0,6-0,8).

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань Товариства, та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Орієнтовне позитивне значення показника 1-2. Розрахований коефіцієнт не вищий за оптимальне значення. Так, значення цього показника за даними балансу Товариства на кінець періоду становить 0,14.

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення цього показника на кінець року становить 0,95. Це свідчить про те, що Товариство не здійснює свою діяльність за рахунок позичкового капіталу на 5%.

За результатами діяльності Товариство отримало прибуток в розмірі — 9тис.грн.

Фінансовий результат
тис.грн.
Назва / рік 2019 2018
1 2 3
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 14385 10213
Інші операційні доходи 2 4
Інші доходи 0 305
Разом чисті доходи 14 387 10 522

Для оцінки ризику банкрутства і кредитоспроможності підприємства використаємо факторну модель Альтмана розроблену за допомогою багатомірного дискримінантного аналізу, імовірність банкрутства даного Товариства та підтверджує / не підтверджує безперервну діяльність Товариства.

Показник / Алгоритм розрахунку період
1 2 3

2 018р. 2 019р.

Z = 0,717х1 + 0,847х2 + 3,107х3 + 0,42х4 + 0,995х5 7,85878 7,51312

Де х1 — власний оборотний капітал /сума активів; 0,006885 0,007535

х2 — нерозподілений прибуток/сума активів; 1,76E-05 1,76E-05

х3 — прибуток до сплати відсотків /сума активів; 1,76E-05 1,76E-05

х4 — балансова вартість власного капіталу/позиковий капітал; 18,32914 17,45042

х5 — обсяг продажів (виторг) /сума активів. 0,156315 0,179371

Константа порівняння — 1,23.

Якщо значення Z<1,23, то це ознака високої імовірності банкрутства, тоді як значення Z>1,23 і більш свідчить про малу його імовірність.

Для оцінки ризику банкрутства і кредитоспроможності підприємства використаємо R- модель розроблену за допомогою багатомірного дискримінантного аналізу , імовірність банкрутства даного Товариства та підтверджує / не підтверджує безперервну діяльність Товариства.
Показник / Алгоритм розрахунку період
1 2 3

2018 2019
Власний оборотний капітал (ВОК) ф1.: р.1195 391 429
СумаАктивів (А) ф1.: р.1900 56789,00 56938,00
Виручка ф2.: р.2000 8877,00 10213,00

К1 — відношення обігового капіталу до активів; 0,006885 0,007535

К2 — відношення чистого прибутку до власного капіталу; 1,86E-05 1,86E-05

К3 — відношення виручки від реалізації до активів; 0,156315 0,179371

К4 — відношення чистого прибутку до інтегральних витрат підприємства. 0,000112 9,54E-05

R — рахунок 0,066228 0,072904

Отже, можна зробити висновок, що на АТ » Електроприладпостач «:
ў за факторною моделлю Альтмана, імовірність банкрутства не існує.
ў за факторною R — моделлю , Вірогідність банкрутства підприємства у відповідності до значення моделі мало ймовірниє.
ў Зроблено експрес — діагностику подій, що підтверджують безперервність діяльності та вибраних оцінок. Зібрані дані для узагальнення результатів експрес — діагностики подій, що підтверджують безперервність діяльності підприємства

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан, доходи та витрати. Судових справ у звітному 2019 році не було. Штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами державної влади не застосовувались.
Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: — iдентифiкацiя окремих видів ризиків, пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов’язаних з діяльністю підприємства;
— оцінка широти i достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
— визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків.
Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.
Акціонерне товариство » Електроприладпостач » не схильне до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності. Тому, на Товаристві враховують міру ризику в кожному конкретному випадку.

Зокрема:
1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Інформація про ризики і невизначеності (Д)
Проблеми невизначеності, ризиків і підприємництва в інституціональній теорії є ключовими як на попередньому етапі контрактних відносин, так і на стадії реалізації інституціональних форм контрактних відносин. Ризики що розглядаються як небезпеки, існують на стадії укладання контракту через те, що існують витрати, пов’язані зі складанням проекту договору, веденням переговорів і забезпеченням гарантій угоди. Якщо на всіх цих етапах діяти ретельно, то буде укладено складний документ, який передбачатиме численні можливі наступні події та відповідну адаптацію до них учасників угоди. В іншому разі договір буде неповним, і сторони змушені будуть доповнювати його у процесі виникнення непередбачених обставин. Ризики, що розглядаються як небезпеки, на стадії виконання контракту спричинені витратами, пов’язаними з неефективною адаптацією і коригуванням договору та несвоєчасною реалізацією контракту через пропуски в договорі, помилки, упущення й непередбачені зовнішні обставини. Це витрати на управління економічною системою.
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Д1. Кредитний ризик
Кредитний ризик — ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація [якщо застосовується, то яка саме] щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
» ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
» ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
» ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
» ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.
Для уникнення кредитного ризику на ТОВАРИСТВІ:
1. Дебіторську заборгованість зменшують шляхом перевірки партнерів, за допомогою правильних формулювань умов контрактів, контролем за розрахунками на підприємстві, листуванням, виставленням претензій і т.п .
2. На Товаристві налагоджені механізми виконання угод, система обліку та контролю, повідомлення контрагента про виконання робіт, терміни поставок
3. Для повернення дебіторської заборгованості проводиться робота відповідно до розробленого алгоритму впливу на боржника.

Д.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик — це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик — це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

Валютний ризик — це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості.
Валютні ризики Товариства виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті. Даний ризик не притаманний даному АТ.
Відсотковий ризик — це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.
Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.
Д.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності — ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов’язаннями Товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином:

Рік, що закінчився 31 грудня 2019 року До 1 місяця Від 1 місяця до 3 місяців Від 3 місяців до 1 року Від 1 року до 5 років Більше 5 років Всього
1 2 3 4 5 6 7
Короткострокові позики банка —
Торговельна та інша кредиторська заборгованість 564 1414 903
Всього — 564 1414 903 — 3458
Рік, що закінчився 31 грудня 2018 року До 1 місяця Від 1 місяця до 3 місяців Від 3 місяців до 1 року Від 1 року до 5 років Більше 5 років Всього
Короткострокові позики банка — — — — — —
Торговельна та інша кредиторська заборгованість 564 1414 1108
Всього — 564 1414 1108 — 3086

Під податковим ризиком слід розуміти ймовірність втрат, які може понести фірма в результаті кон’юнктурної зміни податкового законодавства або в результаті помилок, допущених фірмою при розрахунку податкових платежів. Таким чином, податковий ризик одночасно належить і до групи зовнішніх фінансових ризиків, і до групи внутрішніх ризиків. Податковий ризик включає в себе:
» ймовірність додаткових відрахувань до бюджету в результаті незапланованого підвищення податкових ставок;
» ймовірність втрат в результаті прийняття податковою службою рішень, що зменшують податкові переваги, тобто дострокове скасування податкових пільг;
» значне зростання заборгованості платежів до бюджету, яке зумовлює не тільки штрафні санкції, але й загрозу зупинення податковою міліцією діяльності підприємства, арешту його рахунків, вилучення документації, пов’язаної з господарською діяльністю підприємства, таке інше, що може призвести до ліквідації підприємства;
» ймовірність виникнення втрат в результаті податкових помилок, які виникли з вини працівників бухгалтерії.
Помилки в податкових розрахунках пов’язані зі значними фінансовими санкціями. При цьому досить

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
— власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Г. Звіт про корпоративне управління.

— власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:
кодекс корпоративного управління відсутній.

Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 23.04.2019
Кворум зборів** 94,63 %
Опис ПРОТОКОЛ № 1/2019
Чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ»
м. Київ 23 квітня 2019 року
Місце проведення зборів: в приміщенні будівлі ПАТ «Електроприладпостач» за адресою: м. Київ, вул. Радищева, буд. 3, корп. А.

Дата і час проведення зборів: 23 квітня 2019 року з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв.
Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у зборах: 17 квітня 2019 року.
Загальна кількість осіб, включених
до переліку акціонерів, які мають
право на участь у зборах: 230 осіб.
ПРИСУТНІ: акціонери, уповноважені представники акціонерів.
Голова правління Акціонерного товариства «Електроприладпостач» (надалі
1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
2. Затвердження Голови та обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Заслуховування звіту Правління про фінансово-господарську діяльність товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Заслуховування звіту Ревізійної комісії про роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Заслуховування звіту Наглядової ради про роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2018 рік.
7. Розподілу прибутку і збитків товариства за 2018 рік.
8. Про зміну типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства; затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ним, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
13. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.
14. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
УХВАЛИЛИ: Обрати Лічильну комісію Зборів в наступному складі:
Голова Лічильної комісії: Хромушина Г.С..
Члени комісії: Ющенко С.А.
Жабровець В.О.

СЛУХАЛИ: Друге питання порядку денного: «Затвердження голови та обрання секретаря загальних зборів акціонерів»
УХВАЛИЛИ: Затвердити головою Зборів Лисенко Л.М. та обрати секретарем Зборів Кебкала С.М.

СЛУХАЛИ: Третє питання порядку денного: «Заслуховування звіту Правління про фінансово-господарську діяльність товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»
УХВАЛИЛИ: Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 році затвердити, роботу Правління визнати задовільною.

СЛУХАЛИ: Четверте питання порядку денного: «Заслуховування звіту Ревізійної комісії про роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про її роботу за
2018 рік та прийняти до уваги висновки по річному звіту і балансу Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.
5
СЛУХАЛИ: П’яте питання порядку денного: «Заслуховування звіту Наглядової ради про роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про її роботу у 2018 році. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

СЛУХАЛИ: Шосте питання порядку денного: «Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2018 рік»
УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

СЛУХАЛИ: Сьоме питання порядку денного: «Розподілу прибутку і збитків товариства за 2018 рік»
УХВАЛИЛИ: Прибуток (збитки) Товариства між акціонерами Товариства не розподіляти.
СЛУХАЛИ: Восьме питання порядку денного: «Про зміну типу та найменування Товариства»
УХВАЛИЛИ:Змінити тип акціонерного товариства ПАТ «Електроприладпостач» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
У зв’язку із зміною типу акціонерного товариства змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ».
СЛУХАЛИ: Дев’яте питання порядку денного:»Внесення змін до статуту Товариства; затвердження нової редакції статуту Товариства»
УХВАЛИЛИ:Внести зміни до Статуту Товариства.
Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ».
Надати повноваження Голові Зборів — Лисенко Ліні Миколаївні на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації у встановленому законодавством України порядку.
СЛУХАЛИ: Десяте питання порядку денного»Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції»
УХВАЛИЛИ:1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства шляхом затвердження цих Положень у новій редакції.
2. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства у новій редакції.
СЛУХАЛИ: Одинадцяте питання порядку денного»Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»
УХВАЛИЛИ:Припинити повноваження членів (у тому числі Голови) Наглядової ради Товариства.
СЛУХАЛИ: Дванадцяте питання порядку денного»Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради»
УХВАЛИЛИ:1. Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:
Члени Наглядової Ради: — Зеленський Юрій Володимирович;
— Шило Олена Віталіївна;
— Малишева Олена Миколаївна;
— Школьніков Олександр Аркадійович;
— Гром Сергій Валентинович.
2. Затвердити запропоновані умови договорів з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства Лисенко Л.М. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
СЛУХАЛИ: Тринадцяте питання порядку денного»Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства»
УХВАЛИЛИ:Рішення не прийняте.
СЛУХАЛИ: Чотирнадцяте питання порядку денного»Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства»
УХВАЛИЛИ:1) Відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі;
2) Обрати до Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:
Голова Ревізійної комісії: — Швець Л.Є;
Члени Ревізійної комісії: — Шинкаренко Н.Т.;
— Панченко О.М.;
— Вишняк С.Г.
— Ковальова В.В.

Голова Зборів Лисенко Л.М.:
На цьому Порядок денний наших Зборів вичерпано.
Прошу вважати Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

ГОЛОВА ЗБОРІВ Л.М. ЛИСЕНКО
СЕКРЕТАР ЗБОРІВ С.М. КЕБКАЛ
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ Л.М. ЛИСЕНКО

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів — юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) — ні.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
Свідоцтво, видане Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi, про реєстрацію випуску акцій №478/10/1/10; дата реєстрації 08.10.2010р. Статутний капітал становить 997 549,25 грн. Кількість акцій, випущених емітентом: 3990197 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн кожна.
Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN): UA 4000141097.
Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства станом на 31.12.2019р.:
Власник Цінні папери Від загальної кількості (%)
Найменування, код ЄДРПОУ, країна Вид, форма випуску Номінальна вартість Кількість
Дочірнє підприємство «Логіс»,
31245527УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна 0.25 414615 10.3908
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРМІНАЛ+»,
30679746УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна 0.25 704872 17.6651
Юридична особа — нерезидент: BARNADAS LIMITEDМАЛЬТА Акція проста бездокументарна іменна 0.25 1965225 49.2513
Товариство з обмеженою відповідальністю «Термінал — М»,
24741801УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна 0.25 684365 17.1512
Фізичні особи з часткою менше 10% Акція проста бездокументарна іменна 0.25 221120 5.5416
всього 3 990 197 100

Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi (п.21 ч.3 ст.40);
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 3 769 077штуки.
Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано інший особі немає.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.

— кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
— кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати.
емітент не застосовував кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління

— всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
— інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами акціонерів такий документ не затверджувався.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів чергові позачергові
(*) X
Дата проведення 23.04.2019
Кворум зборів ** 94,600000
Опис Перелік питань:

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
2. Затвердження Голови та обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Заслуховування звіту Правління про фінансово-господарську діяльність товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Заслуховування звіту Ревізійної комісії про роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Заслуховування звіту Наглядової ради про роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2018 рік.
7. Розподілу прибутку і збитків товариства за 2018 рік.
8. Про зміну типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства; затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ним, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
13. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.
14. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

* Ставиться відмітка ‘Х’ у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?
Так (*) Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (зазначити)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так (*) Ні (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?
Так (*) Ні (*)
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (зазначити)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так (*) Ні (*)
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (зазначити)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так (*) Ні (*)
X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так (*) Ні (*)
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства
Інше (зазначити)

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
* Ставиться відмітка «Х» у відповідних графах.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради Незалежний член наглядової ради Залежний член наглядової ради Функціональні обов’язки члена наглядової ради
Зеленський Юрій Володимирович X ЗЗА 23.04.2019 року протокол №1/2019
Шило Олена Віталіївна X ЗЗА 23.04.2019 року протокол №1/2019
Малишева Олена Миколаївна X ЗЗА 23.04.2019 року протокол №1/2019
Школьніков Олександр Аркадійович X ЗЗА 23.04.2019 року протокол №1/2019
Гром Сергій Валентинович X ЗЗА 23.04.2019 року протокол №1/2019

* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах.
Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так * Ні * Персональний склад комітетів
З питань аудиту X
З питань призначень
З винагород X
Інше (зазначити)
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так (*) Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (зазначити)

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
Так (*) Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (зазначити)

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так (*) Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (зазначити)

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Оцінка роботи виконавчого органу
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії (осіб) 5
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3
Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні
* Ставиться «так» або «ні» у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так (*) Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (зазначити)

* Ставиться відмітка «Х» у відповідних графах.
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власному сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій Ні Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні
* Ставиться «так» або «ні» у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так (*) Ні (*)
Не проводились взагалі X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

* Ставиться відмітка «Х» у відповідних графах.
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так (*) Ні (*)
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Інше (зазначити)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так (*) Ні (*)
З власнї ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій X
Інше (зазначити)

* Ставиться відмітка «Х» у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова рада Товариства складається з 5 (п’яти) осіб: Голови Наглядової ради та 4 (чотирьох) членів Наглядової ради (надалі — «члени Наглядової ради»). За рішенням Загальних зборів кількість членів Наглядової ради може бути змінена. Члени Наглядової Ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб — акціонерів, строком на 3 (три) роки. Голова Наглядової Ради обирається Загальними зборами. У випадку, якщо до закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами не буде прийнято рішення про припинення повноважень або продовження терміну повноважень членів Наглядової ради, обрані члени Наглядової ради будуть користуватися правами та здійснювати повноваження Наглядової ради, передбачені цим Статутом та чинним законодавством, до прийняття Загальними зборами рішення про обрання нових членів Наглядової ради Товариства. Обрання Голови та членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Правління є виконавчим органом Товариства, який очолює Голова Правління.
Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Голова Правління та члени Правління обираються на посаду та відкликаються з посади Наглядовою радою. Термін повноважень членів Правління становить 3 (три) роки. У випадку, якщо до закінчення терміну повноважень обраних членів Правління компетентним органом Товариства не буде прийнято рішення про припинення повноважень або продовження терміну повноважень членів Правління, такі члени Правління будуть користуватися правами та здійснювати повноваження членів Правління Товариства, передбачені цим Статутом та чинним законодавством, до прийняття компетентним органом Товариства рішення про обрання нових членів Правління Товариства. У випадку, коли повний склад Правління Товариства є недообраним, функції Правління Товариства тимчасово, до моменту до обрання повного складу Правління, у повному обсязі виконують обрані члени Правління.
Голова Правління. Рішення про обрання Голови Правління; про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; про припинення повноважень Голови Правління приймають Загальні збори простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства в цілому, координацію діяльності Правління із Наглядової радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надав Роботою Правління керує Голова Правління. Голова Правління здійснює свою діяльність з оперативного керівництва діяльністю Товариства відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Правління Товариства. Значні правочини можуть бути укладені та підписані Головою Правління Товариства тільки у разі наявності позитивного рішення про вчинення такого правочину Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства.Значним є правочин, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом. Голова Правління Товариства звітує Загальним зборам акціонерів Товариства, Наглядовій Раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.
Ревізійна комісія:
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснюється Ревізійною комісією. Ревізійна комісія Товариства складається з 5 (п’яти) осіб: Голови та чотирьох членів Ревізійної комісії. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, строком на 3 (три) роки.

9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осіб емітента.

Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Наглядової ради та Правління чи передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради та Правління.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:
» визначення основних напрямів діяльності Товариства;
» внесення змін до Статуту Товариства;
» прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
» прийняття рішення про зміну типу Товариства;
» прийняття рішення про розміщення акцій;
» прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
» прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
» прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
» затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
» затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено цим Статутом;
» затвердження річного звіту Товариства;
» розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
» прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
» прийняття рішення про форму існування акцій;
» затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
» прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
» обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
» прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
» обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
» затвердження висновків Ревізійної комісії;
» обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
» прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
» прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
» прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
» затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
» обрання комісії з припинення Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:
» затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;
» підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
» прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом;
» прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
» прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
» прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
» затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
» обрання (призначення) та припинення повноважень Голови і членів Правління;
» затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
» прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
» обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
» обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
» обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
» визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
» визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
» вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
» вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
» прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»;
» визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
» прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
» прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
» надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
» вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

До компетенції Правління належить:
Правління Товариства в межах покладених на нього повноважень:
— забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
— розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
— приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;
— розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію; затверджує плани роботи Правління;
— реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою;
— розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;
— розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;
— вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
— подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
— розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;
— організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
— організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;
— організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов’язань Товариства;
— бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
— налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
— організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
— звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань діяльності Правління;
— призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;
— забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом;
— встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;
— з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі — незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;
— подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
— затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;
— приймає рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з законодавством відповідні платежі є обов’язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначене джерело для відповідних витрат. Про таке рішення на найближчому засіданні має бути поінформована Наглядова рада;
— вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;
— визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);
— затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);
— затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;
— координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;
— призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;
— розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішень за ними;
— приймає рішення про пред’явлення претензій та позовів від імені Товариства;
— вирішує будь-які інші питань поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

Голова Правління. Роботою Правління керує Голова Правління. Голова Правління здійснює свою діяльність з оперативного керівництва діяльністю Товариства відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Правління Товариства.
Значні правочини можуть бути укладені та підписані Головою Правління Товариства тільки у разі наявності позитивного рішення про вчинення такого правочину Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства.
Значним є правочин, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом. Голова Правління Товариства звітує Загальним зборам акціонерів Товариства, Наглядовій Раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

До компетенції Голови Правління належить:
без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та Положенням про Правління;
представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
видавати від імені Товариства довіреності та зобов’язання;
скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них;
розподіляти обов’язки між членами Правління;
наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;
в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;
встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
підписувати Колективний договір;
вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
приймати участь в Загальних зборах;
затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;
розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Правління;
вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
виносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов’язані з діяльністю Товариства;

Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань контролює та перевіряє фінансово — господарську діяльність Правління, додержання ним вимог чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрішніх нормативних актів
фінансово — господарську діяльність Правління, додержання ним вимог чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрішніх нормативних актів, зокрема:
— фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв, дочірніх підприємств;
— виконання встановлених Загальними зборами акціонерів планів та основних напрямків діяльності Товариства;
— виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодавству й Статуту Товариства;
— виконання договірних зобов’язань Товариства;
— вжиття Правління заходів по недопущенню непродуктивних витрат, а у разі їх наявності — вжиття відповідних заходів до безпосередніх винуватців;
— виконання рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою ревізією;
— правильність ведення бухгалтерського обліку і звітності, достовірність відображених у них відомостей;
— стан розрахунків по акціях з акціонерами, дотримання прав їх власників щодо правил розподілу прибутку, передбаченого установчими документами, по оплаті акцій акціонерами;
— вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, а також вірність розрахунків із банківськими установами;
— вірність визначення розміру Статутного капіталу Товариства і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу;
— використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку;
— сплату акціонерами встановлених відсотків за несвоєчасну оплату акцій, що ними купуються;
— стан каси й майна Товариства.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 — 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 — 4 цього пункту
ЗВІТ
з надання обмеженої впевненості щодо розкриття окремих компонентів
Звіту керівництва за 2019рік.

Відповідно до проведених процедур аудитори повідомляють про наступне:
1. Ми отримали і перевірили інформацію стосовно стану корпоративного управління Товариства. Так протягом звітного року в Акціонерному товаристві «Електроприладпостач» функціонували наступні органи корпоративного управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління затверджено загальними зборами товариства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. Щорічні загальні збори акціонерів на протязі 2019 року проводились. Фактична періодичність засідань Наглядової ради товариства відповідають термінам визначеним ЗУ «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту товариства. Протягом звітного року Голова Правління здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління аудиторська фірма може зробити висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту товариства.

2. Свідоцтво, видане Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi, про реєстрацію випуску акцій №478/10/1/10; дата реєстрації 08.10.2010р. Статутний капітал становить 997 549,25 грн. Кількість акцій, випущених емітентом: 3990197 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн кожна.
Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN): UA 4000141097.
Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства станом на 31.12.2019р.:
Власник Цінні папери Від загальної кількості (%)
Найменування, код ЄДРПОУ, країна Вид, форма випуску Номінальна вартість Кількість
Дочірнє підприємство «Логіс»,
31245527УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна 0.25 414615 10.3908
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРМІНАЛ+»,
30679746УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна 0.25 704872 17.6651
Юридична особа — нерезидент: BARNADAS LIMITEDМАЛЬТА Акція проста бездокументарна іменна 0.25 1965225 49.2513
Товариство з обмеженою відповідальністю «Термінал — М»,
24741801УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна 0.25 684365 17.1512
Фізичні особи з часткою менше 10% Акція проста бездокументарна іменна 0.25 221120 5.5416
всього 3 990 197 100

3. Обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента у Акціонерному товаристві «Електроприладпостач» не встановлено.

4. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента:
Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства. У Загальних зборах Товариства мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості акцій, що їм належать. Товариство зобов’язане щороку скликати загальні збори (чергові загальні збори). Чергові загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори , крім річних, вважаються позачерговими.
Наглядова рада Товариства складається з 5 осіб: Голови Наглядової ради та 4 членів Наглядової ради (надалі — «члени Наглядової ради»). Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом та законом, контролює діяльність Правління. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим трудовим чи трудовим договором(контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.
Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом. Роботою Правління керує Голова Правління.
Голова Правління здійснює свою діяльність з оперативного керівництва діяльністю Товариства відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Правління Товариства. Голова Правління: — без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління; — має право першого підпису у фінансових документах Товариства; — розподіляє функції між членами Правління; — укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки

Ревізійна комісія Товариства складається з 5 (п’яти) осіб: Голови та чотирьох членів Ревізійної комісії. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, строком на 3 (три) роки. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності спеціалістів Товариства, експертів та аудиторів.
Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

5. Повноваження посадових осіб Товариства визначені посадовою інструкцією.
6. Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності.
7. Нами отримана і перевірена інформація стосовно ідентифікації й оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності, у відповідності до вимог МСА 315 для отримання розуміння діяльності суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, аудиторською компанією отримано розуміння зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру і спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії суб’єкта господарювання і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінка та огляд фінансових результатів, отримані письмові запевнення від управлінського персоналу про відповідальність, встановлення і підтримання внутрішнього контролю для запобігання та виявлення фактів шахрайства.
Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на той факт, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства.
Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації може спричинити негативний вплив на діяльність Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу.

Цей Звіт не включає коригувань у зв’язку з впливом подій в Україні, які мали місце після звітної дати. Ми не вносимо застереження до нашого висновку щодо цього аспекту.

У відповідності до ст.40-1 ЗУ про ЦП та керуючись МСА аудитор висловлює обмежену впевненість щодо зазначених вище окремих компонентів Звіту керівництва за 2019рік. Виконані аудитором процедури не надали докази, що свідчили б про невідповідність наданої інформації.

11) інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за типами акцій
прості іменні привілейовані іменні
BARNADAS LIMITED (Мальта) С 76504 Мальта, Vince, м. Київ, Vincenti Bld, Vincenti Bld, Strait Street, буд.Block 19, оф.Office 18 Room 4, 1965225 49,251328 1965225 0
ТОВ «Термінал+» 30679746 Україна, 03151, м. Київ, Солом’янський, м. Київ, вул. Народного Ополчення,1 к.213 704872 17,665093 704872 0
ЗАТ «Термiнал-М» 24741801 Україна, 03151, м. Київ, Солом»янський, м.Київ, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення,1, к.213 684365 17,151158 684365 0
ДП «Логiс» 31245527 Україна, 03124, м. Київ, Солом»янський, м.Київ, 03124, м. Київ, вул. Радiщева,3 414615 10,390840 414615 0
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за типами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього 3769077 94,458419 3769077 0
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.10.2010 478/10/1/10 Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi UA 4000141097 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0,25 3990197 997549,25 100,000000
Опис Обiг ЦП на фондових бiржах не вiдбувався. Додаткової емiсiї не було. Лiстингу /делiстингу не було.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів За результатами звітного періоду У звітному періоді
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
1 3 4 5 6
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.* 0 0 0 0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Спосіб виплати дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн.) перерахованих дивідендів на відповідну дату **
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн.) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату **
Опис За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
* У разі виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритого в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.
** У разі виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 3 4 5 6 7 8
1. Виробничого призначення: 5151 4611 0 0 5151 4611
будівлі та споруди 4776 4280 0 0 4776 4280
машини та обладнання 273 223 0 0 273 223
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 102 108 0 0 102 108
2. Невиробничого призначення: 56 56 0 0 56 56
будівлі та споруди 56 56 0 0 56 56
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 5207 4667 0 0 5207 4667
Опис Основнi засоби, включаючи iнвестицiйну нерухомiсть, знаходяться на територiї пiдприємства за юридичною адресою: м. Київ, вул. Радищева, 3; використовуються в господарськiй дiяльностi для органiзацiї здавання в оренду офiсних та складських примiщень, надання вантажо-розвантажувальних послуг, забезпечення функцiонування, технiчної експлуатацiї основних засобiв, виконання профiлактичних i ремонтних робiт для утримання основних засобiв в належному станi та органiзацiї адмiнiстративно-управлiнської дiяльностi. В оперативну оренду зданi нежитловi примiщення площею 16 903,0 кв. м, що складає 92,9% вiд загальної площi примiщень. Первiсна вартiсть групи будівлі та споруди — 12 740 тис. грн., знос — 8404,0 тис.грн., що складає — 66%, термiн експлуатацiї — 30 рокiв; первiсна вартiсть групи машини та обладнання — 1 272 тис. грн., знос — 1050 тис.грн., що складає — 82,5%, термiн експлуатацiї — 10 рокiв; первiсна вартiсть інших необоротних матеріальних активів — 86 тис. грн., знос — 33 тис.грн., що складає — 38,4%, термiн експлуатацiї — 5 рокiв; первiсна вартiсть групи iнструменти, прилади, iнвентар — 392 тис. грн., знос 337 тис.грн., що складає — 86%, термiн експлуатацiї — 4 роки. Інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартiстю і складає — 51 741 тис. грн., термiн експлуатацiї — 30 рокiв. Інвестиційна нерухомість збільшилась на 441 тис.грн. за рахунок модернізації та ремонту ОС. Капітал в дооцінках зменшено на 187,8 тис.грн., та одночасно збільшено нерозподілений прибуток — в частині раніше проведеної дооцінки пропорційно нарахованій амортизації. Обмежень на використання основних засобiв немає. Капiтальне будiвництво не планується, а ремонт основних засобiв проводиться за власнi кошти пiдприємства. Пiдприємство не використовує стаціонарні джерела забруднення, тому не нараховує та не сплачує екологічний податок до держбюджету.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 53859 53852
Статутний капітал (тис. грн.) 998 998
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 998 998
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 52861 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 52861 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0,00 X X
у тому числі:
дв 0,00 0,000000
Зобов’язання за цінними паперами X 0,00 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X
дв 0,00 0,000000
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0,00 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X 0,00 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0,00 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0,00 X X
дв 0,00 X
Податкові зобов’язання X 637,00 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 2821,00 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 3458,00 X X
Опис Податковi зобов»язання складаються з короткострокових зобов’язань на суму — 3458тис.грн.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична одиниця виміру**) у грошовій формі (тис. грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична одиниця виміру**) у грошовій формі (тис. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 0 0,00 0,000000 послуга 14385,00 100,000000

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) — штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи ПАТ Українська фондова біржа
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 14281095
Місцезнаходження Україна, 01034, м. Київ, Шевченківський р-н, м. Київ, пров. Рильський,10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серія АВ №581214
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державана комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011
Міжміський код та телефон 044-279-41-58
Факс 044-278-51-40
Вид діяльності Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
Опис Дії щодо допуску та перебування в біржовому списку УФБ за категорією позалістингових цінних паперів акцій Емітента

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи ПАТ «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження Україна, 01001, м. Київ, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Б.Грінченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044-377-72-65
Факс 044-377-79-43
Вид діяльності депозитарна діяльність
Опис Юридична особа здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 14305909
Місцезнаходження Україна, 01011, м. Київ, Печерський р-н, м. Київ, вул. Лєскова, буд.9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №185162
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.10.2012
Міжміський код та телефон 044-499-15-11
Факс 044-490-87-26
Вид діяльності Депозитарна діяльність
Опис Юридична особа здійснює відкриття, закриття та обслуговування Рахунків Акцій Емітента на підставі Облікового Реєстру

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Аудиторська фірма «КІМ КОНСАЛТИНГ»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 41771898
Місцезнаходження Україна, 08131, м. Київ, Києво-Святошинський район, Софіївська Борщагівка, м. Київ, вулиця Толстого, будинок 102, офіс 88
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №4725
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2018
Міжміський код та телефон 380672234928
Факс 380672234928
Вид діяльності Аудиторськи послуги
Опис
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) ТОВ «Аудиторська фірма «КІМ Консалтинг»
2. Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (1 — аудитори, 2 — суб’єкти аудиторської діяльності, 3 — суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, 4 — суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. 2 — суб’єкти аудиторської діяльності
3. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 41771898
4. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, Софіївська Борщагівка, вулиця Толстого, будинок 102, офіс 88
6. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
7. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2019 — 31.12.2019
8. Думка аудитора (01 — немодифікована; 02 — із застереженням; 03 — негативна; 04 — відмова від висловлення думки) 01 — немодифікована
9. Пояснювальний параграф (за наявності) Ця форма звіту не має видів: позитивний, умовно-позитивний, негативний, тощо.
10. Номер та дата договору на проведення аудиту 28/04-20 28.04.2020
11. Дата початку та дата закінчення аудиту 29.04.2020 — 24.05.2020
12. Дата аудиторського звіту 25.05.2020
13. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн. 40000,00
14. Текст аудиторського звіту ТОВ «Аудиторська фірма «КІМ Консалтинг»

08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, Софіївська Борщагівка,
вулиця Толостого, будинок 102, оф. 88, ЄДРПОУ 41771898
тел./факс: (067) 223-49-28, номер реєстрації у Реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності№ 4725

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40′ Закону України «Пpo цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління
AКЦIOHEPHOГO ТOBAPИCTBA «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Керівництву та акціонерам AT «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ»

Думка

Ми виконали завдання з задання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління акціонерного товариства «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю i управління ризиками, перелік осіб, які прямо a6o опосередковано с власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в ycix суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Основа для думки

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 для AT «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ», надалі — Замовник. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми i прийнятними для використання ?x як основи для нашої думки.

Опис аудиторських процедур

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

o отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов’язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізора a6o ревізійної комісії);

o дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

o дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

o дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних a6o тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

o дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, a6o окремої посади ревізора;

o дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального a6o одноосібного виконавчого органу товариства

Ідентифікація застосовних критеріїв
Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до
вимог (надалі — встановлені критерії):

o пунктів 5-9 частини 3 статті 40′ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

o Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Інша інформація

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40′ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1 -4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 ( з подальшими змінами та доповненнями), надалі -інша інформація Звіту про корпоративне управління.

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:
1) посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство;
2) інформацію про наявність відхилень від положень кодексу корпоративного управління;
3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
4) інформацію про персональний склад наглядової ради, інформацію про проведені засідання та
загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, i ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв’язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40′ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірити іншу інформацію Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління a6o нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, a6o чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які 6 необхідно було включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання i достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства a6o помилки.

Ti, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту i достовірність документів та іншої інформації, що були надані нам для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства a6o помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість с високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства a6o помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо a6o в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів загальних зборів акціонерів, внутрішніх положень щодо призначення та звільнення посадових осіб, дані депозитарної установи про склад акціонерів.

Окрім того, ми:

o ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання ?x як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок

шахрайства с вищим, ніж для викривлення внаслідок поминки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження a6o нехтування заходами внутрішнього контролю;

o отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які 6 відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

o оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

o структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та подіі’, що було покладено в основу iї складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

o ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо ?x про всі зв’язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 3 переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації’ Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які с ключовими питаннями виконання такого завдання.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «КІМ КОНСАЛТИНГ» (далі — Аудитор)
Код ЄДРПОУ: 41771898
Місцезнаходження: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, Софіївська Борщагівка,
вулиця Толстого, будинок 102, оф. 88.
Внесена в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності до Розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності » номер реєстрації в реєстрі 4725
Телефон (факс): (067) 223-49-28
Електронна адреса: korabel.irynа@gmail.com

Директор
ТОВ «Аудиторська фірма «КІМ Консалтинг» Корабель І.М.
25 травня 2020р.

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

коди
Дата (рік, місяць, число) 20 01 01
Підприємство АТ «Електроприладпостач» за ЄДРПОУ 01882108
Територія за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників, осіб (1) 35
Адреса, телефон: 03124, м.Київ, Радiщева 3 // 044 206-20-46

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2019
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 2 1 6
первісна вартість 1001 24 24 19
накопичена амортизація 1002 (22) (23) (13)
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 1010 5207 4667 2702
первісна вартість 1011 14452 14490 7656
знос 1012 (9245) (9823) (4954)
Інвестиційна нерухомість 1015 51300 51741 51906
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 51300 51741 51906
Знос інвестиційної нерухомості 1017
Довгострокові біологічні активи 1020
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030
інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 56509 56409 54614
II. Оборотні активи
Запаси 1100 73 440 50
— виробничі запаси 1101 70 438 48
— незавершене виробництво 1102
— готова продукція 1103
— товари 1104 3 2 2
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 28 34 4
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 267 258 202
з бюджетом 1135
— у тому числі з податку на прибуток 1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 40 42 9
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 21 134 2
— готівка 1166
— рахунки в банках 1167 21 134 2
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
— в резервах довгострокових зобов’язань 1181
— в резервах збитків або резервах належних виплат 1182
— в резервах незароблених премій 1183
— в інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 429 908 267
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 56938 57317 54881
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 998 998 998
Капітал у дооцінках 1405 48016 47828
Додатковий капітал 1410 185 185 49223
— емісійний дохід 1411
— накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 150 150 150
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4503 4698 711
Неоплачений капітал 1425
Вилучений капітал 1430
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 53852 53859 51082
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
— довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
— благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530
— резерв довгострокових зобов’язань 1531
— резерв збитків або резерв належних виплат 1532
— резерв незароблених премій 1533
— інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 11 9 2
розрахунками з бюджетом 1620 495 637 136
— у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625 13 14 8
розрахунками з оплати праці 1630 56 53 21
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 1403 1842 391
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 32 27
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 1076 876 3241
Усього за розділом IІІ 1695 3086 3458 3799
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 56938 57317 54881

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
Примітки:
Звіт підготовлений у відповідності до принципів та вимог, встановлених МСФЗ та на основі єдиної облікової політики Товариства

Керівник Лисенко Лiна Миколаївна

Головний бухгалтер Пльонкіна Тетяна Валеріївна
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

коди
Дата (рік, місяць, число) 20 01 01
Підприємство АТ «Електроприладпостач» за ЄДРПОУ 01882108
найменування

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

За 2019 р.
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 14385 10213
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (7674) (5280)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:
прибуток 2090 6711 4933
збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
— зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
— зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 2 4
— дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
— дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 (1817) (1391)
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180 (4887) (3809)
— витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181
— витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 9
збиток 2195 (263)
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240 305
— дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270 (41)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 9 1
збиток 2295
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 7 1
збиток 2355
II. Сукупний дохід
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 7 1
III. Елементи операційних витрат
Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 6548 3845
Витрати на оплату праці 2505 1948 1822
Відрахування на соціальні заходи 2510 410 388
Амортизація 2515 586 597
Інші операційні витрати 2520 4886 3828
Разом 2550 14378 10480
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття Код рядка За звітній період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 3990197 3990197
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3990197 3990197
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки:
Звіт підготовлений у відповідності до принципів та вимог, встановлених МСФЗ та на основі єдиної облікової політики Товариства

Керівник Лисенко Лiна Миколаївна

Головний бухгалтер Пльонкіна Тетяна Валеріївна
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

коди
Дата (рік, місяць, число) 20 01 01
Підприємство АТ «Електроприладпостач» за ЄДРПОУ 01882108
найменування

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 р.
Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 13512 10106
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 4373 2588
Надходження від повернення авансів 3020 1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 6 13
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (1682) (402)
Праці 3105 (1570) (1448)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (409) (386)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (7069) (5290)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 (1948) (1399)
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 (5121) (3891)
Витрачання на оплату авансів 3135 (4363) (3471)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (2662) (1332)
Витрачання на оплату цільових внесків 3145
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155
Інші витрачання 3190 (24) (24)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 113 354
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків 3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255
необоротних активів 3260 (374)
Виплати за деривативами 3270
Витрачання на надання позик 3275
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280
Інші платежі 3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 (374)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355
Витрачання на сплату відсотків 3360
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375
Інші платежі 3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 113 (20)
Залишок коштів на початок року 3405 21 41
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 134 21

Примітки:
Звіт про рух грошових коштів формується за прямим методом, а Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом у складі фінансової звітності не подається

Керівник Лисенко Лiна Миколаївна

Головний бухгалтер Пльонкіна Тетяна Валеріївна
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

коди
Дата (рік, місяць, число) 20 01 01
Підприємство АТ «Електроприладпостач» за ЄДРПОУ 01882108
найменування

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2019 р.
Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів 3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
— збільшення (зменшення) запасів 3551
— збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
— збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
— зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
— зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
— зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560
— збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
— збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
— збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
— збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
— збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
— збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 X X
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Cплату відсотків 3360 X X
Cплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки:
У складі фінансової звітності не подається.

Керівник Лисенко Лiна Миколаївна

Головний бухгалтер Пльонкіна Тетяна Валеріївна
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

коди
Дата (рік, місяць, число) 20 01 01
Підприємство АТ «Електроприладпостач» за ЄДРПОУ 01882108
найменування

Звіт про власний капітал

За 2019 р.
Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 998 48016 185 150 4503 53852
Коригування:
Зміна облікової політики 4005 0
Виправлення помилок 4010 0
Інші зміни 4090 0
Скоригований залишок на початок року 4095 998 48016 185 150 4503 0 0 53852
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 7 7
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0
Накопичені курсові різниці 4113 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0
Інший сукупний дохід 4116 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 4200 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0
Інші зміни в капіталі 4290 (188) 188 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0
Разом змін у капіталі 4295 0 (188) 0 0 195 0 0 7
Залишок на кінець року 4300 998 47828 185 150 4698 0 0 53859

Примітки:
Звіт підготовлений у відповідності до принципів та вимог, встановлених МСФЗ та на основі єдиної облікової політики Товариства

Керівник Лисенко Лiна Миколаївна

Головний бухгалтер Пльонкіна Тетяна Валеріївна
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

Публічне акціонерне товариство
«Електроприладпостач»

ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Акціонерного товариства
«Електроприладпостач»
за 2019 рік станом на 31.12.2019 року,
складеної у відповідності до
Міжнародних стандартів фінансової звітності

Україна, м. Київ, 2020 р.

ПРИМІТКИ ДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
АТ » Електроприладпостач»
за 2019 рік станом на 31.12.2019 року, складеної у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)

Повний комплект фінансової звітності АТ » Електроприладпостач» (надалі за текстом — АТ) за 2019 рік, станом на 31.12.2019 року, складається з наступних компонентів:

1. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНС).
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД).
3. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ.
4. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ.
5. ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.

Фінансова звітність АТ » Електроприладпостач» підготовлена у відповідності до принципів та вимог, встановлених Міжнародними стандартами фінансової звітності.
Фінансова звітність АТ підготовлена за 2019 рік станом на 31.12.2019 року на основі єдиної облікової політики товариства.

Розділ І Представлення товариства

Інформація про Товариство

1.1. Акціонерне товариство » Електроприладпостач «.
1.2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01882108.
1.3. Юридична та фактична адреси: 03124 м. Київ, вул. Радищева, 3.
1.4. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.03.1994р., 25.05.2005р.; номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР №1 073 120 0000 004215. Дата видачі від 06.05.2014р.
1.5.Банківські реквізити: п/р UA323006140000026005001421001, в АТ » КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614.

Види діяльності за КВЕД згідно довідки комітету статистики України:
68.20 — Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
46.69 — Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням;
25.11 — Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
46.90 — Неспеціалізована оптова торгівля.
Середня кількість працівників в 2019 році 35 осіб.
Форма власності: приватна
Обіг цінних паперів проходив на вторинному неорганізованому ринку. Цінні папери не були включені до лістингу бірж.
Підприємство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об’єднань. Органом управління АТ є загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління та ревізійна комісія.

Відповідальні особи:
Голова правління — Лисенко Ліна Миколаївна.
Головний бухгалтер — Пльонкіна Тетяна Валеріївна.
Валюта представлення — українська гривня, одиниця виміру — тисяча гривень (тис. грн.).
Керівництво в своїх оцінках, представлених у фінансовій звітності АТ, керується очікуванням подальшої безперервної діяльності товариства.
Фінансова звітність АТ підготовлена (крім Звіту про рух грошових коштів) за методом нарахування, з врахуванням концепції співвідношення, як цього вимагають МСФЗ (МСФЗ 1).
На думку керівництва складений повний комплект фінансової звітності АТ достовірно представляє фінансовий стан, фінансові результати діяльності та рух грошових коштів АТ та відповідає МСФЗ в усіх суттєвих аспектах.

Розділ II Інформація про облікову політику

Основнi допущення — принцип нарахування та безперервностi.
Дана Облiкова полiтика розкриває основи, стандарти, правила й процедури облiку, якi застосовуються Товариством при веденнi облiку i складаннi фiнансової звiтностi. Вона встановлює принципи визнання та оцiнки об’єктiв облiку, визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi пiдприємства.
Керiвництво пiдприємства визначає i приймає полiтику таким чином, щоб у фiнансовiй звiтностi була представлена iнформацiя, що:
доречна для потреб користувачiв при прийняттi рiшень;
вiрогiдно представляє результати i фiнансовий стан пiдприємства;
вiдображає економiчний змiст подiй i операцiй, а не тiльки їхню юридичну форму.
У своїй дiяльностi пiдприємство будує прогнози та формує свої очiкування щодо майбутнiх подiй i умов, такі прогнози є облiковими оцiнками. Наприклад, застосування облiкової оцiнки має місце при визначенні:
величини резерву сумнiвних боргiв;
ступеня знецiнення запасiв;
справедливої вартостi фiнансових активiв i зобов’язань;
термiну корисного використання основних засобiв.
Пiдприємство переглядає облiковi оцiнки при змiнi обставин, на яких базувалися данi оцiнки, або при одержаннi нової iнформацiї.
Змiна облiкової оцiнки — це корегування балансової вартостi активу/ зобов’язання, або строку використання активу/погашення зобов’язання, що є результатом змiни очiкувань можливих майбутнiх вигiд або збиткiв, пов’язаних з таким активом/зобов’язанням. Перегляд оцiнки не пов’язаний з попереднiми перiодами i не є виправленням помилки.
Змiна оцiнки приймається до уваги при пiдготовцi фiнансової звiтностi, починаючи з того перiоду, коли вона була зроблена, i продовжує враховуватися при пiдготовцi фiнансової звiтностi в наступних перiодах.
Метою фiнансової звiтностi є надання такої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi i грошових потокiв пiдприємства, що була б корисна користувачам при прийняттi економiчних рiшень.

Обмеження при досягненнi доречностi та надiйностi інформації. Своєчаснiсть.
У випадку невиправданої затримки в поданнi iнформацiї можлива втрата її доречностi. Для своєчасного подання iнформацiї часто буває необхiдно звiтувати до з’ясування всiх аспектiв операцiї або iншої подiї господарської дiяльностi, тим самим знижуючи надiйнiсть iнформацiї що надається. I навпаки, якщо звiтнiсть затримана до з’ясування всiх аспектiв, iнформацiя може виявитися надзвичайно надiйною, але мало корисною для користувачiв, якi повиннi були приймати рiшення вчасно. У досягненнi балансу мiж доречнiстю й надiйнiстю, превалюючим мiркуванням є достатнiсть iнформацiї для ухвалення економiчного рiшення.

Баланс мiж вигодами та витратами. Спiввiдношення мiж вигодами та витратами — це принципове обмеження, а не якiсна характеристика. Вигоди вiд iнформацiї повиннi перевищувати витрати на її одержання.
Достовiрне та об’єктивне подання.
Фiнансова звiтнiсть повинна забезпечувати достовiрне та об’єктивне подання фiнансового становища, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi пiдприємства. Застосування основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об’єктивне складання фiнансової звiтностi.

Сфера застосування облiкової полiтики:
Дана облiкова полiтика розроблена з метою ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi вiдповiдно до МСБО / МСФЗ, а також податкової звiтностi на пiдставi облiкових даних.
Ведення бухгалтерського облiку покладається на бухгалтерiю та пiдлеглi їй пiдроздiли, пiд керiвництвом Головного бухгалтера. Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку та iнших нормативних актiв, що регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi.
Основний пiдхiд до переведення фiнансової звiтностi з П(С)БО на МСФЗ — це Трансформацiя Фiнансової звiтностi:
Перiодична трансформацiя на кожну звiтну дату;
Ведення облiку за П(С)БО.
Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється по єдиному робочому плану рахункiв, затверджуваному Головним бухгалтером. Для складання звiтностi вiдповiдно до податкового законодавства України пiдприємство використовує данi бухгалтерського облiку.
Ця облiкова полiтика є обов’язковою для застосування всiма особами, задiяними у формуваннi активiв та зобов’язань пiдприємства та здiйсненнi господарських операцiй, що впливають на фiнансовий стан пiдприємства, це:
— керiвництво пiдприємства;
— керiвники структурних пiдроздiлiв;
— працiвники служб i вiддiлiв, вiдповiдальних за своєчасну розробку, перегляд i доведення нормативно довiдкової iнформацiї до пiдроздiлiв-виконавцiв;
— працiвники всiх служб i пiдроздiлiв, вiдповiдальнi за своєчасне надання первинних документiв у бухгалтерiю;
— працiвники бухгалтерiї, вiдповiдальнi за своєчасне та якiсне здiйснення всiх облiкових процедур та складання всiх видiв звiтностi.

Порядок документообiгу на пiдприємствi:
Первиннi документи складаються працiвниками пiдроздiлу, вiдповiдального за здiйснення господарської операцiї безпосередньо в момент її здiйснення, якщо це неможливо — протягом двох днiв пiсля її закiнчення. Для облiку господарських операцiй первиннi документи здаються в бухгалтерiю не пiзнiше трьох днiв з моменту їхнього оформлення. При одержаннi послуг вiд стороннiх органiзацiй, по яким акт виконаних робiт (рахунок-фактура) надається за повний мiсяць (послуги зв’язку, електроенергія ) документи мають надаватися в бухгалтерiю не пiзнiше 7 числа мiсяця, наступного за звiтним.
Первиннi документи, форми яких не затвердженi нормативно-правовими актами, повиннi мiстити наступнi реквiзити:
-назва документа;
-дату й мiсце його складання (пiдписання);
-найменування пiдприємства (пiдприємств), вiд iменi якого (яким) складений документ;
-змiст, обсяг i одиницю вимiру господарської операцiї;
-посади осiб, вiдповiдальних за здiйснення господарської операцiї та правильнiсть її оформлення;
-особистi пiдписи, прiзвища та iнiцiали осiб, вiдповiдальних за здiйснення господарської операцiї та правильнiсть її оформлення.
Керiвники пiдроздiлiв i служб пiдприємства, що оформлюють первиннi документи повиннi забезпечувати дотримання порядку їхнього заповнення вiдповiдно до вимог Наказу про облікову політику. У випадку несвоєчасного складання первинних документiв, недостовiрного вiдображення в них даних, або оформлення з порушенням законодавства та нормативних вимог, вiдповiдальнiсть покладається на посадових осiб що склали (пiдписали) первинний документ.
Первиннi документи, складенi iноземною мовою надаються в бухгалтерiю з автентичним перекладом.

Облiковi аспекти:
Критерiї визнання елементiв фiнансової звiтностi:
Активи — ресурси, контрольованi пiдприємством у результатi подiй минулих перiодiв, вiд яких пiдприємство очiкує одержання економiчної вигоди в майбутньому.
Зобов’язання — заборгованiсть пiдприємства, що виникла в результатi подiй минулих перiодiв, урегулювання якої приведе до вiдтоку ресурсiв пiдприємства, що мiстять економiчну вигоду.
Капiтал — частка, що залишається в активах пiдприємства пiсля вирахування всiх її зобов’язань.
Дохiд — збiльшення економiчних вигiд протягом звiтного перiоду, у формi притоку (або збiльшення) активiв або зменшення зобов’язань, що приводить до збiльшення капiталу, не пов’язаному iз внесками власникiв.
Видатки — зменшення економiчних вигiд протягом звiтного перiоду, що вiдбувається у формi вiдтоку активiв або збiльшення зобов’язань, що ведуть до зменшення капiталу, не пов’язаного з його розподiлом мiж власниками (акцiонерами).
Визнанню у фiнансовiй звiтностi пiдлягають тi елементи, якi вiдповiдають вище наведеним визначенням, стоовно яких iснує ймовiрнiсть одержання або вiдтоку майбутнiх економiчних вигiд, пов’язаних з таким об’єктом, а також такий об’єкт має вартiсть або оцiнку, що може бути вiрогiдно визначена.
Станом на 31 грудня 2019 р. всi активи, якi перебувають у власностi пiдприємства, вважаються контрольованими та вiрогiдно оцiненими на пiдставi первiсної вартостi, зазначеної в первинних документах на момент їхнього визнання або на момент їхньої переоцiнки.
Вважаються активами тi об’єкти, якi не використовуються в основнiй дiяльностi, але вiд яких очiкується одержання економiчних вигiд у випадку їхньої реалiзацiї третiм особам.
З метою ведення облiку та складання фiнансової звiтностi, видiляють три види використовуваних валют:
1.Функцiональна валюта — валюта основного економiчного середовища, у якiй веде свою дiяльнiсть пiдприємство. Ця валюта значно впливає на визначення вартостi товарiв та послуг i може вiдрiзнятися вiд валюти контрактiв. Пiдприємство веде бухгалтерський облiк у функцiональнiй валютi.
2.Валюта подання — валюта, у якiй представляються данi у фiнансовiй звiтностi.
3.Валюта операцiї — валюта, у якiй здiйснюється операцiя.
Основними функцiональними валютами пiдприємства є:
Українськi гривнi (UAH);
Метою фiнансової звiтностi є подання iнформацiї про фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi, змiн у власному капiталi та руху грошових коштiв пiдприємства, корисної для широкого кола користувачiв при прийняттi економiчних рiшень. Фiнансова звiтнiсть також показує результати керування ресурсами, довiреними керiвництву пiдприємства. Для досягнення цiєї мети фiнансова звiтнiсть забезпечує iнформацiю про наступнi показники пiдприємства:
активи;
зобов’язання;
власний капiтал;
доходи та витрати, включаючи прибутки та збитки;
рух грошових коштiв.

Перекручування та помилки у фiнансовiй звiтностi:
Помилки, допущенi в попереднiх звiтних перiодах — це неповне або перекручене вiдображення даних у фiнансовiй звiтностi за попереднi звiтнi перiоди, що виникло в результатi некоректного використання або неповного вiдображення iнформацiї, що:
була доступна при пiдготовцi фiнансової звiтностi за той звiтний перiод;
очiкувалося, що буде отримана та прийнята до уваги при пiдготовцi фiнансової звiтностi.
До помилок вiдносяться:
арифметичнi помилки,
неправильне застосування Облiкової полiтики,
пропуск або неправильне трактування операцiй.
Помилки можуть виникнути при визнаннi, оцiнцi, поданнi або розкриттi елементiв фiнансової звiтностi.
При виявленнi несуттєвих помилок, що вiдносяться до попереднiх звiтних перiодiв, пiдприємство виправляє їх у перiодi виявлення шляхом вiднесення на фiнансовий результат поточного перiоду.
При виявленнi iстотних помилок попереднiх перiодiв пiдприємство виправляє їх шляхом вiднесення на фiнансовий результат попереднього перiоду.
Вартiсний критерiй iстотностi встановлюється на рiвнi 3% вiд балансової вартостi всiх активiв пiдприємства за станом на 31 грудня року, що передує поточному.
Пiдприємство представляє оборотнi i необоротнi активи i поточнi i довгостроковi зобов’язання як окремi роздiли в балансi.
Актив класифiкується як оборотний у тому випадку, коли вiн задовольняє кожному з наступних критерiїв:
його передбачається використовувати для цiлей продажу або споживання при звичайних умовах операцiйного циклу пiдприємства;
вiн призначений головним чином для цiлей продажу;
вiн являє собою кошти або еквiваленти коштiв, крiм випадкiв, коли його заборонено використовувати для господарської дiяльностi протягом, щонайменше, дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Всi iншi активи повиннi класифiкуються як необоротнi.
Забов’язання класифiкується як поточне, коли воно задовольняє кожному з наступних критерiїв:
» його передбачається погасити в рамках звичайного операцiйного циклу;
» воно пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати;
» або у пiдприємства немає безумовного права вiдкладати погашення вiдповiдного зобов’язання протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Всi iншi зобов’язання класифiкуються як довгостроковi.
Необоротнi активи.
Основнi засоби
Пiдприємство видiляє такі групи основних засобiв:
» група 3 — будинки, споруди, передавальні пристрої
» група 4 — машини й устаткування
» у тому числi:
» електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов’язанi з ними кошти зчитування або друку iнформацiї, пов’язанi з ними комп’ютернi програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, i/або програм, якi визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та кошти для їхнього пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (у тому числi стiльниковi), мiкрофони та рацiї, вартiсть яких перевищує 2500 гривень
» група 5 — транспортнi засоби
» група 6 — iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
» група 9 — iншi основнi засоби
» група 11 — малоцiннi (інші) необоротнi матерiальнi активи
Собiвартiсть об’єкта основних засобiв пiдлягає визнанню як актив тiльки в тому випадку, якщо:
iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство одержить пов’язанi з даним об’єктом майбутнi економiчнi вигоди;
собiвартiсть даного об’єкта може бути вiрогiдно оцiнена.
Об’єкт основних засобiв, що може бути визнаний як актив, пiдлягає оцiнцi за собiвартiстю.
Собiвартiсть об’єкта основних засобiв мiстить у собi:
покупну цiну за винятком торговельних знижок i повернень;
iмпортнi мита;
податки, що не вiдшкодовуються;
будь-якi прямi витрати, якi вiдносяться до доставки активу в мiсце його використання та приведенню в стан, що забезпечує його функцiонування вiдповiдно до намiрiв керiвництва пiдприємства;
Всi об’єкти основних засобiв, придбанi, отриманi або зробленi самостiйно, але не введенi в експлуатацiю, вiдображаються на рахунках капiтального будiвництва та придбання (виготовлення) основних засобiв. Пiсля фактичного введення в експлуатацiю об’єкти або їхнi компоненти, що входять до складу пускового комплексу, переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв. До введення в експлуатацiю об’єкти (компоненти) визнаються квалiфiкацiйними активами за умови, що перiод їхнього створення перевищує 365 днiв. У такому випадку до складу собiвартостi основних засобiв вiдповiдно до вимог П(С)БО включаються фiнансовi видатки, пов’язанi зi створенням такого квалiфiкацiйного активу.
Об’єкти основних засобiв, якi були придбанi (побудованi) з метою продажу, класифiкуються як товари для перепродажу й враховуються вiдповiдно до роздiлу Облiкової полiтики.
Наступнi витрати, що вiдносяться до об’єкта основних засобiв, що вже був визнаний, збiльшують його балансову вартiсть, якщо передбачається одержання майбутнiх економiчних вигiд, що перевищують спочатку розрахованi нормативнi показники iснуючого об’єкта основних засобiв.
Пiдприємство роздiляє витрати, пов’язанi з основними засобами, на наступнi види:
» утримування та техобслуговування;
» поточний ремонт;
» капiтальний ремонт;
» модернiзацiя.
Утримування та техобслуговування
Видатки на утримання та техобслуговування основних засобiв пов’язанi з пiдтримкою об’єкта в справному працездатному станi i не зачiпають процедури ремонту, вiдновлення та замiни. Данi витрати не капiталiзуються й визнаються як видатки перiоду.
Поточний ремонт
Поточний ремонт є основним видом ремонту, спрямованим на пiдтримку працездатностi об’єктiв основних засобiв. Поточний ремонт виконується для забезпечення або вiдновлення працездатностi об’єкта основних засобiв i полягає в замiнi або вiдновленнi окремих його частин. Поточний ремонт здатний забезпечити безвiдмовну роботу об’єкта основних засобiв протягом усього мiжремонтного перiоду i дозволяє тривалий час не прибiгати до дорогого капiтального ремонту.
Витрати на поточний ремонт основних засобiв включають, в основному, витрати працi та вартiсть видаткових матерiалiв, але можуть також включати й вартiсть невеликих частин (компонентiв). Витрати, понесенi в ходi таких ремонтiв, вiдносяться на видатки перiоду в мiру їхнього виникнення. Пiдприємство не визнає в складi балансової вартостi об’єктiв основних засобiв витрати на їхнiй поточний ремонт.
Капiтальний ремонт
Капiтальний ремонт — це ремонт устаткування iз заздалегiдь установленим мiжремонтним перiодом, при якому, як правило, проводиться повне розбирання агрегату, замiна й вiдновлення всiх зношених деталей, вузлiв та iнших елементiв конструкцiї, складання, вивiрка, регулювання та випробування устаткування вхолосту i пiд навантаженням.
До складу робiт з капiтального ремонту можуть входити роботи з модернiзацiї.
Модернiзацiя
Модернiзацiя об’єкта основних засобiв приводять до:
Пiдвищенню продуктивностi об’єкта основних засобiв;
Збiльшенню строку корисного використання такого активу (у порiвняннi iз строком, певним при первiсному визнаннi такого об’єкта);
Скороченню видаткiв на утримання, технiчне обслуговування та ремонт такого активу;
Доведенню характеристик об’єкта основних засобiв до рiвня, установленого вимогами чинного законодавства.
Амортизацiя основних засобiв
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, встановленими технiчним персоналом пiдприємства.
Використання прямолiнiйного методу припускає, що економiчнi вигоди вiд використання основних засобiв розподiляються рiвномiрно в кожний перiод нарахування амортизацiї.
Нарахування амортизацiї на придбаний актив починається з наступного мiсяця з моменту введення активу в експлуатацiю.
Амортизація основних засобів нараховується з метою списання вартості відповідного активу протягом строку корисного використання і розраховується з використанням прямолінійного методу у діапазоні від 2 до 50 років.
Амортизація основних засобів, нараховується із застосуванням прямолінійного методу.
Строки корисної експлуатації або норми амортизації, що застосовуються установлюється виходячи із судження.
Групи основних засобів Строки корисного використання
Будівлі 10 — 70 років
Обладнання 2 — 10 років
Транспортні засоби 5 — 10 років
Інструменти, прибори, меблі та інші основні засоби 1 — 10 років

Дата початку та закінчення амортизації: амортизація об’єкта починається з місяця, який настає за місяцем уведення об’єкта в експлуатацію. Амортизація об’єкта припиняється у місяці, який настає за місяцем вибуття об’єкта або переміщення на рахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»
На об’єкти, що вiдносяться до малоцiнних необоротних активiв , нараховується амортизацiя в розмiрi 100% у момент їхнього введення в експлуатацiю.
Пiдприємство припиняє визнання балансової вартостi об’єкта основних засобiв:
по вибуттi;
коли вiд його експлуатацiї або вибуття не очiкується яких-небудь майбутнiх економiчних вигiд.

Нематерiальнi активи
Для цiлей формування фiнансової звiтностi видiляються наступнi групи нематерiальних активiв:
програмнi продукти для ПЕВМ.
Об’єкт може бути визнаний як нематерiальний актив у випадку, якщо такий об’єкт вiдповiдає:
визначенню нематерiального активу;
наступним критерiям визнання:
-iснує ймовiрнiсть того, що Пiдприємство одержить пов’язанi з даним активом майбутнi економiчнi вигоди; i
-собiвартiсть даного активу може бути вiрогiдно оцiнена.
Нематерiальний актив спочатку оцiнюється за собiвартiстю придбання. Всi нематерiальнi активи, придбанi, отриманi або створенi, але не введенi в експлуатацiю, вiдображаються на рахунку капiтальних iнвестицiй у придбання (створення) нематерiальних активiв. Пiсля початку їхнього фактичного використання нематерiальнi активи вiдображаються на рахунку нематерiальних активiв.
Собiвартiсть нематерiального активу при його покупцi включає:
» покупну цiну, за винятком торговельних знижок;
» iмпортнi мита;
» податки, що не вiдшкодовуються;
» витрати на винагороди працiвникам, що виникають безпосередньо у зв’язку iз приведенням активу в його робочий стан;
» витрати на оплату професiйних послуг, що виникають безпосередньо у зв’язку iз приведенням активу в його робочий стан;
» витрати на перевiрку належної роботи активу.
У випадку, коли нематерiальнi активи придбанi в обмiн на негрошовi активи, або на комбiнацiю грошових i негрошових активiв, їхня собiвартiсть оцiнюється по справедливiй вартостi, за винятком випадкiв, коли операцiя обмiну не має комерцiйного втримування, або справедлива вартiсть i отриманого, i переданого активу не пiддається достовiрнiй оцiнцi. Якщо придбаний актив не можна оцiнити по справедливiй вартостi, його собiвартiсть визначається по балансовiй вартостi переданого активу.
Для амортизацiї нематерiальних активiв використовується метод прямолiнiйного нарахування протягом строку їхньої корисної служби. Амортизацiйнi вiдрахування за кожний перiод визнаються видатком, крiм випадкiв, коли вони повиннi включатися в балансову вартiсть iншого активу. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiального активу з обмеженим термiном корисної служби приймається рiвної нулю.
Нематерiальний актив з необмеженим термiном корисної служби не пiдлягає амортизацiї. На дату звiтностi такий актив пiдлягає оцiнцi на предмет знецiнювання (зменшення корисностi). Нематеріальний актив списується при продажу або коли від його майбутнього використання чи вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу, включається до звіту про сукупні доходи та витрати в момент списання.
Визнання запасiв
Запаси визнаються пiдприємством, якщо вони належать йому i:
iснує велика ймовiрнiсть одержання економiчної вигоди вiд їхнього використання в майбутньому;
їхня вартiсть може бути вiрогiдно оцiнена.
Пiдставою для включення (списання) матерiальних цiнностей в (з) склад (у) запасiв є передача ризикiв i вигiд, пов’язаних з володiнням запасами.
Поточне мiсцезнаходження запасiв на дату складання звiтностi не є визначальним чинником для пiдприємства при визнаннi запасiв i вiднесеннi їх до активiв. Пiдприємство визнає активами придбанi запаси на пiдставi переходу майнових ризикiв, навiть якщо такi запаси фiзично не доставляються на пiдприємство.
Запаси в обов’язковому порядку повиннi оцiнюватися за собiвартiстю. На дату звiтностi запаси пiдлягають уцiнцi до чистої вартостi реалiзацiї, якщо така вартiсть на 50% менше собiвартостi, або якщо запаси не використовувалися бiльше 5 рокiв.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi для того, щоб доставити запаси до мiсця їхнього справжнього знаходження й стану.
У собiвартiсть придбання запасiв включаються наступнi витрати:
суми, якi оплачуються вiдповiдно до договору постачальниковi, за винятком непрямих податкiв;
суми мит при ввозi;
суми непрямих податкiв у зв’язку iз придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству;
транспортно-заготiвельнi витрати — витрати на заготiвлю запасiв, оплата тарифiв (фрахту) за вантажно-розвантажувальнi роботи та транспортування запасiв всiма видами транспорту до мiсця їхнього використання, включаючи витрати на страхування ризикiв транспортування запасiв;
iншi витрати, якi безпосередньо пов’язанi iз придбанням запасiв i приведенням їх до стану, придатному для використання в запланованих цiлях.
Торговельнi й iншi знижки вiднiмаються при визначеннi собiвартостi придбаних запасiв.
Витрати, якi не включаються у вартiсть запасiв i вiдносяться на видатки в перiодi їхнього виникнення:
витрати на складування запасiв, якщо тiльки це не передбачено технологiчним процесом виробництва продукцiї;
адмiнiстративнi витрати i видатки на збут;
витрати по кредитах (вiдсотки), отриманим для придбання запасiв.
Велика частина запасів представлена витратними запасними частинами і матеріалами, що використовуються для обслуговування та ремонту основних засобів. Запаси відображаються за найменшою із двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Собівартість розраховується з використанням методу ідентифікованої вартості.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть — це договiрнi вимоги, пред’явленi покупцям i iншим особам на одержання коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (одержання очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, що не може бути класифiкована як поточна).
Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торговельна дебiторська заборгованiсть (що виникає за реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари й послуги) i неторгова (iнша) дебiторська заборгованiсть.
Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється по справедливiй вартостi переданих активiв.
У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображається по чистiй вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарiв i безнадiйної заборгованостi.
Для вiдображення сумнiвної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi
створюється резерв сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв нараховується виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв. Критерiями вiднесення дебiторської заборгованостi до сумнiвної:
— строк позовної давностi по заборгованостi минає ранiше, нiж через 12 мiсяцiв зi звiтної дати;
— пiдприємство — боржник вiдсутнiй за адресою, зазначеному в документах;
— пiдприємство-боржник оголошений банкрутом.
Дебiторська заборгованiсть боржника, виключеного з ЄДРПОУ, визнається безнадiйною i пiдлягає списанню.
Кошти i їхнi еквiваленти
Кошти пiдприємства включають кошти в банках, готiвка коштiв в касах, грошовi документи i еквiваленти коштiв, не обмеженi у використаннi.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складається в нацiональнiй валютi України (гривнi).
Господарськi операцiї в iноземнiй валютi в 2018 р. не проводились.
Зобов’язання i резерви
Зобов’язання визнаються пiдприємством, якщо їхня оцiнка може бути вiрогiдно визначена й iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок їхнього погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнанi зобов’язання не пiдлягають погашенню, то їхнi суми включаються до складу доходiв звiтного перiоду.
На пiдприємствi нараховується резерв майбутнiх витрат на оплату вiдпусток працiвникам. Резерви на гарантiйне обслуговування, на виплату щорiчної винагороди за вислугу рокiв й iнше не створювалися.
Визнання доходiв i видаткiв
Доходи пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а сума доходу може бути вiрогiдно визначена.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається, тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане).
Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї готової продукцiї вiдповiдно до полiтики пiдприємства не передбачено.
При наданнi пiдприємством послуг i виконанню робiт, обумовлених контрактом, протягом погодженого часу, дохiд визнається в тому звiтному перiодi, у якому наданi послуги, i розраховуються на основi вартостi контракту або виконаного етапу. Документальним пiдтвердженням прийняття Замовником результатiв виконаних пiдприємством робiт i наданих послуг є пiдписаний обома сторонами акт.
Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн відноситься, виходячи iз принципу нарахування.
Дохiд вiд дивiдендiв зiзнається, коли виникає право акцiонерiв на одержання платежу.
Видатки по податку на прибуток
Витрати по податку на прибуток, вiдображенi у звiтi про фiнансовi результати, складаються iз поточного податку на прибуток.
Керівництво АТ «Електроприладпостач» в 2015р. скористалося правом, наданим відповідно до абзацу 8 п. 134.1.1 п.134.1 ст.134 ПКУ, згідно з яким для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), та прийняло рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років). Від’ємне значення об’єкта оподаткування минулих податкових років відсутнє.
База оподаткування податком на прибуток, розрахована за правилами бухгалтерського обліку, дорівнює об’єкту оподаткування , визначеному за правилами ПКУ. У зв’язку з цим тимчасові різниці не виникають.
Власний капiтал
Статутний капiтал, сформований за рахунок вартості майна, отриманого пiдприємством у результатi приватизацiї. Порядок розподiлу накопиченого прибутку встановлюється Зборами акцiонерiв.
Зміни до статутного капіталу та його структури не вносились.
Додатковий капітал станом на 31.12.2019 р. представлений окремо як капітал у дооцінках 47828 тис. грн. та додатковий капітал 185 тис. грн. Капітал у дооцінках зменшився за рахунок зарахування до нерозподіленого прибутку сум попередніх дооцінок (індексацій) об’єктів основних засобів пропорційно нарахованій амортизації на 188 тис. грн.
Інший додатковий капітал представлений фондом розвитку виробництва, протягом року змін не зазнав.
Фiнансова звiтнiсть, що надається, грунтується на принципах i способах розкриття iнформацii, якi регулюються Мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi.
Основнi допущення — принцип нарахування та безперервностi.
Основнi засоби вiдображаються за iсторичною або умовною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. На дату переходу до МСФЗ товариство використала справедливу вартiсть в якостi умовноi вартостi. З цiєю метою керiвництво використало оцiнки, зробленi незалежними квалiфiкованими професiйними оцiнювачами для визначення справедливоi вартостi об’єктiв основних засобiв станом на дату переходу до МСФЗ. При цьому справедлива вартiсть визначалась як сума, на яку актив можна було б обмiняти в операцiях мiж добре обiзнаними, незалежними одна вiд одноi сторонами, якi бажають здiйснити таку операцiю. Справедлива вартiсть активiв, для яких iснує ринок, визначалась за iхньою ринковою вартiстю. Якщо для об’єкта основних засобiв, через його спецiальне призначення, не iснувало ринкових iндикаторiв справедливої вартостi, i даний об’єкт рiдко є предметом продажу, за виключенням випадкiв продажу як частини дiючого господарського об’єкта, для оцiнки справедливої вартостi використовувався дохiдний метод амортизованої вартостi замiщення.
Вiдповiдно МСБО 38 , критерiєм признання нематерiального активу є:
» iдентифiкованiсть;
» контроль (АТ отримає дохiд, а не третi особи);
» принесе в майбутньому економiчнi вигоди чи зменшення витрат.
Сума, яка пiдлягає амортизацiї, становить первiсну вартiсть або умовну вартiсть об’єкта основних засобiв, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу — це очiкувана сума, яку одержали б на даний момент вiд реалiзацiї об’єкта основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того вiку та стану, у якому, як можна очiкувати, вiн буде перебувати наприкiнцi строку свого корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв нараховується з метою списання вартостi вiдповiдного активу протягом строку корисного використання i розраховується з використанням прямолiнiйного методу у дiапазонi вiд 2 до 50 рокiв.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов’язанi з будiвництвом основних засобiв, включаючи вiдповiдний розподiл накладних витрат, понесених безпосередньо пiд час будiвництва. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у мiсцi та станi, який забезпечує їхню експлуатацiю вiдповiдно до намiрiв керiвництва.
Нематерiальнi активи в момент придбання оцiнюються по первiснiй вартостi. Їх облiк ведеться по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнювання. Амортизацiя нематерiальних активiв розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються та перевiряються на предмет знецiнювання на кожну звiтну дату.
Необоротнi активи та групи вибуття для продажу облiковуються по найменшiй вартостi — балансовiй вартостi або справедливiй за вирахуванням витрат на продаж. Такi активи не пiдлягають амортизацiї, повиннi бути доступними до негайного продажу та їх продаж повинен бути високо вiрогiдним. Дiяльнiсть, що припиняється — це компонент пiдприємства, який або вибув, або класифiкується, як < призначений для продажу> та уявляє собою або окрему лiнiю бiзнесу, або географiчний сегмент, або дочiрнє пiдприємство, придбане виключно з цiллю перепродажу.
Вiдповiдно до МСБО 2, до запасiв вiдносяться активи, якi вiдповiдають таким критерiям:
перебувають у процесi виробництва продукцiї (послуг) iз метою продажу (готова продукцiя, напiвфабрикати, незавершене виробництво);
утримуються для продажу за умов звичайної господарської дiяльностi (товари);
принесуть в майбутньому економiчнi вигоди;
будуть використані для господарської дiяльностi протягом 1 року;
можуть бути оцiнені;
Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв включає витрати на сировину, прямi витрати на оплату працi та вiдповiднi накладнi витрати, понесенi до доведення запасiв до їхнього теперiшнього мiсця розташування та стану. При перемiщеннi запасiв з базових складiв в пiдроздiли та при продажу запасiв застосовувався метод iдентифiкованої вартостi оцiнки вiдповiдної одиницi запасiв. При передачi запасiв у виробництво їхня оцiнка здiйснюється з використанням методу середньозваженої вартостi. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається виходячи з розрахункової цiни продажу, за вирахуванням всiх очiкуваних витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
Фiнансовi активи представленi дебiторською заборгованiстю та грошовими коштами. Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлi фiнансових активiв i визначається на момент первiсного визнання.
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть з фiксованими платежами або платежами, якi можна визначити, яка не має котирування на активному ринку, класифiкується як дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть відображається за чистою реалізаційною вартістю.
Короткострокова дебiторська заборгованiсть, на яку не нараховуються вiдсотки, вiдображається за номiнальною вартiстю.
Вiдповiднi резерви на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi визнаються у складi прибутку або збитку, коли iснують об’єктивнi свiдчення того, що актив знецiнився.
Акцiонерний капiтал визнається за iсторичною вартiстю, скоригованою на вплив вiд застосування МСФО 29 для внескiв, зроблених до 31 грудня 2000 року. Вплив вiд застосування МСФО 29 вiдображається в Балансi в складi капiталу від дооцінок.
Резерви визнаються, коли пiдприємство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання внаслiдок минулої подii, i при цьому iснує ймовiрнiсть, що воно буде змушене погасити дане зобов’язання i можна зробити достовiрну оцiнку зобов’язання. I вiдповiдно МСБО 37 «Забезпечення, непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи» створенi непередбаченi зобов’язання вiдображаються у роздiлi II пасиву балансу»3абезпечення наступних витрат i платежiв» по статтi «Iншi забезпечення». До них вiдносять нарахованi у звiтному перiодi майбутнi витрати та платежi (податки, гарантiйнi зобов’язання, резервнi вiдрахування на сплату майбутнiх вiдпусток працiвникiв тощо), величина яких на дату складання балансу визначається шляхом попереднiх оцiнок, а також суми цiльового фiнансування, витрати за якими на дату балансу також є розрахунковими.
Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, окрiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди,є незначною.
Дохiд АТ — це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає у ходi звичайної дiяльностi суб’єкта господарювання, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв власного капiталу (згiдно з МСБО 18).
Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої в оплату або очiкуваної до отримання.
Доходи вiд реалiзацiї зменшуються на очiкувану суму повернутих клiєнтам товарiв та готової продукцiї.
Доходи вiд реалiзацiї визнаються за умови виконання всiх наведених нище умов:
— Пiдприємство передало покупцю усi iстотнi ризики та вигоди.
— Пiдприємство бiльше не бере участi в управлiннi та не здiйснює контроль за реалiзованими товарами, готовою продукцiєю.
— Сума доходiв може бути достовiрно визначена.
— Iснує вiрогiднiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, будуть отриманi пiдприємством.
— Понесенi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
При визначеннi доходу використовується метод нарахування. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. В фiнансовiй звiтностi для вiдображення витрат використовується модель по функцiям затрат.
Згiдно МСФЗ 36 » Знецiнення активiв» облiк знецiнення активiв буде базуватися на принципi обачностi, дотримання якого, зокрема, не допускає завищення їх (активiв) оцiнки. Пiд знецiненням мається на увазi зниження корисностi активiв, яке виражається у перевищеннi їх балансовою вартiстю над вiдшкодовуваною сумою (§8 IAS 36). Тестування активiв на знецiнення, АТ проводитиме на основi вже виявлених ознак знецiнення окремих об’єктiв або генеруючих одиниць.
Ознаки знецiнення активiв (зовнiшнi):
-Значне зниження ринкової вартостi активу;
-Значнi змiни в технологiчному процесi;
-Значне зростання вiдсоткових ставок, якi впливають на рентабельнiсть активiв ПАТ;
-Реструктуризацiя чи припинення деяких видiв дiяльностi;
-Значне зниження грошових надходжень, очiкуваних у процесi експлуатацiї активу.
Моральний та фiзичний знос, що впливає на актив.
Ознак знецінення, для тестування активів на знецінення, протягом року в Товаристві не було.
Податкові та юридичні питання
Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здійснення операцій, продовжує розвиватися як наслідок переходу до ринкової економіки. Положення законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, регіональних і центральних органів державної влади та інших урядових інститутів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання не співпадають. Керівництво вважає, що діяльність Товариства здійснювалась відповідно до законодавства, і всі передбачені законодавством податки були нараховані або сплачені.
Захворювання
За період, що підлягав перевірці, на Товаристві не зафіксовані випадки виробничого травматизму чи професійного захворювання, що є позитивним фактором. Відповідно, виплат сум компенсацій втрат від нещасних випадків на виробництві та від професійних захворювань протягом періоду — не було.
Оподаткування
Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Підприємства, можливо, що Підприємство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи, пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви від знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Підприємство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
Економічне середовище
Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення.
Цілі та політика управління фінансовими ризиками.
Основні фінансові інструменти підприємства включають торгову кредиторську заборгованість, кредити, оперативну оренду. Основною ціллю даних фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій Підприємства. Також Підприємство має інші фінансові інструменти, такі як торгова дебіторська заборгованість, грошові кошти.
Основні ризики включають кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик.
Політика управління ризиками включає наступне:
Кредитний ризик. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередніх оплат. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, пов’язаного з іншими фінансовими інструментами, які включають фінансові інвестиції, доступні для продажу, та фінансові інвестиції до погашення, ризик пов’язаний з можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту.
В області управління капіталом керівництво Товариства ставить своєю метою гарантувати Товариству можливість ведення безперервної діяльності для забезпечення доходів акціонерам та вигід іншим зацікавленим сторонам, а також підтримка оптимальної структури капіталу з метою зниження витрат на його залучення .
Для підтримки структури капіталу та його коригування Товариство може коригувати суму дивідендів, які сплачуються акціонерам, провести повернення капіталу акціонерам, випустити нові акції чи продати активи для зниження заборгованості.

Розділ III. Основні бухгалтерські судження , оцінки та припущення

Підготовка фінансової звітності Товариства вимагає від її керівництва на кожну звітну дату винесення суджень, визначення оціночних значень і припущень, які впливають на суми виручки, витрат, активів і зобов’язань, що зазначаються у звітності, а також на розкриття інформації про умовні зобов’язання. Однак невизначеність стосовно цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які можуть вимагати у майбутньому суттєвих коригувань балансової вартості активу або зобов’язання, стосовно яких робляться такі припущення та оцінки.

Запаси. Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. В Балансі (Звіті про фінансовий стан) запаси відображаються за найменшою із двох величин: первісною вартістю або вартістю реалізації. Зменшення вартості запасів (уцінки) відображаються з одночасним визнаннями збитків. Вартість рекламних запасів відноситься на витрати в момент придбання. Собівартість одиниць запасів визначається шляхом використання конкретної ідентифікації їх індивідуальної собівартості.

Винагороди працівникам. Зарплата, внески до Державного пенсійного фонду і фонди соціального страхування відносно співробітників товариства, щорічні відпускні і лікарняні, преміальні нараховуються в тому періоді, в якому відповідні послуги надаються працівниками товариства.

Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базі оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства. База оподаткування податком на прибуток, розрахована за правилами бухгалтерського обліку, дорівнює об’єкту оподаткування, визначеному за правилами ПКУ.

Розділ IV. Нові МСБО і МСФЗ та правки до них

МСБО і МСФЗ та правки до них, що можуть бути застосовані достроково у фінансовій звітності за 2019р.

Стандарти та правки до них Основні вимоги Ефективна дата Довгострокове застосування Застосування у фінансовій звітності за рік,що закінчився 31.12.2016р. Вплив поправок
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка від контактів з клієнтами» Введено пятиступеневу модель визнання виручки. Величина виручки визначається у сумі очікуваної оплати за переданий товар або надану послугу ( а не за справедливою вартістю відшкодування). 01.01.2018р. Так Не застосовуються Поправка прийнята до уваги, але не впливає на фінансову звітність 2019 р.
МСФз (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» Нова класифікація та вимоги до оцінки фінансових активів та зобов’язань, поліпшення модель обліку операцій хеджування, нова модель знецінення фінансових інструментів на основі очікуваних збитків 01.01.2018р. Так Не застосовуються Поправка прийнята до уваги, але не впливає на фінансову звітність 2019 р.

Розділ V. Розкриття фінансової інформації

5.1. Розкриття даних у фінансовій звітності
Примітка № 1

АТ визнає в Звіті про фінансовий стан (балансі) нематеріальні активи, які є немонетарними активами, що не мають фізичного втілення за умови, що їх можна ідентифікувати, контролювати, отримати майбутні економічні вигоди від використання та надійно оцінити вартість. Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації (МСФО 38).
Первинна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2019 р., складала 24 тис. грн. Накопичена амортизація нематеріальних активів станом на 31.12.2019 р. складає 23 тис. грн.
Амортизація нараховувалася прямолінійним методом. Надходження підтвердженні первинними документами на придбання та оцінені за вартістю придбання.

Розшифровка інформації щодо нематеріальних активів

Станом на 31.12.2019 Тис. грн.
СТАТТІ 2019 рік
Первісна вартість на початок року 24,0
Накопичена амортизація (23,0)
Балансова вартість нематеріальних активів 1,0

Примітка № 2

Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу (МСФО 16).
До складу основних засобів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких перевищує 6000 грн., відповідно Наказу «Про облікову політику» №4 від 05.01.2015р.
Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом очікуваного строку використання об’єкту основних засобів.
До складу малоцінних необоротних активів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких менша 6000 грн.
Нарахування зносу за такими необоротними активами здійснюється у розмірі 100% у першому місяці їх використання.
До складу інших необоротних матеріальних активів товариством віднесено вартість ремонту орендованого автомобіля 86 тис. грн.
Нарахування зносу за іншими необоротними активами здійснюється прямолінйм методом згідно з нормами, прийнятими для групи основних засобів «Транспортні засоби».
Згідно облікової політики та відповідно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод обліку основних засобів: модель собівартості за п. 30 «Після визнання активом, об’єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності».
Первинна вартість основних засобів, на балансі станом на 31.12.2019 р., складає 14490 тис. грн. Знос станом на 31.12.2019 р. складає 9823 тис. грн., залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. становить 4667 тис. грн.

Розшифровка інформації щодо основних засобів
Станом на 31.12.2019 Тис. грн.
СТАТТІ 2019 рік
Первісна вартість на початок року 14452
Придбання основних засобів 44
Вибуття основних засобів («-«вибуття) 0
Придбання основних засобів (поліпшення) 441
Вартість основних засобів на кінець року : 14490
Будинки та споруди 12740
Машини та обладнання 1272
Транспортні засоби 0
Інші основні засоби 478

Амортизація нараховується прямолінійним методом. Термін амортизації 2-3-5-20-50 років в залежності від технічної характеристики основного засобу. Амортизація нараховується з місяця, що слідує за місяцем вводу в експлуатацію об’єкта основних засобів.
Основні засоби, повністю амортизовані, що не відповідають вимогам МСФО 16, обліковуються на рахунку 10 за первісною вартістю. Надходження підтвердженні первинними документами на придбання та оцінені за вартістю придбання.

Примітка 3

Оцінка Інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2019 р. відповідно МСФЗ переоцінена та відображена в обліку по справедливій вартості.
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості — 51741 тис.грн.
Інвестиційною нерухомістю визнаються будівлі, які розташовуються на землі, утримуються переважно з метою отримання орендних платежів. Інвестиційна нерухомість відображаються в балансі за справедливою вартістю. Амортизація не нараховується.

Примітка 4

Оцінка товарно-матеріальних цінностей відбувається, виходячи з первинних документів, за цінами та в кількості, зазначених в них, та при трансформації звітності згідно з обліковою політикою Товариства та відповідно до вимог п.9 та 10 МСБО 2.
Протягом року в Товаристві для оцінки вибуття запасів використовували метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, який залишався незмінним протягом року. До складу малоцінних необоротних активів включалися активи вартістю до 6000 грн.
Інвентаризація запасів проведена перед складанням річного балансу.
Облік товарно-матеріальних цінностей вівся на активному балансовому рахунку 20 «Виробничі запаси».
Станом на 31.12.2019 р. на балансі Товариства обліковується :
Тис. грн.
Виробничі запаси: 438
Сировина й матеріали 13
Паливо 34.3
Будівельні матеріали 379.4
Запасні частини 11.3
Малоцінні та швидкозношувані предмети 0
Товари 2

Примітка 5

Визнання, класифікацію та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості компанія здійснює відповідно до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття», МСБО 1 «Подання фінансових звітів» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги станом на 31.12.2019 р. складає 34 тис.грн. (керівництвом, на підставі аналізу дебіторської заборгованості станом на 31.12.2019 р., визнано недоцільним створення резерву сумнівних боргів) .
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами — 258 тис.грн.
Облік касових операцій ведеться згідно з «Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою НБУ від 29.12.2017 р. № 148. Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог чинного законодавства. Усі операції підтверджені виписками банку з додатками до них в хронологічному порядку.
Станом на 31.12.2019 року залишок грошових коштів в національній валюті становить 134 тис. грн.

Примітка 6

В 1949 р. створено підприємство «Електрозбут», в 1994р. перейменоване в «Київелез». В 1996р. перетворене в результаті приватизації в ВАТ «Електроприладпостач».
31.08.2010 р. ВАТ «Електроприладпостач» перейменовано в ПАТ «Електроприладпостач». 29.05.2019 р. ПАТ «Електроприладпостач» перейменовано в АТ «Електроприладпостач».
Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку в результатi здiйснення господарської дiяльностi, задоволення соцiально-економiчних потреб акцiонерiв Товариства та його працiвникiв. Злиття, подiлу, приєднання, видiлу протягом року не вiдбувалось.
Згідно Статуту Товариства затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів протокол №1/2011 від 26.04.2011р. та зареєстрованим Соломянською районною в місті Києві державною адміністрацією 29.04.2011р. за №1 073 105 0013 004215 Статутний капітал становить 997 549,25 грн.
Статутний капітал сформовано у повному обсязі з дотримання вимог: Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства (Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.02.2007 N 387 ) та Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств ( Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 1998 року N 221 із змінами і доповненнями). В звітному періоді до Установчих документів зміни не вносилися. Станом на 01.01.2017 року Статутний капітал становить 997 549,25 грн. Кількість акцій, випущених емітентом: 3990197 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн кожна.
Свідоцтво, видане Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi, про реєстрацію випуску акцій №478/10/1/10; дата реєстрації 08.10.2010р..
Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN): UA 4000141097.
Облік Статутного капіталу ведеться підприємством на балансовому рахунку 40 «Статутний капітал». Залишки по цьому рахунку відповідають даним ГК та Статутному капіталу, зафіксованому в Установчих документах.
Акції оцінені по засновницькій вартості. Частка держави в Статутному капіталі ПАТ відсутня.
Структура власного капіталу:
— Зареєстрований капіталу в розмірі 998 тис. грн.;
— Капітал у дооцінках — 47 828 тис.грн.;
— Додатковий капітал — 185 тис.грн.;
— Резервний капітал — 150 тис.грн.
— Нерозподілений прибуток в розмірі 4698 тис.грн.

Примітка 7

Облік і визнання зобов’язань та резервів Товариством здійснюється відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».
Зобов’язання компанії класифікуються на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).
Поточні зобов’язання станом на 31.12.2019 р. складають 3458 тис. грн., в тому числі: кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 9 тис.грн., кредиторська заборгованість перед бюджетом 637 тис. грн., заборгованість зі страхування 14 тис.грн., поточна заборгованість з оплати праці 53 тис. грн., заборгованість перед учасниками відсутня. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами — 1842 тис. грн. Поточні забезпечення ( резерв на виплати відпусток та резерв на відрахування на ЄСВ) — 27 тис. грн. Інші поточні зобов’язання 876 тис.грн.
Витрати з податку на прибуток не відображаються у фінансовій звітності компанії відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток». Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.

Тис. грн.
Поточні зобов’язання за: 2019 рік
Примітки
короткострокові кредити банків —
товари, роботи, послуги 9
розрахунками з бюджетом 637 Поточна
розрахунками зі страхування 14 Поточна
з оплати праці 53 Поточна
кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1842 Поточна
Поточні забезпечення 27 Резерв відпусток
розрахунками з учасниками —
Інші поточні зобов’язання 876
РАЗОМ: 3458

В Товаристві зроблено розрахунок резерву відрахування на сплату майбутніх відпусток, що відповідає МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи».

Примітка 8

Фінансовий результат.
Основною дiяльнiстю АТ є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна i надання рiзноманiтних послуг.
Чистий дохід від реалізації за 2019 рік складає 14385 тис. грн. Розподіл доходу за складом:
— дохід від оренди — 14380 тис. грн, що становить 99,9 % від чистого доходу;
— дохід від реалізації робіт, послуг, товарів — 5 тис. грн, що становить 0,1% від чистого доходу.
Інший операційний дохід складає 2 тис. грн. — дохід від реалізації інших активів.
Інші операційні витрати складають 4887 тис. грн., з яких 4769 тис. грн. — місцеві податки (податок на нерухоме майно, плата за землю).
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про фінансові результати. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов’язань, що приводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.
Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного законодавства України.
За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у «Звіті про фінансові результати» відображається в момент надходження активу або погашення зобов’язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства.
За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у «Звіті про фінансові результати» в момент вибуття активу або збільшення зобов’язання.
Звіт складено за призначенням витрат.

Примітка 9
Відомості про рух грошових коштів
Звіт грошових коштів за 2019 рік складено за вимогами національних стандартів та у відповідності з МСБО 7 за прямим методом. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної та інвестиційної діяльності.

Примітка 10
Звіт про власний капітал
Статутний капітал сплачений у повному обсязі.
Права, привілеї, обмеження, в тому числі обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу, статутом не передбачені.

Примітка 11
Події після дати балансу
Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що потребують коригування активів та зобов’язань підприємства відсутні.

5.2. Фактори ризику

АТ розкривало річну інформацію відповідно до цього Порядку. З огляду на це наводиться інформація про істотні зміни у факторах ризику емітента, які були попередньо висвітлені в річній інформації:

5. 2.1. Істотні зміни у факторах ризику емітента
Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.
Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану:
— НЕРЕНТАБЕЛЬНІСТЬ:
Даний фактор є істотним для Товариства, оскільки на погіршення рентабельності можуть вплинути зовнішні фактори. У випадку суттєвого зменшення доходів від реалізації, управлінські рішення будуть спрямовані на мінімізацію витрат відповідно до визначених пріоритетів їх здійснення.
— КОНКУРЕНТИ — в умовах зростаючої конкуренції емітенту може не вистачити ресурсів для збільшення своєї частки на ринку, що негативно позначиться на його операціях та прибутках.
Цей ризик не є істотним для фінансово-господарського статусу Товариства, оскільки Товариство здійснює довгострокове планування своєї діяльності та аналізує необхідні ресурси для забезпечення ефективної діяльності.
— СОБІВАРТІСТЬ — ризик зростання витрат може призвести до зниження доходу Товариства.
На зростання собівартості впливає зростання цін на енергоносії, зростання податкового навантаження, інфляційні процеси в країні. Зазначений ризик компанія мінімізує шляхом оптимізації витрат згідно чинного законодавства України .

— НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ — емітент має високий коефіцієнт співвідношення позикового до власного капіталу і має або може мати проблеми з нестачею грошових коштів, необхідних для обслуговування боргу.
На сьогодні даний фактор не є істотним для Товариства: управління фінансовими ризиками здійснюється централізовано, стосовно такого співвідношення встановлені досить жорсткі ліміти як самим Товариством, так і зовнішніми кредиторами, дотримання цих лімітів відстежується топ-менеджментом Товариства.

— ПРОБЛЕМИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ КОШТІВ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Товариство у звітному періоді користувалось поворотною фінансовою допомогою.
— ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ — ризики, пов’язані зі шкідливим впливом діяльності Товариства на навколишнє середовище та застосуванням заходів впливу з боку державних органів, які здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища.
Даний фактор не є істотним для Товариства

5.2.2. Політичні та макроекономічні ризики:
— ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ:
Цей фактор є притаманним для Товариства. Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку. Основним нормативним документом, що регламентує діяльність емітента у податковому просторі, є Податковий Кодекс України. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

— НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ:
У зв’язку із достатнім рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства, зазначений ризик є значним. Несвоєчасна підготовка роз’яснювальних документів з окремих питань при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб’єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

— ПОЛІТИЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ:
Товариство є мало залежним від політичної нестабільності, а тому зазначений ризик є незначним. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

— РЕЦЕСІЯ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ:
Зниження темпів економічного розвитку приведе в першу чергу до зменшення обсягів надання послуг, що матиме наслідком зменшення доходів Товариства. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

— ЗРОСТАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ВПЕВНЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ У МАЙБУТНЬОМУ:
Зазначений ризик є незначним. У фінансовий план витрати складаються з урахуванням коефіцієнтів інфляції. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

— НЕЕФЕКТИВНА СУДОВА СИСТЕМА:
До таких ризиків відноситься:
— суб’єктивне оцінювання судом доказів по справі;
— неоднозначне трактування судами різних інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права;
— зміна судової практики.
Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

— ОБМЕЖЕННЯ НА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ:
Вплив валютного ризику на Товариство обмежений, так як Товариство надає послуги і несе витрати в національній валюті. Даний ризик, як й усі інші фінансові ризики, управляється централізовано й підлягає пильному моніторингу з боку топ-менеджменту Товариства. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.
5.2.3. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками.
Товариство для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:
— регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;
— забезпечує прийняття рішень з урахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
— обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
— здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
— рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.

5.3. Інформація про господарську діяльність емітента

Основною дiяльнiстю АТ є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна i надання рiзноманiтних послуг. Основними клiєнтами АТ «Електроприладпостач» є компанії, які винаймають офісні та складські приміщення для ведення господарчої діяльності. Найбiльш впливовим конкурентом в галузi є пiдприємства аналогiчного профiлю.

Коефіцієнт швидкої ліквідності. Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов’язання. Коефіцієнт швидкої ліквідності обчислюється як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов’язань Товариства. Він відображає платіжні можливості Товариства щодо сплати поточних зобов’язань за умовами своєчасного проведення розрахунків, тобто показує, скільки ліквідних коштів припадає на 1 грн. поточної заборгованості, і становить 0,11. Це нижче оптимального значення (0,6-0,8).
Товариство зможе виконати свої зобов’язання перед кредиторами, якщо вони одночасно зажадають від Товариства повернення боргів на 11%.
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань Товариства, та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Орієнтовне позитивне значення показника 1-2. Розрахований коефіцієнт нижчий за оптимальне значення, за даними балансу Товариства на кінець періоду становить 0,13.
Це свідчить про те, Що Товариство за рахунок наявних коштів, мобілізації боргів на свою користь та реалізації запасів і інших активів в змозі одночасно задовольнити вимоги кредиторів на 13%.
Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення цього показника на кінець року становить 0,95. Це свідчить про те, що Товариство здійснює свою діяльність за рахунок власного капіталу на 95% , за рахунок позичкового капіталу — на 5%.
Коефіцієнт рентабельності активів в 2019 р. становив — 0,00- це свідчить про те, що вкладені кошти не принесли Товариству прибутку, але і не призвели до збитків.
За результатами діяльності за 2019р Товариство отримало прибуток в розмірі 9 тис.грн.

5.4. Інформація про працівників емітента

Сплачено трудовому колективу у 2019 р. — 1562 тис. грн.
Усього нараховано фонду оплати праці — 1947 тис. грн.
Середньоспискова чисельнність — 36 чол.
Середньомісячна зарплата на 1 працюючого — 4507 грн.
Інформація про будь-які правочини чи зобов’язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному капіталі: правочини не укладались, рішення про виникнення зобов’язань не приймались.

Розділ VІ Інша інформація

Дії, що виникли після дати Балансу
Події після дати балансу
За період з 01.01.2020 р. по 29.02.2020 р. не відбувалися події, що могли суттєво вплинути на фінансову звітність Публічного акціонерного товариства.
Протягом звітного періоду не відбувалось ні купівлі, ні продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов’язану з основною діяльністю.
Інформація про зміни в організаційній структурі АТ за звітний період: змін не було.
Протягом звітного періоду створення нових дочірніх підприємств емітента та набуття підприємством статусу залежного від емітента не відбувалось.
Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками.
Товариство для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:
— регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;
— забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
— обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
— здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
— рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.
Операції з пов’язаними сторонами

У даній фінансовій звітності пов’язаними вважаються сторони, одна з яких контролює організацію або контролюється нею, або разом з організацією є об’єктом спільного контролю. Пов’язані сторони можуть вступати в угоди, які не проводилися б між незв’язаними сторонами, ціни і умови таких угод можуть відрізнятися від угод і умов між незв’язаними сторонами.
Пов’язані сторони включають:
— засновників;
— ключовий керуючий персонал і близьких членів їх сімей.
Протягом звітного року правочини з членами наглядової ради, членами правління не укладались.
З афілійованою особою ТОВ «Термінал-М» укладений договір оренди нежилого приміщення №26/1/18 від 02.11.2018р. з сумою оренди на місяц 175 798,98 грн., договір оренди нежилого приміщення №26/2/18 від 02.11.2018р. з сумою оренди на місяць 18 792,00 грн., договір оренди нежилого приміщення №26/3/18 від 02.11.2018р. з сумою оренди на місяць 12 336,00 грн.
Для визначення ціни оренди при укладанні договорів використовувалась методика вибору ціни на основі рівня поточних цін з урахуванням витратного методу. Умови договорів не відрізняються від умов з іншими орендарями.
Операції з афілійованою особою не виходять за межі звичайних операцій.

Непередбачені зобов’язання
Податкові та юридичні питання
Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здійснення операцій, продовжує розвиватися як наслідок переходу до ринкової економіки. Положення законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, регіональних і центральних органів державної влади та інших урядових інститутів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання не співпадають. Керівництво вважає, що діяльність Товариства здійснювалась відповідно до законодавства, і всі передбачені законодавством податки були нараховані або сплачені.

Захворювання
За період, що підлягав перевірці, на Товаристві не зафіксовані випадки виробничого травматизму чи професійного захворювання, що є позитивним фактором. Відповідно, виплат сум компенсацій втрат від нещасних випадків на виробництві та від професійних захворювань протягом періоду — не було.

Оподаткування
Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Підприємства, можливо, що Підприємство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи, пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Підприємство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
Економічне середовище
Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення.

Голова правління_____________________ Лисенко Ліна Миколаївна.

Головний бухгалтер ___________________________ Пльоннкіна Тетяна Валеріївна.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII — MMXX