044 455-34-07
Вход для партнеров

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Електроприладпостач»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03680, Київ, Радищева, 3
4. Код за ЄДРПОУ
01882108
5. Міжміський код та телефон, факс
0442062046 0442062046
6. Електронна поштова адреса
postach_r@ukr.net

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.03.2016 призначено голова правлiння Лисенко Лiна Миколаївна 0
Зміст інформації:
Наглядовою радою 09.03.2016 р. (протокол засiдання наглядової ради № 1/16 вiд 09.03.16) у зв’язку з закiнченням термiну повноважень прийнято рiшення про подовження термiну повноважень (призначення на ту саму посаду) голови правлiння Лисенко Лiни Миколаївни (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: голова правлiння товариства. Строк на який обрано — 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
09.03.2016 призначено заступник голови правлiння Ревiч Вадим Маркович 0
Зміст інформації:
Наглядовою радою 09.03.2016 р. (протокол засiдання наглядової ради № 1/16 вiд 09.03.16) у зв’язку з закiнченням термiну повноважень прийнято рiшення про подовження термiну повноважень (призначення на ту саму посаду) заступника голови правлiння Ревiча Вадима Марковича (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: заступник голови правлiння, член правлiння товариства, генеральний директор ТДВ «НДI «Ферммаш». Строк на який обрано — 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
09.03.2016 призначено член правлiння Копаниця Наталiя Василiвна 0
Зміст інформації:
Наглядовою радою 09.03.2016 р. (протокол засiдання наглядової ради № 1/16 вiд 09.03.16) у зв’язку з закiнченням термiну повноважень прийнято рiшення про подовження термiну повноважень (призначення на ту саму посаду) члена правлiння Копаницю Наталiю Василiвну (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: головний бухгалтер, член правлiння товариства. Строк на який обрано — 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

Правління